Obligatorisk elektronisk innlevering av skattemelding med vedlegg for næringsdrivende

 • Skriv ut

Alle som mottar skattemelding for næringsdrivende, uansett selskapsform, MÅ levere. Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg MÅ leveres elektronisk innen 31. mai 2017. 

Forhold å være oppmerksom på når det gjelder obligatorisk elektronisk levering

 • Alle næringsdrivende, også personlig næringsdrivende, omfattes av plikten til elektronisk levering, uavhengig av selskapsform.
 • Skattemeldinger som mottas på papir vil bli ansett som ikke levert.
 • Personlig næringsdrivende som tidligere har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon vil ikke lenger motta skattemeldingen på papir og må levere elektronisk.
 • Kun enkelte skjemaer er tilgjengelig på papir
 • Bedrifter med enkle skatteforhold kan levere skattemeldingen med Næringsrapport skatt.
 • Forretningsfører for et verdipapirfond kan sende inn skattemeldingen for fondet elektronisk. Tilgangen til rollen "Forretningsfører" er utvidet med å omfatte Altinn-rollen "Begrenset signeringsrettighet".
 • Bosatte næringsdrivende på Svalbard kan levere elektronisk.
 • Oljeselskap skal innen 30. april. levere Skattemelding for selskap som er omfattet av pertoleumsskatteloven § 1. elektronisk.

Hvilken leveringsform skal jeg velge for min bedrift?

Svalbard

Skjema for beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak er tilgjengelig som elektronisk skjema i Altinn.

Oljeselskaper

For inntektåret 2016 er følgende skjema tilgjengelig som elektronisk skjema i Altinn:

 • RF-1118 Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt 2016
 • RF-1120 Beregning av friinntekt 2016
 • RF-1346 Avskrivinger i henhold til petroleumskatteloven 2016

Dødsbo og konkursbo etter personlig næringsdrivende som krever forhåndsfastsetting

RF-1040 Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt er ikke tilgjengelig som elektronisk skjema i Altinn. De som skal sende inn skattemelding for forhåndsfastsetting for næringsdrivende må fylle ut redigerbart skjema RF-1040 " Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt " og sende inn som vedlegg via skjema for e-kontakt på skatteetaten.no. Innsendingen må merkes med at dette gjelder en annen person enn den som sender inn.

RF-1040 Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt kan også leveres på papir.

Skattemelding for formues- og inntektsskatt til personlig næringsdrivende som er død før fristen for levering

I de tilfeller næringsdrivende/daglig leder har delegert roller videre eller har registrert regnskapsfører i Enhetsregisteret, kan regnskapsfører hente og levere skattemeldingen elektronisk på vegne av avdøde. Dette forutsetter at delegeringen ble gjort før den næringsdrivende døde, og at regnskapsfører både har innsendingsrett i Altinn, og fått delegert rollen som gir fullmakt til å signere skattemeldingen i Altinn. I øvrige tilfeller kan skattemeldingen leveres på papir.

Fullmektig/gjenlevende ektefelle/andre arvinger må å henvende seg til skattekontoret. Her finner du informasjon om hva som kreves for å få utlevert skattemeldingen for formues- og inntektsskatt til avdøde.

Næringsdrivende som har arbeidet i Norge og som skal levere skattemelding før skattemeldingen er lagt ut i Altinn

De som ønsker å sende inn skattemeldingen med krav om forhåndsfastsetting for næringsdrivende må fylle ut redigerbart skjema RF-1040 " Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt " og  sendes inn som vedlegg via skjema for e-kontakt på skatteetaten.no.

Krever du ikke forhåndsfastsetting men ønsker å sende inn skattemeldingen før den foreligger i Altinn (medio februar) på grunn av opphold i utlandet, så kan du benytte redigerbart RF‑1281 Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt 2016. skattemeldingen kan også leveres på papir i disse tilfellene

Utenlandske næringsdrivende som ikke har fått tilsendt forhåndsutfult skattemelding for formues- og inntektsskatt

De som ikke får tilsendt en forhåndsutfylt skattemelding må fylle ut redigerbart skjema RF‑1281 " Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt 2016 "  og sende dette inn via skjema for e-kontakt på skatteetaten.no ved å bruke MinID/BankID.

Utenlandske næringsdrivende som ikke har fått tilsendt forhåndsutfult skattemelding

De som ikke får tilsendt en forhåndsutfylt skattemelding må fylle ut redigerbart skjema RF‑1281 " Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt 2016 " og sende dette inn via skjema for e-kontakt på skatteetaten.no ved å bruke MinID/BankID. Utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende kan levere RF-1281 på papir hvis de ikke har e-ID og ikke har tilgang til å få dette, eller ikke har en regnskapsfører som kan hjelpe dem.

NUF - Norskregistrert utenlandske foretak som har skatteplikt i Norge

Er du styreleder eller daglig leder i et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), så har foretaket plikt til å sende skattemelding og næringsoppgave til norske skattemyndigheter for filialen, eventuelt for hele foretaket dersom dette er skattemessig hjemmehørende i Norge. Hvilke skjema som skal leveres finner du her

RF-1298 Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt.

Brukes for å vurdere om du driver skattepliktig virksomhet. Dette er et frivillig skjema. Vi har lagt et redigerbart skjema til eget bruk som kan lastes opp som et vedlegg til skattemeldingen hvis det er ønskelig å sende dette inn.

RF-1314, Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge 2016.

Dette skjemaet gjelder exit-skatt og skal leveres innen 5 år etter utflytting for de som oppfyller kravene.

Du kan finne en utfyllbar versjon her  som kan sendes inn skjema for e-kontakt på skatteetaten.no. Har du ikke MinID eller BankID skal skjemaet sendes inn på papir. Skjemaet vil finnes i Altinn fra og med 2016

Fradrag for kostnader for FoU

Næringsdrivende som krever fradrag etter skattefunnordningen må ha signatur på selv om de ikke har revisorplikt.  Krever du fra drag for utgifter til forskning og utvikling og ikke har revisjonsplikt eller har sagt opp revisor for levering av skattemeldingen må du skrive ut RF-1053 " Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2016 ". Signer på papir, skann inn og last opp dokumentet som et vedlegg til skattemeldingen i Altinn.

UDLS og NOKUS

Utenlandske selskap med deltakerfastsetting  (UDLS) kan ikke pålegges å levere RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting  2016 med vedlegg og RF-1233, Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting  2016. Hvis det bare er en norsk deltaker i slik UDLS tildeles denne en rolle i Altinn slik at deltakeren kan levere nevnte meldinger elektronisk. Er det flere norske deltakere i samme UDLS plikter disse å levere disse meldingene i fellesskap.

Dersom deltakerne likevel ikke leverer felles meldinger, må hver enkelt få opprettet et nytt internt organisasjonsnummer for samme selskap i Altinn slik at ikke en ny melding overskriver den forrige.

Dette er en endring i forhold til tidligere praksis. Bakgrunnen er at det nå er lagt til rette i Altinn for at alle deltakere skal kunne levere elektronisk fra og med inntektsåret 2015. For å få et slikt nytt internt organisasjonsnummer kontakter dere Nina Gulbrandsen ved SFS på nina.gulbrandsen@skatteetaten.no .

I tillegg må norske deltakere levere sin egen deltakermelding, RF-1221 sammen med sin skattemelding.

NOKUS-selskaper har ikke oppgaveplikt. De norske deltakerne skal levere en felles Selskapsmelding for NOKUS 2016, RF-1245, i tillegg til at deltakerne skal Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS 2016, RF-1246, sammen med sin skattemelding. Der det er flere norske eiere i samme selskap, har en av dem fått tildelt en rolle i Altinn som gir rett til elektronisk levering.

Avvikende regnskapsår

Skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende må for det avvikende inntektsåret som ble avsluttet i 2016 leveres elektronisk via Altinn.

Dette innebærer at skattemeldingen for næringsdrivende med avvikende regnskapsår avsluttet i 2016 først er tilgjengelig for innlevering i den ordinære innleveringsperioden i 2017. Det vises til det som står over om obligatorisk innlevering av skattemelding med vedlegg for næringsdrivende.

De med avvikende regnskapsår som avslutter sitt regnskapsår i 2017 har først adgang til å levere skattemelding når denne blir tilgjengelig i 2018, for det avvikende regnskapsåret som ble avsluttet i 2017.

Endring av rutiner for innlevering av skattemelding for skattefrie institusjoner med skattepliktige aktiviteter

Skattemeldingen kan ikke lenger leveres på "underenhetens" organisasjonsnummer, men må leveres via skatteetaten.no på deres "hovedenhets" organisasjonsnummer.

 

Slutt på trykking av papirutgave for de aller fleste skjemaer

Da alle næringsdrivende nå leverer elektronisk, vil Skatteetaten kun trykke opp noen få papirskjema for henting på skattekontoret. Se tabellen under.

RF-nummer

Navn på skjema

Med tilhørende rettledning

1059

Aksjer og fondsandeler mv 2016.

Ja, 1072

1084

Avskriving - Saldoskjema

Ja, 1270

1125

Bruk av bil

 

1147

Fradrag for skatt betalt i utlandet av person- kreditfradrag

Ja, 1148

1150

Nedsettelse av inntektsskatt på lønn

 

1189

Utleie av fast eiendom

 

1213

Fiske

Ja, 1214

1281

Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt 2016

Ja, 2042

Om man ønsker papirskjema til bruk for egen kladd ved forberedelse til levering av skattemeldingen i Altinn, kan disse lastes ned og skrives ut for eget bruk fra skatteetaten.no/skjema.

Skattemeldingen og Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en leveringsform for bedrifter med enkle skatteforhold. Hvis løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du leverer skattemeldingen.

Passer Næringsrapport skatt for din bedrift?

Test-deg-selv: Jeg er Næringsdrivende - kan jeg bruke Næringsrapport skatt?

Hvorfor skal jeg velge Næringsrapport skatt?

Hvilken leveringsform skal jeg velge?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.