Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Gaver til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn

 • Skriv ut

Det gis fradrag for gaver gitt til visse norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. For å få fradraget må mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene og ha rapportert gaven elektronisk til Skatteetaten.

Gavemottaker

Søknad om godkjenning av organisasjon

Også organisasjoner med sete i EØS-området kan godkjennes under gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50. Vilkårene for fradragsrett for gaver til utenlandske organisasjoner er de samme som gjelder for fradrag for gaver til norske organisasjoner.

Norske organisasjoner må søke skattekontoret i sin region om forhåndsgodkjenning. Utenlandske organisasjoner skal sende søknad på engelsk, ev. dansk eller svensk til Skattedirektoratet, som igjen fordeler denne videre til forhåndsgodkjenning hos et skattekontor.

Her finner du søknadsprosedyren for utenlandske organisasjoner.


Søknad om godkjenning skal inneholde:

 • Redegjørelse for at man ikke har erverv til formål
 • Redegjørelse for hvilken type aktivitet organisasjonen driver, og at denne faller inn under godkjente formål i skatteloven § 6-50 alternativ a) til f)
 • Redegjørelse og dokumentasjon for at organisasjonen har nasjonalt omfang per 1. januar i året gaven mottas, f. eks. en beskrivelse av aktivitetens omfang og hvor aktiviteten utøves, antall medlemmer/givere og den geografisk utbredelse av disse
 • Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt
 • Vedtekter, herunder formålsbestemmelse samt en oppløsningsbestemmelse om at overskytende midler ved ev. oppløsning skal tilfalle tilsvarende godkjent formål  
 • Årsregnskap og årsberetning

I kravet til nasjonalt omfang ligger det at aktiviteten må drives ut over det rent lokale, men det kreves ikke aktivitet i alle fylker. Antall medlemmer og den geografiske spredningen av disse vil også være indikasjoner på aktivitet og utbredelse av organisasjonen. Lokale organisasjoner tilknyttet en sentral sammenslutning som oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50, kan anses å ha nasjonalt omfang. Forutsetningen er at de lokale organisasjonene er bundet av den sentrale sammenslutningens vedtekter om formål. Det er videre en forutsetning at det er sammenslutningens sentrale ledd som fører regnskap over mottatte gaver og som gir de nødvendige opplysningerelektronisk til Skattedirektoratet.

Dersom det gjelder godkjenning av en stiftelse, skal det sendes inn dokumentasjon på at det mottas offentlig støtte.

Også tros- og livssynssamfunn må oppfylle kravet til nasjonalt omfang for å være omfattet av gavefradragsordningen.

Det er skattekontoret som tar stilling til om organisasjonen tilfredstiller vilkårene for å motta gave med fradragsrett for giveren. Kommer skattekontoret til at vilkårene er oppfylt, vil organisasjonen bli ført opp på listen over godkjente organisasjoner på skatteetaten.no. Er vilkårene for godkjenning ikke oppfylt, mottar organisasjonen et brev fra skattekontoret om at organisasjonen ikke er godkjent. Det vil fremgå av brevet hvilke(t) vilkår som ikke anses oppfylt. Organisasjonen kan be Skattedirektoratet om å gjøre en ny vurdering av søknaden.

Innrapporteringsplikt til Skattedirektoratet

Godkjente norske organisasjoner skal innrapportere mottatte gaver elektronisk via Altinn.

Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

 1. Tredjepartsopplysninger - gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn (RF-1310)
  Manuelt utfyllingsskjema ment for oppgavegivere som har få oppgaver å levere eller som skal melde fra om at organisasjonen ikke har mottatt gaver i løpet av året. 
 2. Tredjepartsopplysninger som vedlegg (RF-1301)
  I dette skjemaet velges oppgavetype ”Gaver til organisasjoner” fra nedtrekksmenyen i fanen "Hovedskjema". Under fanen ”Oversikt – skjema og vedlegg” lastes opp en eller flere XML-filer med likningsoppgaver og skjema med vedlegg sendes inn.

Inntil videre kan ikke godkjente utenlandske organisasjoner innrapportere gaver elektronisk til Skattedirektoratet. Den utenlandske organisasjonen skal innen 1. februar året etter gaven er mottatt, utstede en kvittering til giveren som skal inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer/organisasjonsnummer og mottatte gavebeløp i norske kroner. Ved kontroll av fradragskravet må skattyter kunne legge frem denne kvitteringen for skattemyndighetene.

Du kan lese mer om innrapportering under Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn eller under Skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav c og skatteforvaltningforskriften § 7-10 bokstav c.

Gavegiver

Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. skatteloven § 6-50. Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner, se satsen for året det gjelder. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner.

For at en gave til en organisasjon skal være fradragsberettiget for giver må mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene.

Det er også et krav at norske organisasjoner har innrapportert mottatt gavebeløp til Skattedirektoratet elektronisk via Altinn.no. Ved rapporteringen må giver identifiseres med fødselsnummer og navn. Gavefradraget forhåndsutfylles i giverens skattemelding. Inntil videre kan ikke godkjente utenlandske organisasjoner levere opplysninger om gaver elektronisk. Dette innebærer at giverens fradrag ikke kommer forhåndsutfylt på selvangivelsen, men må føres opp av giveren selv i post 3.3.7. Skattyter kan derfor ikke benytte seg av leveringsfritaket dersom han ønsker fradrag for gave til utenlandsk organisasjon. Den utenlandske organisasjonen må innen 1. februar året etter at gaven er mottatt, utstede en kvittering til giver som skal inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer / organisasjonsnummer og mottatte gavebeløp i norske kroner. Skattyter må kunne legge frem kvitteringen ved skattekontorets kontroll av fradraget.

Organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giver

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.