Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

  • Skriv ut

For at tilskudd til et institutt skal være fradragsberettiget for giver, må mottaker av tilskuddet være godkjent av skattemyndighetene etter skatteloven.

Mottaker av tilskudd

Søknad om godkjenning av institutt

Instituttet må selv søke sitt lokale skattekontor om forhåndsgodkjenning. En søknad skal inneholde instituttets vedtekter, og det må fremgå av disse at Storting eller departement er gitt adgang til å oppnevne en representant til instituttets styre. Vedtektene må også bestemme at overskytende midler ved en evt. oppløsning skal anvendes i overensstemmelse med instituttets formål. Videre bør det redegjøres for instituttets aktivitet og for øvrig på hvilket grunnlag vilkårene i § 6-42 anses oppfylt.

Dersom skattekontoret til at vilkårene er oppfylt, vil instituttet bli ført opp på listen over godkjente institutter. Er vilkårene for godkjennelse ikke oppfylt, mottar instituttet brev fra skattekontoret om at det ikke er godkjent. Det vil fremgå av brevet hvilke(t) vilkår som ikke anses oppfylt. Dersom instituttet ikke er enig i skattekontorets vurdering, kan instituttet forelegge saken for Skattedirektoratet.

Se mer om vilkårene for å bli godkjent som institutt i Skatte-ABC, Gaver og tilskudd utenfor arbeidsforhold.

Oppgaveplikt til Skattedirektoratet


Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring.

Forskrift om tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring.

Den som yter tilskudd

Skattytere kan kreve fradrag for tilskudd til institutt som under medvirkning av staten forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, jf. skatteloven §  6-42. For tilskudd over 10 000 kroner, er fradraget begrenset til 10 prosent av skattyters alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag av årets, og evt. tidligere års, fremførbare underskudd.

Fradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning kan gis til både næringsdrivende og personlige skattytere. Fradrag for tilskudd til yrkesopplæring kan derimot bare gis næringsdrivende og det kreves at yrkesopplæringen kan ha betydning for skattyters virksomhet.

For at tilskudd til et institutt skal være fradragsberettiget for giver, må mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene.

Institusjoner som er omfattet av ordningen

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.