Fradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

 • Skriv ut

Skattyter som driver virksomhet kan på bestemte vilkår få direkte fradrag i skatt og trygdeavgift for en prosentvis andel av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt. Regelsettet som regulerer dette omtales ofte som Skattefunn.

For å omfattes av ordningen må forsknings- og utviklingsprosjektet godkjennes av Norges forskningsråd. På Norges forskningsråds nettsted http://www.skattefunn.no/ finner du informasjon om ordningen, vilkår, søknadsskjema og søknadsprosedyre mv. Søker har rett til å få realitetsbehandlet sin søknad i søknadsåret dersom den mottas av Norges forskningsråd før 1. september. Søknader som innkommer senere kan også realitetsbehandles i søknadsåret, men uten at søker har krav på dette. Ved omorganiseringer hvor virksomheten videreføres i et foretak med et nytt organisasjonsnummer må det søkes om ny godkjenning. Norges forskningsråd godkjenner også forskningsinstitusjoner. Liste over godkjente FoU-institusjoner finnes på http://www.skattefunn.no.

Fradraget i skatt mv. kommer i tillegg til inntektsfradrag for FoU-kostnader. Overstiger fastsatt fradrag utliknet skatt, blir overskytende beløp utbetalt ved skatteoppgjøret. Skattefradraget er i realiteten en tilskuddsordning som administreres via skattesystemet, og erstatter den tidligere FUNN-ordningen som i sin helhet ble administrert av Norges forskningsråd.

Fradragets størrelse

Fradraget i skatt gis som hovedregel med 18 prosent av kostnadene til godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter. Virksomheter som tilfredsstiller vilkårene i FSFIN § 16-40-5 sin definisjon av små og mellomstore bedrifter har krav på fradrag med 20 prosent. Alle følgende vilkår må da være oppfylt:

 • skattyters samlede virksomhet har færre enn 250 ansatte (det vil si at det utføres mindre enn 250 årsverk), og
 • skattyters samlede virksomhet har en årlig salgsinntekt som ikke overstiger 50 millioner euro eller har en årlig balansesum som ikke overstiger 43 millioner euro, og
 • virksomheten er en uavhengig bedrift.

Ved avgjørelsen av om kravet til salgsinntekt eller balansesum er oppfylt, legges virksomhetens siste godkjente årsregnskap til grunn. For nystartet virksomhet uten godkjent årsregnskap legges det til grunn et pålitelig anslag fastsatt i løpet av året. Ved avgjørelsen av om kravet med hensyn til antall ansatte er oppfylt legges gjennomsnittlig antall årsverk i virksomheten i siste avsluttede regnskapsår til grunn.

En uavhengig bedrift er en bedrift som ikke er ”partnerbedrift” eller ”tilknyttet bedrift”. En partnerbedrift eier alene eller i fellesskap med tilknyttet bedrift(er) 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettighetene i an annen bedrift. Bedriften kan likevel være uavhengig selv om terskelen på 25% nås eller overstiges, dersom terskelen overstiges av en bestemt kategori andre investorer. For å finne hvilke kategorier investorer dette gjelder se nærmere Skatte-ABC og FSFIN § 16-40-5 (2) bokstav b. Dette forutsetter at investoren(e) ikke er tilknyttet den underliggende bedriften.

Tilknyttet bedrift er alle bedrifter som har én av følgende forbindelser med hverandre; 

 • Har flertallet av stemmerettighetene i en annen bedrift
 • Har rett til å utpeke eller fjerne et flertall av medlemmene av administrasjon, ledelses- eller kontrollorganet i en annen bedrift
 • Har rett til ha å dominerende innflytelse på en annen bedrift
 • Er aksjeeier eller deltaker i en annen bedrift og alene kontrollerer et flertall av aksjeeiernes eller deltakernes stemmerettigheter i denne bedriften.

Bedrifter som opprettholder en forbindelse som nevnt ovenfor gjennom en eller flere bedrifter, eller med en investor som nevnt i § 16-40-5 (2) bokstav b eller en partnerbedrift, anses også for å være tilknyttet. Bedrifter som opprettholder slike forbindelser gjennom en fysisk person/en gruppe fysiske personer, skal også anses som tilknyttede bedrifter dersom de utøver sin, eller deler av sin virksomhet i samme markedet eller tilgrensende markeder.
 
Der bedriften ikke er tilknyttet bedrift, kan den ikke anses å være SMB, dersom 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettene direkte eller indirekte kontrolleres av ett eller flere offentlige organer.

Beregning av kostnadenes størrelse

Kostnader som inngår i fradragsgrunnlaget må være direkte tilknyttet det godkjente prosjektet, og kostnadene må etter sin art være fradragsberettiget etter skatteloven kap. 6. Videre må kostnadene være omfattet av art. 25 (3) eller art. 33 (3) bokstav a i forordning i gruppeunntaksforordningen (EF) nr 800/2008.

Kostnadene beregnes og fordeles etter følgende kategorier (avgifter som blir refundert eller avregnet inngår ikke i prosjektkostnadene):

 • personalkostnader og indirekte kostnader. For egne ansatte begrenses antall timer for hver ansatt til maks. 1850 timer per år, og timesatsen begrenses til 1, 2 promille av avtalt og reell årslønn, maks. kroner 600 per time
 • innkjøp av FoU-tjenester
 • innkjøp av instrumenter og vitenskapelig utstyr
 • innkjøp av kontraktsmessig forskning, teknisk kunnskap og patenter
 • andre driftskostnader

Kostnader som virksomheten har til revisor mv i forbindelse med søknad om midler til prosjektet og revisorbekreftelse i vedlegg til selvangivelsen, inngår ikke i fradragsgrunnlaget.

 

Maksimalt grunnlag for beregning av skattefradrag

Kostnader til egenutførte FoU-prosjekter begrenses til 20 millioner kroner for det enkelte inntektsår. Kostnader til FoU-prosjekter utført av godkjente forskningsinstitusjoner begrenses til 40 millioner kroner for det enkelte inntektsåret. Har skattyter både kostnader til egenutført FoU og innkjøpt FoU, skal kostnadene begrenses hver for seg. I tillegg må samlet fradragsgrunnlag ikke overstige 40 millioner kroner det enkelte inntektsår. Det er ikke anledning til å overføre kostnader som ikke gir fradragsrett på grunn av maksimalgrensen til fradrag et annet år.

Annen offentlig støtte

Dersom skattyter mottar annen offentlig støtte i tillegg til skattefradraget, må summen av den offentlige støtten til prosjektet ikke overstige høyeste samlede tillatte støtteintensitet etter ESA`s retningslinjer for statsstøtte. Se nærmere om statsstøttereglene på http://www.skattefunn.no og http://www.eftasurv.int. Dersom samlet offentlig støtte overstiger de angitte grensene, reduseres skattefradraget. Kontroll av offentlig støtteandel må gjennomføres for hvert enkelt prosjekt. Som offentlig støtte regnes finansiell bistand til prosjektet fra offentlige virkemidler (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, kommunale-/fylkeskommunale næringsfond e.l), støtte til prosjektet fra Den Europeiske Union (inkl. EU`s rammeprogram) og differensiert arbeidsgiveravgift.

RF-1053 og prosjektregnskap

De som krever fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling skal levere skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling sammen med selvangivelsen. Det stilles krav om revisors attestasjon av kostnadene og bekreftelse av opplysningene om offentlig støtte (uavhengig av om skattyter er revisjonspliktig eller ikke).

Det skal føres et eget regnskap for prosjektet som viser medgåtte timer for FoU-personell fordelt per person og andre prosjektrelaterte kostnader. Timeregnskapet skal vise dato, navn på FoU-person, antall timer per dag og samt hvilke delmål som er bearbeidet..Prosjektregnskapet skal på oppfordring legges fram for skattemyndighetene. Norges forskningsråd og Skattedirektoratet har laget en mal for føring av prosjektregnskap som kan benyttes. Malen finnes på http://www.skattefunn.no.

 

Mer informasjon

 

Aktuelle lovforarbeider
Innst. O. nr 125 (2004-2005)
Ot.prp. nr. 92 (2004-2005)
Innst. O. nr. 27 (2002-2003),
Ot.prp. nr. 1 (2002-2003),
Innst. O. nr. 3 (2001-2002),
Ot. prp. nr. 21 (2001-2002) fra regjeringen Bondevik II
Ot. prp. nr. 1 (2001-2002) fra regjeringen Stoltenberg.

Se også Innst. S. nr. 325 (2000-2001)
NOU 2000:7 Ny giv for nyskapning 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.