Nye skatteregler for ansatteopsjoner i oppstartselskap fra 1. januar 2018

 • Skriv ut

Fra 1. januar 2018 innføres ny ordning for beskatning av opsjoner til ansatte i små oppstartselskap. Frem til 2018 var reglene slik at den ansatte ble lønnsbeskattet ved innløsning av opsjonen (kjøp av aksjer) for differansen mellom markedsverdi og vederlag som er betalt for aksjene.

Fra 1. januar 2018 kan den ansatte, ved kjøp av slike aksjer, utsette denne fordelsbeskatningen til den ansatte realiserer aksjene. På realisasjonstidspunktet skattlegges eventuell gevinst som en kombinasjon mellom lønnsinntekt og aksjegevinst, avhengig av hvordan verdien på aksjene har utviklet seg. Også andre begivenheter medfører beskatning av det utsatte beløp, f.eks. at arbeidstaker har eid aksjene i 5 år, flytting til utlandet eller at den ansatte avslutter sitt ansettelsesforhold i bedriften. Fordelsbeløpet som utsettes til beskatning er på maksimalt kr 500 000.

På realisasjonstidspunktet skal eventuell gevinst opptil opsjonsfordelen innrapporteres og skattlegges som lønnsinntekt. Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift av dette beløpet. Eventuell overskytende gevinst på aksjene skal skattlegges som aksjegevinst. Dersom realisert gevinst er lavere enn den beregnede opsjonsfordelen bortfaller skatte- og arbeidsgiveravgiftsplikten for det overskytende. Dersom aksjene realiseres med tap, skattlegges ikke opsjonsfordelen. Eventuelt tap kan fradragsføres i alminnelig inntekt. Se eksempel på beregning av skattepliktige beløp nedenfor.

For at man skal komme inn under ordningen er det stilt en del vilkår knyttet til arbeidsgiverselskapet, innrapportering fra arbeidsgiverselskapet, opsjonen og den ansatte.

Oversikt over de viktigste krav som må oppfylles for å kunne benytte ordningen:

Vilkår knyttet til den ansatte:

 • opsjonsinnehaver må arbeide minst 25 timer per uke
 • opsjonsinnehavere kan ikke kontrollere direkte eller indirekte aksjer som tilsvarer mer enn 5 prosent av kapital- eller stemmeandelene i arbeidsgiverselskapet. Kravet gjelder tilsvarende for opsjonsinnehaverens nærstående

Vilkår knyttet til opsjonen:

 • Opsjonsinnehaver må arbeide for selskapet i minst tre år etter inngåelsen av opsjonsavtalen før denne kan innløses i aksjer.
 • Opsjonen må innløses til aksjer senest ti år etter tidspunktet for tildeling av opsjonen

Vilkår knyttet til arbeidsgiverselskapet:

 • ordningen gjelder bare aksjeselskap
 • selskapets årlige driftsinntekter og balansesum er kr 16 millioner eller mindre
 • ordningen avgrenses til selskap med i gjennomsnitt 10 eller færre årsverk
 • selskapet må være 6 år eller yngre for tidspunktet for tildeling av opsjonen
 • selskapet må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • offentlige organer kan ikke kontrollere mer enn 24 prosent av kapital- eller stemmeandelene direkte eller indirekte
 • selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for tildeling av opsjonen, for eksempel at de har bedt om gjeldsforhandling eller om vilkårene for konkursåpning etter konkursloven er til stede
 • ved innløsning av opsjonen må arbeidsgiver beregne opsjonsfordelen og oppbevare denne til hendelse som utløser beskatning av det utsatte beløp

Innrapportering:

Arbeidsgiver må beregne og innrapportere korrekte beløp til skatteetaten slik at opsjonsinnehaver får skattepliktige beløp korrekt forhåndsutfylt på skattemeldingen.

De nye reglene fremgår av skatteloven § 5-14 (4)

Eksempel på beregning av hva som blir lønnsinntekt og hva som blir aksjeinntekt:

En ansatt i selskapet tildeles opsjoner på aksjer i selskapet. Aksjene stiger i verdi og den ansatte innløser opsjonene etter 3 år. Dette innebærer at hun kjøper aksjer. Aksjene har en markedsverdi på kr 2 millioner, men den ansatte betaler kun kr 1 million.

Arbeidsgiver skal da innberette kr 500 000 i lønnsinntekt på den ansatte. Inngangsverdien på aksjen må da oppjusteres til kr 1 500 000 (rapportering i RF-1086). Beskatning av resterende fordel på inntil kr 500 000 utsettes til aksjene realiseres.

Hvordan blir beskatningen dersom senere salg av aksjene skjer til kr 3 millioner, kr 1,8 millioner eller kr 500 000 ?

Salg av aksjer til kr 3 millioner:

Kr 500 000 lønnsbeskattes og inngangsverdi på aksjen oppjusteres til kr 2 000 000. Kr 1 000 000 beskattes som aksjegevinst.

Salg av aksjene til kr 1,8 millioner:

Kr 300 000 lønnsbeskattes og inngangsverdi på aksjen oppjusteres til kr 1 800 000. Kr 0 beskattes som aksjegevinst.

Salg av aksjer til kr 500 000:

Kr 0 i lønnsbeskatning

Kr 1 000 000 i fradrag for aksjetap.

Tap ved aksjesalget er kr 500 000, men siden den ansatte ble lønnsbeskattet ved kjøp av aksjene for kr 500 000 settes fradraget til kr 1 000 000. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.