Hvordan fyller jeg ut næringsoppgaven eller Næringsrapport skatt?

Hvor finner jeg beløpene som jeg skal føre i næringsoppgave 1 (RF-1175) eller Næringsrapport skatt?

Driver du enkeltpersonforetak, plikter du å levere næringsoppgave 1 (RF-1175) eller Næringsrapport skatt i tillegg til skattemeldingen din. Alle som plikter å levere næringsoppgave eller Næringsrapport skatt, har bokføringsplikt. Les mer i bokføringsloven og forskrift om bokføring.

Når bokføringen er ferdig, kan du gå i gang med å fylle ut næringsoppgave 1 (RF-1175) eller Næringsrapport skatt. Du bør vurdere å velge en kontoplan som harmonerer med postene i skjemaet. Da blir det enklere for deg å føre beløpene over.

Alternativet til å gjøre bokføringen selv, er å kjøpe tjenester fra en autorisert regnskapsfører.

Hvilke kostnader kan jeg fradragsføre i næringsoppgave 1 (RF-1175) eller Næringsrapport skatt?
I næringsoppgaven eller Næringsrapport skatt fører du kostnader som du har bokført i regnskapet til foretaket ditt. Du kan kreve inntektsfradrag for kostnad for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig næringsinntekt. Se ellers omtale av de enkelte postene i Rettledning til utfylling av næringsoppgave 1 eller hjelpetekstene i Næringsrapport skatt.

Må jeg fylle ut "Spesifikasjon av privatkonto", det vil si fra og med post 2061 til og med post 2078 (RF-1175)?
Ja, beløpene fra privatkontoen inngår som en del av egenkapitalavstemmingen.  Egenkapitalavstemmingen viser hvordan egenkapitalen har endret seg i løpet av inntektsåret. Dette er også en kontroll på at du ikke har bokført feil.

Hvordan tar jeg hensyn til privat bruk av telefon skaffet til virksomheten når jeg fyller ut næringsoppgave 1 (RF-1175) eller Næringsrapport skatt?

Les her om hvordan du fradrar kostnader til elektronisk kommunikasjon (EK). Se også hjelpeteksten i Næringsrapport skatt.   

Hva er forskjellen mellom post 7080 "Bilkostnader, bruk av privat bil i næring" og post 7099 "Privat bruk av næringsbil"?
I resultatregnskapet fører du fradrag for kostnader på næringsbil. Du regner kjøretøyet som næringsbil hvis:

  • kjøretøyet bare blir brukt til næringskjøring,
  • kjøretøyet blir brukt minst 6 000 km i inntektsåret til næringskjøring (vurdert over et tidsrom på 3 år),
  • næringskjøringen utgjør mesteparten av den totale bruken, og forhold i næringsvirksomheten gjør det nødvendig å bruke kjøretøyet. Dette kan for eksempel gjelde hvis kjøretøyet brukes til transport av verktøy, varer og prøver av slik tyngde og omfang at det ikke er naturlig å medbringe disse på annet transportmiddel. Det samme gjelder hvis kjøretøyet brukes som salgsbod, verksted og liknende.
  • kjøretøyet har slik konstruksjon eller innredning at kjøretøyet ikke er godt egnet og heller ikke ment for privat bruk. Dette krever at kjøretøyet ikke blir brukt til privatkjøring utenom kjøring mellom hjemmet og fast arbeidssted, og/eller besøksreise til hjemmet.

I skjemaet Bruk av bil (RF-1125) regner du ut tilbakeføring for privat bruk av næringsbil. Beløpet fra RF-1125 fører du over i næringsoppgave1 (RF-1175) post 7099. Skjemaet for bruk av bil er inkludert i Næringsrapport skatt. Du fører også det samme beløpet i RF-1175 post 2075. Disse postene er bare aktuelle hvis næringsbilen er brukt til privatkjøring i inntektsåret. Sporadisk tilgang til privat bruk utløser ikke tilbakeføring etter de ordinære standardsatsene. Om næringsbilen brukes privat eller ikke, er et bevisspørsmål der Skatteetaten etter en konkret vurdering legger til grunn hva de finner mest sannsynlig.

Les her om hvordan du krever inntektsfradrag dersom kjøretøyet ikke blir regnet som næringsbil.                 

Skal jeg føre tap på aksjer o.a. i næringsoppgave 1 (RF-1175) eller Næringsrapport skatt i tillegg til post 3.3.8 eller 3.3.10 i skattemeldingen?
Ikke alle som leverer næringsoppgave må bokføre aksjene og de andre verdipapirene sine som eiendeler i foretaket. Du bokfører verdipapirene som eiendel hvis de er særlig og nært knyttet til enkeltpersonforetaket ditt. Gjør du dette, skal du også bokføre eventuelt tap ved realisasjon av aksjene o.a. i regnskapet ditt. I så fall fører du realisert tap med negativ fortegn i næringsoppgave 1 (RF-1175) eller Næringsrapport skatt post 0414. Beløpet i denne posten er ikke med i næringsinntekt/-underskudd som du fører over fra næringsoppgaven post 0402 til skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) og skattemeldingen.

Fradragsgodkjent tap fra Aksjer og egenkapitalbevis (RF-1088) post 120, er forhåndsfylt i skattemeldingen post 3.3.8. Du retter ikke denne posten selv om du har bokført aksjene o.a. i næringsvirksomheten din og ført tapet i RF-1175 post 0414.

Er ikke aksjene o.a. ført opp i RF-1088, må du levere Aksjer og fondsandeler m.m. (RF-1059) som vedlegg til skattemeldingen din. Er det negativ sum i RF-1059 post 902, fører du dette tapet i skattemeldingen post 3.3.10.

Jeg mottok i 2016 arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS o.a.). Skal jeg føre arbeidsgodtgjørelsen i næringsoppgaven min?
Du trenger ikke levere næringsoppgave 1 (RF-1175) eller Næringsrapport skatt i tillegg til skattemeldingen, med mindre du driver annen næringsvirksomhet i tillegg til at du deltar i selskap med deltakerfastsetting. I noen få tilfeller kan aktiviteten skattyteren har med å eie, kjøpe og selge andeler iselskap med deltakerfastsetting, aksjer og andre verdipapir i seg selv, bli regnet som næringsvirksomhet. Dette forutsetter at aktiviteten har stort omfang.

Ikke alle som leverer næringsoppgave må bokføre andel i selskap med deltakerfastsetting som eiendel. Du bokfører andelen som eiendel hvis den er særlig og nært knyttet til enkeltpersonforetaket ditt. Gjør du dette, skal du også bokføre arbeidsgodtgjørelse i regnskapet ditt. I så fall fører du denne inntekten i næringsoppgave 1 post 0416. Beløpet i denne posten er ikke med i næringsinntekt/-underskudd som du fører over fra post 0402 i næringsoppgaven til skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224), og skattemeldingen.

Selv om du fører andelen i selskap med deltakerfastsetting som eiendel i næringsoppgaven, skal du føre beløpene fra skjemaet Deltakarens oppgave over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221) direkte over i skattemeldingen. 

Hvordan får jeg inntektsfradrag for verdifall på driftsmidlene som jeg har kjøpt til virksomheten min?
Les her om hvordan du krever inntektsfradrag for verditap på driftsmidler i virksomhet

Trenger jeg å fylle ut feltene som heter "Verdi i fjor" i næringsoppgaven?

Normalt kan du velge å ikke fylle ut fjorårstallene i resultat- og balanseoppstillingen. Du må fylle ut tallene frå fjoråret dersom de er omarbeidet etter at du leverte næringsoppgave for forrige år.

Det siste steget i næringsoppgave 1 (RF-1175) er «Spesifiser årsresultat og avstem egenkapital». I post 0420 fører du skattemessig egenkapital fra forrige inntektsår. Du skal gjøre dette selv om du ikke førte tall fra forrige år i resultat- og balanseoppstillingen i næringsoppgaven.

Når du fyller ut skjemaet i Altinn, vil du se at Altinn henter tallet i post 0420 fra et annet sted i næringsoppgaven. Derfor må du også fylle ut skattemessig egenkapital fra forrige inntektsår i balansen. Dette gjør du i steget som heter «Spesifiser balanse». I dette steget finner du post 2050 Annen egenkapital. I denne posten fører du egenkapital fra forrige år i kolonnen "Verdi i fjor".