Andre fradrag du kan ha krav på

Andre aktuelle fradragsposter for utenlandsk selvstendig næringsdrivende med midlertidig opphold i Norge. Pendlerfradragene behandles på egen side

 

Post 3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted

Du kan få fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) ut fra en beregnet reiseavstand i kilometer. 

I praksis vil det si at om du reiser fem dager i uken tur-retur hjem og fast arbeidssted, og den daglige avstanden overstiger 64 km (tur-retur), kan du ha krav på reisefradrag. Ved kortere reiseavstand, kan du også ha krav på fradrag hvis du:
• har hatt flere reiser i året enn 230 (tur-retur) eller
• har krav på fradrag for besøksreiser ved opphold utenfor hjemmet (pendleropphold), se Pendlerfradrag for merkostnader ved pendling til hjem i utlandet

Post 3.2.10 Fradrag for kostnader til pass og stell av barn (foreldrefradrag)

Har du barn som er 11 år eller yngre (født 2005 eller senere), kan du kreve foreldrefradrag for kostnader til pass og stell av barn som bor hjemme (kostnader til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning o.l.).

Fradraget er begrenset til kr 25 000 for ett barn, og fradragsgrensen økes med kr 15 000 for hvert ytterligere barn.

Post 3.2.12 Fradragsberettiget premie til utenlandsk pensjonsordning (EØS) i arbeidsforhold

Fra og med inntektsåret 2015 kan det gis fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger etablert i en EØS-stat. 

3.2.19

Postene 3.3.1/3.3.2 Gjeldsrenter i Norge og i utlandet

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, har du krav på fradrag for gjeldsrenter. Har du fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke kan beskattes i Norge som følge av en skatteavtale, skal rentefradraget begrenses. Har du bare fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke kan beskattes i Norge og ingen skattepliktig formue i Norge, vil rentefradraget i praksis falle bort.

Det er særskilte regler hvis du eier bolig eller fritidsbolig i et annet EØS-land, og inntekt og gevinst er skattefri i Norge etter skatteavtalen med det landet boligen eller fritidsboligen ligger. Da får du likevel fullt fradrag for gjeldsrenter. For inntektsåret 2016 gjelder dette hvis du har bolig eller fritidsbolig i Belgia, Italia og Kroatia. Har du fått fradrag for gjeldsrentene i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, får du ikke fradrag for dette beløpet i Norge. Du må derfor opplyse om hvilke fradrag du har krevd i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger.

Renter på lån i utlandet skal dokumenteres.

Er du ikke skattepliktig som bosatt i Norge, har du i utgangpunktet bare krav på fradrag for gjeldsrenter som er knyttet til fast eiendom i Norge eller næringsvirksomhet som er skattepliktig i Norge. 

Er du bosatt i et EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du også få fradrag for gjeldsrenter etter de samme reglene som en person som er bosatt i Norge. Dette gjelder bare når minst 90 prosent av din samlede inntekt er skattepliktig i Norge. Har du fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke kan beskattes i Norge som følge av en skatteavtale, skal rentefradraget begrenses. Innenfor EU/EØS gjelder dette når du har fast eiendom eller virksomhet i Belgia, Italia eller Kroatia. Har du fast eiendom i et av disse landene og ingen skattepliktig formue i Norge, vil rentefradraget i praksis falle bort.

Det er særskilte regler hvis du eier bolig eller fritidsbolig i et annet EØS-land, og inntekt og gevinst er skattefri i Norge etter skatteavtalen med det landet boligen eller fritidsboligen ligger. Da får du likevel fullt fradrag for gjeldsrenter. For inntektsåret 2016 gjelder dette hvis du har bolig eller fritidsbolig i Belgia, Italia og Kroatia. Har du fått fradrag for gjeldsrentene i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, får du ikke fradrag for dette beløpet i Norge. Du må derfor opplyse om hvilke fradrag du har krevd i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger.

Du må legge fram tilstrekkelige opplysninger om dine inntekter utenfor Norge til at det kan vurderes om minst 90 prosent av inntektene er skattepliktige i Norge. Krever du fradrag for gjeldsrenter, skal du beskattes for renteinntekter mv. fra norske kilder.

Post 3.3.7 Andre fradrag

Spesifiser hva du krever fradrag for.

Postene 3.1.8/3.1.9/3.1.10 Tap ved salg av aksjer og andeler i fond mv. 

Er du ikke skattepliktig som bosatt i Norge, kan du ikke kreve fradrag for tap ved salg av aksjer og andeler i fond mv. Står det et forhåndsutfylt beløp i en av disse postene, skal du stryke beløpet.

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, kan du kreve fradrag for tap ved salg av aksjer og andeler i fond mv. 

Post 1.5.6 Fradrag for kildeskatt på utbytte av aksjer (Kreditfradrag)

Er du skattepliktig i Norge for utbytte fra et utenlandsk selskap, kan du kreve fradrag (kreditfradrag) i den norske skatten for kildeskatt som er trukket ved utbetalingen (begrenset til den satsen som følger av skatteavtalen). Du må dokumentere betalt skatt og fylle ut skjemaet «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag» (RF-1147) og krysse av i post 1.5.6. For mer informasjon se Rettledning til RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag