Lønn og andre inntekter

2.7.6 Inntekt fra annen næring (RF-1175 eller RF-1242)

Næringsdrivende må overføre næringsinntekt fra Næringsoppgave 1 (RF-1175). 

2.7.8 Inntekt fra KS, ANS som driver annen næring (RF-1221)

Deltaker må overføre inntekt fra Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221). For mer informasjon, se Deltakere i selskaper med deltakerfastsetting

Post 2.8.5 Inntekt av fast eiendom

Inntekt av fast eiendom i Norge er alltid skattepliktig i Norge og skal oppgis i skattemeldingen.

Fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig når du er skattepliktig som bosatt i Norge. Ligger den faste eiendommen i et land som Norge har en skatteavtale med og som anvender fordelingsmetoden for å unngå dobbeltbeskatning, skal inntekten av den faste eiendommen ikke beskattes i Norge. Eiendommens formuesverdi må likevel oppgis. For beregning av formuesverdi for fast eiendom i utlandet se post 4.6.1.

Når inntekt av fast eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge, skal inntekten fastsettes etter norske regler. Egen bruk av bolig/fritidsbolig i utlandet er skattefri på samme måte som når boligen/fritidsboligen ligger i Norge. For mer informasjon, se post 2.8.5 Inntekt av fast eiendom i utlandet.

Aksjer og andeler i fond

Postene 3.1.5,  3.1.6,  3.1.7,  3.1.8,  3.1.9 og 3.1.10 

Er du ikke skattepliktig som bosatt i Norge, skal utbytte på/gevinst ved salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i fond ikke føres i skattemeldingen. Står det et forhåndsutfylt beløp i en av disse postene, skal du stryke beløpet.

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, er utbytte på/gevinst ved salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i fond skattepliktig i Norge.

Utbytte og avkastning av andeler i fond som ikke er forhåndsutfylt i post 3.1.5 og post 3.1.6, skal du føre i post 3.1.7.

Gevinst ved salg og annen realisasjon av norske og utenlandske aksjer og andeler i fond fører du i post 3.1.8post 3.1.9 eller post 3.1.10.

Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag» (RF-1147) 

For mer informasjon, se skatteetaten.no/aksjer.

Opplysninger om inntekt og andre ytelser i skattemeldingen

De ferdigutfylte postene bygger på opplysninger oppdragsgiveren din har innrapportert til Skatteetaten i a-meldingen. Hva som er rapportert inn på deg kan du selv sjekke i innsynstjenesten Mine inntekter og arbeidsforhold - innsyn i hva som er rapportert inn.