Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for underholdsbidrag

 • Skriv ut

Opplysningene som leveres i tredjepartsopplysninger benyttes til produksjon av skattemeldingen. I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for underholdsbidrag. Revidert oktober 2017.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for underholdsbidrag som er fradragsberettiget etter skatteloven § 6-52. Dette gjelder bidrag som innkreves av NAV Innkreving, dvs. bidrag innbetalt direkte av bidragspliktige selv, innbetalt av arbeidsgiver etter lønnstrekk og gjennom skattemotregning mv.

Det er beløp som har betydning for skattefastsettingen som skal innrapporteres. Oppgavene skal inneholde bidragspliktiges fødselsnummer og skal sendes til Skatteetaten innen 20. januar året etter inntektsåret.

 Tredjepartsopplysninger skal innrapporteres elektronisk via Altinn (se ”Tredjepartsopplysninger via Altinn”).

Opplysningsplikt

Plikten for NAV Innkreving til å innrapportere underholdsbidrag mv. til Skatteetaten følger av skatteforvaltningsloven § 7-9 annet ledd og skatteforvaltningsforskriften.

Ingen dispensasjonsadgang  fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten. Dersom oppgaver ikke blir levert innen fristen (dato), kan det ilegges tvangsmulkt (se "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver).

Oppdatering av kontaktinformasjon

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret.

 

Tredjepartsopplysningens innhold

Organisasjonsnummer

NAV Innkreving skal bruke organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret som opplysningspliktiges organisasjonsnummer.

Ved manglende, feil eller endret organisasjonsnummer skal Skatteetaten kontaktes, se ”Oppdatering av kontaktinformasjon”.

Riktig identifisering av oppgaven

Den bidragspliktiges fødselsnummer

Det er meget viktig at den bidragspliktiges (skattyters) fødselsnummer (elleve siffer) er utfylt, ellers vil oppgaven alltid være uidentifisert. NAV Innkreving kan kreve at den bidragspliktige oppgir sitt fødselsnummer.

Bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et ellevesifret fødselsnummer eller et D-nummer.

D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer på den bidragspliktige.

For personlige skattytere som driver selvstendig virksomhet (enkeltpersonforetak) skal oppgaven inneholde innehaverens fødselsnummer eller D-nummer.

Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattyter har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer, skal alltid dette benyttes.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Det fremgår av forskriftens § 2-6 hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer. Hvem som kan rekvirere D-nummer utledes av § 2-7 første ledd.

Skatte- og avgiftspliktige skattytere som ikke har/kan få fødselsnummer, skal ha D-nummer, jf. forskriftens § 2-6 bokstav a. Skattyterne må henvende seg til et skattekontor som utfører ID-kontroll for tildeling av D-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett RF-1450 Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 annet ledd.

Innhenting av fødsels- eller D-nummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn bidragspliktige, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Særregisteret
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg


Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Bidragspliktiges navn

Bidragspliktiges fullstendige navn kan oppgis. Dette gjelder også for personer bosatt i utlandet.

Bidragsbeløpet mv.

Dette gjelder underholdsbidrag som innkreves av NAV Innkreving, dvs. bidrag som innbetales til NAV av bidragspliktige selv, av arbeidsgiver etter lønnstrekk eller dekkes ved skattemotregning mv.).

Beløp oppgis i hele kroner og uten fortegn.

Årets innbetalte underholdsbidrag: Bidrag som gir rett til inntektsfradrag skal innrapporteres. Det skal bare sendes én oppgave for hver bidragspliktig, selv om det er flere innbetalinger i året.

Løpende/periodemessig underholdsbidrag til tidligere ektefelle etter skilsmisse eller faktisk/formell separasjon gir rett til fradrag i inntekt etter skatteloven § 6-52 og skal innrapporteres til bruk for beregning av inntektsfradrag ved skattefastsettingen.  

Underholdsbidrag til barn etter barneloven (barnebidrag) er ikke kostnader som gir inntektsfradrag og skal ikke innrapporteres. Det samme gjelder betalt purregebyr.

Bidragsgjeld per 1. januar: Den bidragspliktiges samlede bidragsgjeld per 1. januar året etter inntektsåret rapporteres, inkludert eventuelt ubetalt purregebyr. Både ektefellebidragsgjeld og barnebidragsgjeld gir rett til fradrag i skattepliktig formue.

Tilgodebeløp per 1. januar året etter inntektsåret: Når bidrag er forskuddsbetalt i inntektsåret for januar påfølgende år og overstiger det ordinære januarbidraget, skal det overskytende innrapporteres som tilgodebeløp.

Tilbakebetalt bidrag: Dersom det foreligger skattebeslag som påklages, og hvor den bidragspliktige får medhold i klagen slik at beløpet blir tilbakebetalt året etter, skal det tilbakebetalte beløpet innrapporteres. Dette gjelder når NAV tidligere har søkt dekning av skyldig underholdsbidrag i skattebeløp til gode i skatteavregningen.

Kontroll av innhold

Før innrapportering av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten må opplysningspliktig kontrollere at opplysningene i leveransen er korrekte. Dette kan bidra til at færre leveranser blir stanset ved mottak hos Skatteetaten, og opplysningspliktig unngår å måtte sende erstatningsoppgaver.

Tredjepartsopplysninger som ikke er korrekt utfylt kan bli ansett som ikke levert.

Ved kontroll av tredjepartsopplysningene er det viktig å påse at det er benyttet:

 • korrekt inntektsår
 • korrekt organisasjonsnummer for NAV Innkreving
 • korrekt fødsels-/D-nummer for hver bidragspliktige

og at:

 • beløp er avrundet til nærmeste hele krone (vanlige avrundingsregler. F.eks. skal kr 58,70 føres som kr 59)
 • erstatningsoppgaver inneholder de nye korrekte beløpene

Levering av tredjepartsopplysninger

Leveringssted og frist for å levere tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger leveres elektronisk via Altinn ved å benytte skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Pass på at du har nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se ”Tredjepartsopplysninger via Altinn”).

Tredjepartsopplysninger skal sendes til Skatteetaten elektronisk via Altinn innen 20. januar året etter inntektsåret.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen.

Dersom opplysningspliktig får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1.

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt 
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattytere 
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
 • mangler fullt navn til personer som ikke er tildelt fødselsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag  oppgavene uteblir.

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Årsoppgave til skattyter

Den enkelte bidragspliktige (skattyter) skal motta kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar i året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt til skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik opplysningspliktig finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer på den bidragspliktige
 • innrapporterte beløp
 • navn og organisasjonsnummer på opplysningspliktig
 • posthenvisning til skattemeldingen (se nedenfor)

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over underholdsbidrag skal sendes inn elektronisk via Altinn, se www.altinn.no

Oppgaver sendes inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Når du åpner RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, velger du oppgavetype: ”Underholdsbidrag” som type tredjepartsopplysninger i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger for underholdsbidrag og sende inn (se ”Beskrivelse av filformatet”).

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver, får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene for beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må opplysningspliktig kontakte Skatteetaten.

Feil på innsendte tredjepartsopplysninger

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen, må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

For at skattyter skal få riktige beløp forhåndsutfylt på skattemeldingen, må korrekte oppgaver være Skatteetaten i hende senest 1. mars. (”Leveringssted og frist for innlevering av tredjepartsopplysninger”)

Korrigere en oppgave

Siste innrapporterte oppgave er gjeldende.

For å korrigere en oppgave må du sende inn hele oppgaven på nytt med de korrekte verdiene. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator (nøkkel) som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave.

Unik identifikator for oppgaver over underholdsbidrag er:

Oppgavegiver (organisasjonsnummeret til NAV Innkreving) +

Oppgaveeier (bidragspliktiges fødsels-/D-nummer)

Det er kun mulig å korrigere en innsending innenfor samme inntektsår.

Når ny korrigert oppgave mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave.

Korrigere en oppgave med feil i identifikator

Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det da skal sendes inn en oppgave med korrekte verdier og en nullet oppgave for å slette den oppgaven som var feil. Den nullede oppgaven må ha de samme identifikatorfeltene som oppgaven med feil identifikator. (Se ”Slette en oppgave med feil”)

Slette en oppgave med feil

Sletting (”nullstilling”) av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å innrapportere en oppgave med identiske identifikatorfelt som den oppgaven som skal slettes og der beløpsfeltene settes til 0.

Eksempler på korrigering/sletting av oppgaver

Med ny og fullstendig oppgave i eksemplene nedenfor menes at alle nødvendige opplysninger i den nye oppgaven må være fylt ut, i tillegg til den unike identifikatoren (nøkkelen) og korrigering av verdien i den eller de feltene som inneholdt feil verdi.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 nye og fullstendige oppgaver med korrigerte beløp og de samme unike identifikatorer som i første leveranse må leveres. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene med feil beløp i sin helhet.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører en annen person (forveksling).

Ny innsending (sletting og korreksjon):

Hele oppgaven for feil person må slettes (”nullstilles”). Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave på riktig person med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
I en leveranse har flere oppgaver samme fødsels-/D-nummer (dubletter). Alle oppgaver med samme unike identifikator (nøkkel) i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”).

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en skattyter som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny og fullstendig oppgave med skattyterens fødsels/D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels-/D-nummer, vil disse bli avvist. Oppgavene må innrapporteres på nytt med korrekt fødsels- /D-nummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Ny innsending (korreksjon):

Det må sendes inn nye og fullstendige oppgaver for uidentifiserte oppgaver som er avvist. De nye oppgavene må inneholde korrekt fødsels-/D-nummer.

Posthenvisning til skattemeldingen

Opplysningene som innrapporteres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Her finner du posthenvisning for underholdsbidrag:

Post 3.3.3 Betalt underholdsbidrag

Post 4.1.6 Underholdsbidrag til gode

Post 4.8.1 Skyldig underholdsbidrag

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av tredjepartsopplysninger for underholdsbidrag skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Underholdsbidrag

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal innrapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.