Steg for steg (Offentlig støtte)

  • Skriv ut

Denne steg for steg veiledning skal hjelpe deg som støttemottaker å rapportere din offentlige støtte. Veilederen dekker eventuelle skatte- og avgiftsfordeler din virksomhet mottar under Skatteetatens støtteordninger.

Hvilke opplysninger skal rapporteres?

Støttemottaker

Organisasjonsnummeret for foretaket som mottok støtten. Organisasjonsnummeret er forhåndsutfylt fra din innloggingsinformasjon i Altinn.

 

Virksomhet

Organisasjonsnummeret for den spesifikke virksomheten i foretaket som mottok den offentlige støtten.

Dersom denne virksomheten også mottok støtte fra andre støtteordninger må det sendes inn et nytt skjema for disse støtteordningene.

 

Informasjon om støttetildeling

Du velger en av følgende typer støtteordninger:

  • Redusert elavgift for industrien, saf. § 3-12-4
  • Redusert elavgift i tiltakssonen, saf. § 3-12-13
  • Redusert elavgift for datasentre med uttak over 5 MW, saf. § 3-12-6
  • Redusert CO2-avgift på gass til industri og bergverk, saf. § 3-6-7
  • Fritak for CO2-avgift på gass for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, saf. § 4-3-1 og § 4-3-2
  • Fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler, § 6-7 første og annet ledd, jf. § 6-7-1 og § 6-7-2
    Som støttemottakere anses produsenter og forhandlere av elbiler og batterier til elbiler, samt foretak som leaser ut elbiler.
  • Fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester, § 6-2 og § 6-2-1

Tildelt beløp

Rapporteringsplikten gjelder støttetildelinger som tilsvarer et beløp over beløpsgrensen (500 000 euro). Støtte som gis i form av skatte- og/eller avgiftsfordel skal beregnes pr. år. Rapportering av støtte skal oppgis i norske kroner. Ved omregning av det norske støttebeløpet til euro skal støttemottaker benytte den offisielle valutakursen fastsatt av ESA. Valutakursen fastsettes i begynnelsen av hvert år, og er tilgjengelig på ESAs hjemmeside. Valutakursen for tildeling av støtte i 2016 var 9,6475. Dette tilsier at mottakere av støtte over kr. 4 823 750 skal rapporteres til Skatteetaten.

For å finne tildelt støtte vil du måtte beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot den generelle satsen som ville påløpt uten støtten. Det er denne differansen som skal rapporteres Skatteetaten dersom den overstiger beløpsgrensen.

 

Størrelse på støttemottaker

Støttemottaker må rapportere inn hvorvidt bedriften er Liten og mellomstor eller Stor bedrift. For bedrifter som mottar skatte- og/eller avgiftsfordeler legges størrelsen på registreringstidspunktet (når man leverer skattemeldingen) til grunn. ESA har i retningslinjene om statsstøtte kapittel 10 (State aid guidelines) definert hva som skal anses som henholdsvis mikro, små, mellomstore og store bedrifter, for mer informasjon se her.

Et selskap anses som ‘STORT’ dersom du har over 250 årsverk og enten over 50 mill. euro i omsetning eller over 43 mill. euro i balanse.

 

Næringssektor

Standard for næringsgruppering (forkortet SN), også kalt NACE.

Standarden er bygd opp med hovedgrupper og undergrupper. Næringskoden som benyttes i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene tilsvarer SN-koden/NACE på laveste nivå. Standard for næringsgruppering er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og brukes til sammenlikning og analysering av opplysninger over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner.

Vi ber deg oppgi NACE koden støtten er mottatt for. Dersom ikke riktig NACE kode er tilgjengelig i listen, ber vi deg kontakte Skatteetaten per epost: grunnlagsdata@skatteetaten.no

 

Region

Støttemottaker skal rapportere inn hvilken region man er lokalisert i. Region skal registreres på fylkesnivå. Det skal kun rapporteres inn én region pr. støttetildeling. Dersom et foretak som mottar støtte driver virksomhet to steder, skal støtten rapporteres for den regionen hvor hovedvekten av aktivitet som omfattes av støtten finner sted.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.