Hvem skal levere skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) som vedlegg til skattemeldingen (selvangivelsen)?

Må jeg levere skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) eller fylle ut feltene til dette i tillegg til skattemelding (selvangivelse) for næringsdrivende? Leverer du næringsoppgave (RF-1175, RF-1167 eller RF-1242), skal du også levere skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonførotak (RF-1224) som vedlegg til skattemeldingen (skattemeldingen). Dette skjemaet er inkludert i Næringsrapport skatt.

En del små enkeltpersonforetak med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller mindre, er fritatt fra å levere næringsoppgave. For mer informasjon, se Hvem kan bli fritatt fra levering av næringsoppgave. Benytter du deg av slikt leveringsfritak, er levering av skjemaet RF-1224 frivillig. Leverer du ikke skjemaet, blir beløpet i feltet «Driftsresultat» i skattemeldingen lagt til grunn som utregnet personinntekt. Ønsker du å regne ut personinntekten i RF-1224, skal du levere skjemaet sammen med skattemeldingen. Du må levere RF-1224 hvis du har negativ beregnet personinntekt, enten fra inntektsåret 2015, eller har negativ beregnet personinntekt til framføring fra tidligere år.

Hvorfor må jeg levere skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) når næringsinntekten er ført i skattemeldingen (skattemeldingen) for næringsdrivende, post 2.7.6?

Positiv næringsinntekt fører du over fra post 0402 i næringsoppgaven (RF-1175 eller RF-1167) til skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 eller 2.7.6. Disse postene inngår i allmenn inntekt. Av allmenn inntekt betaler du fellesskatt til staten og inntektsskatt til kommune og fylkeskommune.

Er du medlem av folketrygden, skal du som personlig skattyter betale trygdeavgift. Trygdeavgiften blir fastsatt av beregnet personinntekt blant annet i skattemeldingen (skattemeldingen) post 1.6.1 og/eller 1.6.2. Personinntekten som du fører i disse postene spesifiserer du i skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224)

Sum personinntekt danner også grunnlaget for beregning av toppskatt til staten.

Jeg mottok i 2016 arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS o.a.). Skal jeg føre arbeidsgodtgjørelsen i skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224)?
Nei. Du fører beløpene fra Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221) direkte i skattemeldingen. Arbeidsgodtgjørelsen fører du fra RF-1221 post 1160 til skattemeldingen (skattemeldingen) post 1.7.1, eller fra RF-1221 post 1162 til skattemeldingen (skattemeldingen) post 1.7.4. I tillegg inngår arbeidsgodtgjørelsen i tallet som du fører fra RF-1221 post 1140 til skattemeldingen (skattemeldingen) post 2.1.3, 2.7.7, 2.7.8 eller 3.2.19.

Jeg deler inntekt fra felles virksomhet med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer. Trenger vi begge to å levere skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224)?
Nei, det holder at hovedutøveren av næringsvirksomheten leverer næringsoppgave og personinntektskjemaet. Se ellers artikkelen Slik deler ektefeller inntekt fra felles virksomhet.

Hvilken skjermingsrente skal jeg føre i skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonføretak (RF-1224), post 1.8?
Les her om hvor høy skjermingsrente som du maksimalt kan velge i skjema RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak, post 1.8. 

Hvordan tar jeg hensyn til at jeg driver landbruk eller reindrift når jeg fyller ut skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224)?
Har du positiv beregnet personinntekt i inntektsåret, fører du denne i personinntektsskjemaet post 1.36 og skattemeldingen (skattemeldingen) post 1.6.2.