Steg for steg (Offentlig støtte)

  • Skriv ut

Denne steg for steg veiledning skal hjelpe deg som støttemottaker å rapportere din offentlige støtte. Veilederen dekker eventuelle skatte- og avgiftsfordeler din virksomhet mottar under Skatteetatens støtteordninger.

Hvem skal rapportere?

Kun foretak som driver økonomisk aktivitet skal levere skjemaet. Statlige og kommunale foretak som ikke driver økonomisk aktivitet har ikke rapporteringsplikt.

Bedrifter som mottar skatte-/avgiftslettelser må innrapportere dette til Skatteetaten.

For inntekståret 2016 skal de som får innvilget fritak eller reduksjon over 500 000 euro (tilsvarende kr. 4 823 750) rapportere dette til Skatteetaten. Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er over 500 000 euro og dermed rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk.
Se for øvrig definisjonene her.

For særavgifter gjelder dette for bedrifter som får (saf. = Forskrift om særavgifter):

  • Redusert elavgift for industrien, saf. § 3-12-4
  • Redusert elavgift i tiltakssonen, saf. § 3-12-14
  • Redusert elavgift for datasentre med uttak over 5 MW, saf. § 3-12-6
  • Redusert CO2-avgift på gass til industri og bergverk, saf. § 3-6-7
  • Fritak for CO2-avgift på gass for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, saf. § 4-3-1 og § 4-3-2

For MVA gjelder dette for bedrifter som etter merverdiavgiftsloven får:

  • Fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler, § 6-7 første og annet ledd, jf. § 6-7-1 og § 6-7-2. Som støttemottakere anses produsenter og forhandlere av elbiler og batterier til elbiler, samt foretak som leaser ut elbiler.
  • Fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester, § 6-2 og § 6-2-1

Tildelingene for ulike støtteordninger skal rapporteres hver for seg. Dersom det gjøres enkelttildelinger til samme foretak under ulike støtteordninger, skal disse tildelingene ikke summeres. Forutsetningen er at hver tildeling har ulikt rettslig grunnlag (støtteordning).

Enkelttildelinger for samme støtteordning skal summeres opp over ett år. Totalbeløpet for ett år skal da rapporteres dersom det overstiger beløpsgrensen. Merk at innenfor én støtteordning kan støttemottaker ha mange underenheter som hver for seg ikke når beløpsgrensen, mens totalsummen for støttemottaker vil overstige beløpsgrensen. Derfor anbefales det å rapportere støtten selv om den er under beløpsgrensen.

Skatteetaten vil melde dine oppgitte opplysninger til Brønnøysundregistrene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.