Om offentlig støtte

  • Skriv ut

Skatteetaten er som giver av offentlig støtte (støttegiver) av skatte- og avgiftsfordeler pålagt å registrere tildelt offentlig støtte i et nasjonalt register i Brønnøysund. Informasjonen under tar for seg relevant informasjon ifm loven og forskriften om offentlig støtte.

Bakgrunn

I medhold av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre og følge de samme reglene om offentlig støtte som i EU innenfor EØS-avtalens virkeområde. Hva som omfattes av regelverket om offentlig støtte er definert i EØS-avtalens artikkel 61 første ledd. EU har de siste årene revidert regelverket om offentlig støtte. Formålet har vært å oppnå enklere og harmoniserte regler, samt å sikre et konkurransedyktig indre marked. Revisjonen skal også bidra til at EU-kommisjonen (Kommisjonen) og EFTAs overvåkningsorgan ESA ved håndhevelsen i saker om offentlig støtte kan fokusere på de sakene som kan ha størst påvirkning på det indre marked.

Endringene i regelverket innebærer at offentlige myndigheter har fått større handlingsrom til å gi offentlig støtte uten at dette må godkjennes av ESA i forkant. Til gjengjeld stilles det strengere krav til støttegiverne om å rapportere og publisere informasjon om støttetiltak, for å sikre kontroll og transparens. Et av virkemidlene for å sikre økt transparens, er at landene fra 1. juli 2016 pålegges å registrere støttetildelinger over en viss terskel (beløpsgrense) i et register for offentlig støtte. Norge har valgt å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte som er lagt til Brønnøysundregistrene.

Omfanget av rapporteringsplikten

Rapporteringsplikten gjelder alle tildelinger av offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61, når støtten som tildeles ett og samme foretak overstiger 500 000 euro og støtten er tildelt i medhold av ett og samme nasjonale rettslige grunnlag (støtteordning). Med nasjonalt rettslig grunnlag menes grunnlaget som gir støttemottaker rett til å motta tildelt støtte. Ved enkelttildelinger vil dette ofte være vedtaket om tildeling; ved skatte- og avgiftsfordeler vil det være loven eller forskriften om offentlig støtte som gir støttemottaker en skatte- eller avgiftsfordel.

Hvem skal rapportere for hvilke støtteordninger?

Oversikt over hvem som skal rapportere for inntekståret 2016

Oversikt over hvem som ikke skal rapportere for inntekståret 2016

Disse to oversikter er samtidig en liste over alle støtteordninger Skatteetaten er støttegiver for. Skatteetaten vil ajourføre oversiktene over støtteordningene etter at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har oppdatert registeret over godkjente støtteordninger i Brønnøysundregistrene.

Tildelingene for ulike støtteordninger skal rapporteres hver for seg. Dersom det gjøres enkelttildelinger til samme foretak under ulike ordninger, skal ikke disse tildelingene summeres. Forutsetningen er at hver tildeling har ulikt rettslig grunnlag (støtteordning).

Enkelttildelinger for samme støtteordning skal summeres opp over ett år. Årets totalbeløp for virksomheten skal da rapporteres dersom det overstiger beløpsgrensen.

Skatteetaten vil melde støttemottakers oppgitte opplysninger til Brønnøysundregistrene.

Det er ikke et EØS-rettslig krav at støttetildelinger under 500 000 euro skal meldes til registeret. NFD foreslår ikke strengere regler enn det som følger av EØS-avtalen i denne forskriften, men registeret vil være åpent for registrering av støtte under beløpsgrensen for støttegivere som ønsker det. Forutsetningen er at støtten er tildelt med grunnlag i hhv. Kommisjonsforordning nr. 651/2014 (GBER), ESAs retningslinjer eller EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c. Det vil foreløpig ikke være mulig å registrere bagatellmessig støtte eller støtte til tjenester av allmennøkonomisk betydning i registeret.

NFD vil på sikt vurdere om beløpsgrensen for registreringsplikt skal senkes og om det også skal pålegges en plikt til å melde inn andre typer støtte (støtte som ikke faller inn under definisjonen av offentlig støtte i EØS-avtalen artikkel 61).

Hvilke opplysninger skal rapporteres?

Se detaljert informasjon her.

Rapporteringsfrist

Fristen for å rapportere opplysninger om støtte mottatt i 2016 er 1. desember 2017. Skjema for rapportering i Altinn vil være tilgjengelig fra 1. oktober 2017.

Beregning av tildelt støtte og beløpsgrense for rapportering

Rapporteringsplikten gjelder støttetildelinger som tilsvarer et beløp over beløpsgrensen (500 000 euro). Støtte som gis i form av skatte- og/eller avgiftsfordel skal beregnes pr. år. Vi understreker at rapportering av støtte fra foretak til Skatteetaten skal oppgis i norske kroner. Støttemottakere må foreta en intern vurdering av hvorvidt støttebeløpet overstiger beløpsgrensen. Ved omregning av det norske støttebeløpet til euro skal støttemottaker benytte den offisielle valutakursen fastsatt av ESA. Valutakursen fastsettes i begynnelsen av hvert år, og er tilgjengelig på ESAs hjemmeside. Valutakursen for tildeling av støtte i 2016 var 9,6475. Dette tilsier at mottakere av støtte over
kr 4 823 750 skal rapporteres til Skatteetaten. Støttemottakere kan imidlertid velge å rapportere støtte under beløpsgrensen for å være sikker på at rapporteringsplikten overholdes.

For å finne tildelt støtte vil støttemottaker måtte beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot den generelle satsen som ville påløpt uten støtten. Det er denne differansen som skal rapporteres Skattemyndighetene dersom den overstiger beløpsgrensen.

Det offentlige registeret vil vise skatte- og avgiftsfordeler i intervaller. Intervaller benyttes fremfor eksakt støttebeløp for å vanskeliggjøre utledning av underliggende informasjon om vare-, timepriser, kjøpskvanta og forbruk.

Intervaller

Støttemottaker rapporterer at
støtten er under:
Skatteetaten melder til
Brønnøysundregistrene at:
500 000 euro beløp fra: 0
beløp til: 499 999
1 000 000 euro beløp fra: 500 000
beløp til: 999 999
2 000 000 euro beløp fra: 1 000 000
beløp til: 1 999 999
5 000 000 euro beløp fra: 2 000 000
beløp til: 4 999 999
10 000 000 euro beløp fra: 5 000 000
beløp til: 9 999 999
30 000 000 euro beløp fra: 10 000 000
beløp til: 29 999 999
Skatten er høyere enn øvrige
regler fanger opp
beløp fra: 30 000 000
beløp til: 1 000 000 000

 

Konsekvenser ved ikke å rapportere

Dersom støttemottaker ikke overholder rapporteringsplikten, kan dette innebære at støtten kreves tilbake.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.