Rettledning for utfylling og innlevering av oppgaver over utbetalte tilskudd

  • Skriv ut

Offentlige myndigheter som utbetaler tilskudd innen landbruk, Reindriftsforvaltningen og Garantikassen for fiskere plikter å innrapportere kontrolloppgaver til Skatteetaten. I denne rettledningen gjennomgås hva som omfattes av opplysningsplikten. Revidert oktober 2016.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for opplysningspliktige, dvs offentlige myndigheter og innretninger som etter ligningsloven § 6-3 nr 2 og 3 og forskrift av 17. april 2008 nr. 386 skal levere oppgaver over erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i inntektsåret. Opplysningsplikten videreføres i ny skatteforvaltningsloven § 7-9 og ny skatteforvaltningsforskrift som trer i kraft fra 1.1. 2017.

Vi ber om at opplysningene blir oversendt Skatteetaten innen
31. januar året etter inntektsåret.

Nytt fra 1. januar 2017:

Ved brudd på opplysningsplikten  skal tvangmulkt brukes av Skatteetaten for å få oppgavegivere til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf skatteforvaltningsloven § 14-1. Tvangsmulkten skal erstatte det tidligere gebyret på 10 kr per dag per oppgave som ble levert for sent. (se overskriften”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten.  Dersom oppgaver ikke blir levert innen fristen 31. januar, kan det ilegges tvangsmulkt (se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver”).

Kontrollopplysningenes bruksområde

Kontrollopplysninger for primærnæring brukes ved kontroll av skattytere og utgjør Skatteetatens kontrollgrunnlag. Behandlingen av kontrollopplysningene innebærer:

  • Mottaks- og kvalitetskontroll i Skatteetaten i forbindelse med innrapporteringen.
  • Kontroll av skattyters oppførte beløp i næringsoppgaven ved skattekontorene.
  • Evt. skjønnsfastsettelse av næringsdrivende.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens  oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister  vedrørende kontaktinformasjon, dvs navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Kontrolloppgavens innhold

En kontrolloppgave er opplysninger om utbetalt tilskudd.

En leveranse kan inneholde flere kontrolloppgaver og må ha informasjon om oppgavegiver og leveransetype.

Organisasjonsnummer på oppgavegiver

Organisasjonsnummeret vil normalt være identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Alle oppgavegivere som innrapporterer kontrollopplysninger til Skatteetaten blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer kontrollopplysninger, også dersom du tar kontakt med Skatteetaten.

Informasjon om tilskuddsmottaker

I henhold til formatbeskrivelsen skal den enkelte kontrolloppgave inneholde bestemte opplysninger. For tilskudd skal navn og organisasjons- eller fødselsnummer på den enkelte tilskuddsmottaker komme frem. I tillegg er det viktig å fylle ut tilskuddsbeløpet til den enkelte tilskuddsmottaker.

Beløpspostene

Beløp som skal oppgis er tilskuddsbeløpet. Kontrolloppgaver sendes inn uavhengig av beløpets størrelse. Beløpet skal angis i kroner med eller uten desimaler. Dersom det benyttes desimaler skal punktum være skille mellom kroner og øre i XML-filen.

Tilskuddskode

Husk å oppgi tilskuddskoder. En tilskuddskode består av tre siffer. Se egen liste for koder.

Reindriftsforvaltningen skal bruke:

910 - Tilskudd, reindrift

905 - Tilskudd til gjeterhytter

 

Garantikassen for fiskere skal bruke:

800 - refusjon av mineraloljeavgift for tidligere år

801 – garantilott

802 – refusjon av mineraloljeavgift for i år

Identifisering av oppgavene

For personlig skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ett av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattytere (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer. Dersom du har behov for å innhente produsentens organisasjonsnummer fra andre enn produsenten, kan du henvende deg til:

Brønnøysundregistrene
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Dersom produsenten ikke har organisasjonsnummer, og du må innhente produsentens fødselsnummer fra andre enn produsenten, kan du henvende deg til:

Skatt øst Fredrikstad
Særregisteret
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Vær oppmerksom på at henvendelsen må være skriftlig og at produsentnummer ikke kan benyttes ved innrapporteringen av kontrolloppgaver.

Innrapportering av kontrolloppgaver over tilskudd til primærnæring

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over tilskudd til primærnæring skal sendes inn via Altinn på internett, se www.altinn.no

For tilskudd sendes oppgaver inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Når du åpner ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, må oppgavetype: ”primærnæringene – kjøp og tilskudd” velges som type tredjepartsopplysning i hovedskjema, deretter må ”type primærnæringsoppgave" settes til ”tilskudd”. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med kontrollopplysninger for tilskudd og sende inn.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan motta kontrollopplysninene via e-post

Oppgaver på maskinlesbart medium

Det er ikke lenger mulig å levere kontrolloppgaver på maskinlesbart medium. Som erstatning for innrapportering på maskinlesbart medium viser vi til Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn").

Ingen oppgaver å levere

Oppgavegivere som ikke har oppgaver å levere, kan rapportere det som egen leveransetype i skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontaktinformasjon for leveransen

Det må oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-post og et mobilnummer for altinnvarsler.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle oppgavegivere som innrapporterer kontrolloppgaver vil få tilbakemelding over mottatte leveranser fra Skatteetaten direkte inn i Altinn. Oppgis mobilnummer eller e-post i XML-filen eller ved registrering av oppgaver i Altinn vil det komme varsel på SMS/e-post til innsender/oppgavegivere.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Kontakt oss via e-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Frist for å innrapportere kontrollopplysninger

Vi ber om at opplysningene blir oversendt Skatteetaten innen 31. januar året etter inntektsåret.

Dersom det oppstår problemer med å overholde innrapporteringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innrapporteringsfristen.

Tvangsmulkt ved ikke leverte oppgaver.                                                                        

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver,  kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

  • Er helt uteblitt 
  • Er sendt eller levert til lokalt skattekontor
  • Mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattytere 
  • Mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
  • Mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
  • Er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag  uteblivelsen er gjeldende.

Oppgavegiver unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Feil oppdaget av oppgavegiver etter at oppgaven er levert til Skatteetaten

Dersom en oppgavegiver ønsker å endre opplysninger i en kontrolloppgave for en mottaker, må oppgavegiver innrapportere en erstatningsoppgave, det vil si at det må innrapporteres en ny korrigert kontrolloppgave for denne mottakeren og tilskuddskoden. Skal oppgavegiver fjerne en kontrolloppgave, må kontrolloppgaven for denne mottakeren og koden innrapporteres på nytt med null i beløpsfeltet.

Eksempel:
Kr 13 200,- er innrapportert i første leveranse. Dersom riktig beløp skal være kr 14 100,- må det sendes inn en erstatningsoppgave på denne mottakeren og tilskuddskoden med kr 14100,- i beløpsfeltet. I Skatteetaten erstattes denne oppgaven med den tidligere innsendte oppgaven i sin helhet.

Dersom riktig beløp skulle være mindre enn det som tidligere er innrapportert, for eksempel kr 0,-, må det sendes inn en erstatningsoppgave med 0,-. I Skatteetaten erstattes denne oppgaven med den tidligere innsendte mottaker og tilskuddskode i sin helhet.

 

Feil på innsendte oppgaver

Eventuelle avvik på innsendte kontrollopplysninger vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som oppgavegiver mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp, og erstatninger for disse må sendes Skatteetaten snarest.

 

Erstatningsoppgaver

En erstatningsoppgave er en helt ny oppgave med ny informasjon om en produsent og produkttype for tilskudd som er levert tidligere i et inntektsår. All informasjon som var riktig i opprinnelig oppgave skal også være med i erstatningsoppgaven, i tillegg til korrigert beløp.

Dersom oppgavegiver oppdager feil på kontrollopplysninger som er innsendt, må det sendes inn erstatningsoppgaver  for å korrigere feilene. Korrigeringer sendesvia Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Erstatningsoppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig. Dette gjelder uansett når på året feilen blir oppdaget.

 

Uidentifiserbare oppgaver

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels-/organisasjonsnummer for tilskuddsmottaker, vil disse bli listet ut på en feilliste som følger med tilbakemeldingen.

Disse oppgavene må rapporteres på nytt med riktig fødselsnummer eller organisasjonsnummer (se ”Identifisering av oppgavene”).

 

Dubletter

Dubletter betyr at det er innsendt to oppgaver med samme tilskuddsmottaker-identifikasjon med samme tilskuddskode i samme leveranse. De vil da fremgå på tilbakemeldingens feilliste.

 

Unumeriske beløp

Ved innrapportering av oppgaver kan det oppgis heltall eller desimaltall i beløpsposten. Dersom det fylles inn bokstaver og andre tegn i elementene vil oppgaven(e) avvises og fremkomme på feillisten, som er vedlagt tilbakemeldingen for innsendte kontrollopplysninger. For å korrigere slike feil må hele oppgaven med all informasjon om produsenten sendes inn på nytt etter at unumeriske verdier er rettet i beløpselementene.

 

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avviste vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at oppgavegiver setter seg inn i hvordan korreksjoner innrapporteres i ny løsning.  Ved usikkerhet bør oppgavegivere raskt ta kontakt med Skatteetaten for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

 

Annullering av leveranser

Dersom oppgavegiver har behov for å annullere en hel leveranse må Skatteetaten kontaktes på forhånd.

 

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

 

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av oppgavene skal bygges opp. Dokumentene finner du her.

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere kontrollopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.