Når blir du skattepliktig i Norge?

Skatteplikten til Norge bestemmer hvilke skattefradrag du har krav på og hvor mye skatt du skal betale. 

Sjekk hva som gjelder for deg før du fyller ut skattemeldingen.

Når blir du skattepliktig i Norge? 

Omfanget av skatteplikten er avhengig av hvor lenge du oppholder deg i Norge i en 12-månedersperiode eller en 36-månedersperiode. Dette bestemmer hvilke fradrag du har krav på og hvor mye skatt du skal betale. I omtale av skatteplikten vil du møte to begreper – «begrenset skatteplikt» og «skattepliktig som bosatt». 

Begrenset skatteplikt

Har du begrenset skatteplikt til Norge, er det lønn for arbeid utført i Norge som skal føres opp i din skattemelding.

Du er begrenset skattepliktig i Norge hvis du er i Norge i en eller flere perioder som ikke overstiger 183 dager i løpet av 12 måneder, eller 270 dager i løpet av 36 måneder. Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med i beregningen av antall dager.

Det betyr at du bare er skattepliktig for visse inntekter og formue med tilknytning til Norge. Dette gjelder blant annet lønn for arbeid som er utført i Norge, inntekt av virksomhet som drives i Norge og formue i og inntekt av fast eiendom i Norge.

Du er også begrenset skattepliktig i Norge om du arbeider eller driver næringsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Skatteplikten kan være begrenset som følge av bestemmelser i de skatteavtalene Norge har inngått med andre land. Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du ha en utvidet fradragsrett når minst 90 prosent av din inntekt av arbeid, pensjon, uføreytelser eller virksomhet beskattes i Norge, se utvidet fradragsrett for personer fra EU/EØS med begrenset skatteplikt.

Skattepliktig som bosatt

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, skal du oppgi all inntekt du har hatt i inntektsåret både i Norge og utlandet.

Du blir skattepliktig som bosatt i Norge hvis du oppholder deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av 12 måneder, eller mer enn 270 dager i løpet av 36 måneder. Du blir skattepliktig som bosatt fra det inntektsåret oppholdet overstiger 183 eller 270 dager over en periode på henholdsvis 12 eller 36 måneder.

Når du er skattepliktig som bosatt i Norge, er du skattepliktig i Norge for all inntekt og formue uansett om den er opptjent eller befinner seg i Norge eller utlandet. All inntekt og formue må oppgis i skattemeldingen.

Skatteplikten kan være begrenset som følge av bestemmelser i de skatteavtalene Norge har inngått med andre land.

Se mer om skatt i Norge og om når du har plikt til å betale skatt i Norge:

Unngå dobbeltbeskatning og dobbel trygdeavgift

Er du begrenset skattepliktig i Norge, er det skattemyndighetene i ditt hjemland som skal sørge for at inntekt som er skattepliktig i Norge, ikke blir dobbeltbeskattet.

Er du skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett, men bosatt i ditt hjemland etter skatteavtalen, er det skattemyndighetene i ditt hjemland som skal sørge for at inntekt som er skattepliktig i Norge, ikke blir dobbeltbeskattet. Er du bosatt i Norge både etter intern rett og skatteavtalen, skal norske skattemyndigheter sørge for at inntekt som kan beskattes i utlandet etter en skatteavtale, ikke blir dobbeltbeskattet.

Trygdeavgift

Du er i utgangspunktet omfattet av den norske folketrygden når du arbeider i Norge. Arbeidstakere skal derfor betale norsk trygdeavgift med 8,2 prosent av inntekt opptjent i Norge. Innbetaling skjer automatisk som en del av skattetrekket. Om du tjener mindre enn kr 49 650 i året beregner vi ikke trygdeavgift.

Arbeidstakere og næringsdrivende på den norske delen av kontinentalsokkelen er i utgangspunktet pliktige medlemmer i folketrygden på lik linje med arbeidstakere/næringsdrivende på land i Norge.

Hvis du ikke er medlem av den norske folketrygden må du dokumentere dette. Er du EØS-borger og medlem i trygdeordningen i et annet EØS-land, må du levere blankett A1 som utstedes av trygdemyndighetene i hjemlandet til norske trygdemyndigheter (NAV). Slik dokumentasjon må bekreftes av NAV før skattemyndighetene kan legge det til grunn. Er du medlem av trygdeordningen i hjemlandet etter en trygdeavtale mellom Norge og ditt hjemland, må du legge fram tilsvarende dokumentasjon for NAV som skal bekrefte blanketten/dokumentasjonen. Du kan også få bekreftelse fra NAV om at du ikke er medlem.

Dersom du tidligere har levert A1 eller tilsvarende dokumentasjon til NAV , må du gjøre oss oppmerksom på dette i post 5.0.

Informasjon om trygd ved arbeid og opphold i Norge finner du på nav.no.