Begrepsliste

  • Skriv ut
Begrep Definisjon
Beløpsgrense Beløpsgrensen er en terskelverdi som avgrenser hvilke støttetildelinger som utløser meldeplikt. Skatteetaten plikter å melde alle støttetildelinger over beløpsgrensen til ROFS.
Konsern "En gruppe virksomheter og foretak med relasjoner som gjør at de sammen, i henhold til EUs definisjoner, utgjør en enhet kalt konsern.
Merk at beløpsgrensen for rapporteringsplikt settes på konsern-nivået."
Meldeplikt, melding Skatteetatens melding av meldepliktige støttetildelinger til registeret i Brønnøysund (ROFS).
Melding om offentlig støtte under skatteetatens støtteordninger Navn på Skatteetatens Altinn-skjema RF-1354 der enkelte støttemottakere skal rapportere inn mottatt støtte.
Offentlig støtte Økonomisk støtte fra det offentlige til en støttemottaker. Enten i form av direkte støtte eller indirekte i form av redusert skatt og avgifter.
Rapporteringsplikt, rapportering Innrapportering av støttetildelinger til Skatteetaten fra eksterne støttemottakere. Mottaker har plikt til å rapportere inn meldepliktig støtte når Skatteetaten ikke allerede har opplysninger om denne fra skattemeldingen eller annen rapportering.
Rapporteringen skjer via et nytt Altinn-skjema.
Registeret for Offentlig Støtte (ROFS) Det nasjonale "Registeret for Offentlig Støtte" som forvaltes av Brønnøysundregistrene.
Registeret oppfyller Norges plikt til å offentliggjøre offentlig støtte over 500 000 euro.
Skatte- og avgiftsfordel Brukes om støttetildeling gitt i form av en skatte- eller avgiftsfordel.
Skatte- og avgiftsfritak Brukes om støttetildeling gitt i form av helt eller delvis redusert skatt eller avgift.
Støttegiver Offentlig virksomhet som gir direkte eller indirekte offentlig støtte.
Støttemottaker Virksomhet eller foretak som mottar offentlig støtte.
Støtteordning En konstruksjon for å fremme politisk vedtatte mål ved å gi offentlig støtte.
Alle Skatteetatens støtteordninger skal notifiseres til ESA eller begrunnes i gruppeunntaket (GBER). Støtteordning kobles da alltid til en unik ESA-id, en tiltakstype, et støtteinstrument og et formål. En notifikasjon kan spesifisere at støtteordningen kun gjelder for enkelte fylker, enkelte næringskoder eller bestemte bedriftsstørrelser.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.