Må jeg levere næringsoppgave som vedlegg til skattemeldingen?

Kan jeg selv velge om jeg vil levere næringsoppave eller ikke?
Som personlig næringsdrivende må du som hovedregel levere næringsoppgave eller Næringsrapport skatt. En del små enkeltpersonforetak med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller mindre, er fritatt fra å levere næringsoppgave

Du trenger i utgangspunktet ikke å levere næringsoppgave eller Næringsrapport skatt hvis du er deltaker i selskap med deltakerfastsetting, se eget spørsmål nedenfor.

Hvordan deler jeg inntekt fra personlig næringsvirksomhet med ektefelle hvis jeg ikke leverer næringsoppgave?
Krever du næringsinntekten fordelt med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer, må du levere næringsoppgave.

Jeg eier skogbruk med brutto driftsinntekter som ikke overstiger kr 50 000. Må jeg levere næringsoppgave?
Driver du skogbruk som personlig næringsverksomhet og årsresultatet inngår i gjennomsnittslikning, må du levere næringsoppgave.

Jeg startet enkeltpersonforetak i fjor. Skal jeg levere næringsoppgave eller Næringsrapport skatt?
Driver du skattepliktig virksomhet plikter du å levere næringsoppgave, Næringsrapport skatt eller bruke feltene i skattemeldingen for små enkeltpersonforetak med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller mindre. Du driver skattepliktig virksomhet hvis du oppfyller alle disse vilkårene:

  • Du driver aktiviteten for egen regning og risiko
  • Du tar sikte på å drive aktiviteten over noe tid
  • Aktiviteten din har et visst omfang
  • Aktiviteten din er egnet til å gå med overskudd

Du må vurdere konkret om aktiviteten din oppfyller vilkårene. Les om hvordan du trekker grensen mellom virksomhet og skattefri hobbyaktivitet.

Personer som starter enkeltpersonforetak, oppfyller ikke alltid vilkårene det første eller de første årene etter at de starter opp. Det første året du blir behandlet som næringsdrivende kan du få godkjent inntil de 5 foregående år som oppstartsår for virksomheten din. I RF-1298 Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt, kan du spesifisere inntekter og kostnader du hadde i årene før du leverte næringsoppgave for første gang. I så fall kan du levere RF-1298 som vedlegg til skattemeldingen første året du leverer næringsoppgave eller bruker feltene i skattemeldingen for små enkeltpersonforetak med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller mindre. Dermed vil Skatteetaten vurdere å endre skattefastsettingene dine for tidligere år for å ta hensyn til inntektene og kostnadene du hadde i oppstartsårene. 

Næringsverksomheten min opphørte i 2015. Må jeg da levere næringsoppgave som vedlegg til skattemeldingen min for 2016?
Du trenger ikke levere næringsoppgave for 2016 hvis næringsvirksomheten i enkeltpersonforetaket opphørte og alle eiendeler, retter og plikter som føretaket eide, er solgt, gjort opp, tatt ut til privat bruk, eller disponert om til annen inntektsgivende bruk i løpet av 2015. Om næringsvirksomheten din har opphørt eller ikke, beror på en samlet vurdering. I denne sammenhengen tar en hensyn til:

  • hvor mye aktivitet som du og andre legger ned i foretaket
  • størrelsen på bruttoinntektene i foretaket
  • om driftsmidlene er solgt, gjort opp, tatt ut til privat bruk, eller omdisponert til annen inntektsgivende bruk

En regner ikke næringsvirksomheten for opphørt hvis hovedutøveren slutter med å ta aktiv del i virksomheten selv, men fremdeles eier eller deltar i næringsvirksomheten.

 

Jeg opptjente i 2016 royalty for åndsverk som jeg selv har tilvirket. Hvor skal jeg føre denne inntekten?
Er du personlig næringsdrivende, må du som hovedregel levere næringsoppgave 1 (RF-1075) eller Næringsrapport skatt. Royalty fører du i post 3900 ”Annen driftsrelatert inntekt”.

Har du mottatt skattemelding for lønnstakere og pensjonister, må du kontrollere at royalty er forhåndsutfylt i post 1.6.2 og 2.7.6. Er ikke all royalty forhåndsutfylt, må du korrigere de forhåndsutfylte beløpene. Har du kostnader til næringsinntekten, må du også bytte skattemelding hvis du leverer elektronisk. Er skattemeldingen forhåndsutfylt med korrekt næringsinntekt i post 1.6.2 og 2.7.6, trenger du ikke bytte skattemeldingen eller levere næringsoppgave.

Er du personlig næringsdrivende og har brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller mindre, kan du på visse vilkår være fritatte frå å levere næringsoppgave. Leverer du skattemelding for næringsdrivende, fører du i så fall royalty sammen med andre driftsinntekter i feltet ”Sum driftsinntekter”.

Jeg opptjente i 2016 royalty for åndsverk som jeg har arvet opphavsretten til. Skal jeg føre inntekten i næringsoppgaven?
Du trenger ikke å føre denne inntekten i næringsoppgaven eller Næringsrapport skatt med mindre aktiviteten din med å forvalte rettene er omfattende. Normalt fører en slik inntekt i skattemeldingen post 3.1.12 ”Annen inntekt”.

Jeg investerer i verdipapirer. Skal jeg levere næringsoppgave eller Næringsrapport skatt?
Forvalting av egne verdipapirer blir ikke regnet som næringsvirksomhet, med mindre aktiviteten er omfattende. Dette beror på en konkret vurdering av ditt tilfelle. I vurderingen legger en blant annet vekt på om handelen din med aksjer og andre verdipapir er systematisk og vedvarende, antallet transaksjoner og hvor store beløp du til sammen handler for. Videre har det betydning om formålet med aktiviteten din er å oppnå kortsiktige gevinster, i motsetning til passiv plassering utfra et langsiktig mål.

På våre nettsider kan du lese to bindende forhåndsuttalelser som Skatteetaten har avgitt om hvordan man i praksis skal trekke grensen mellom næringsvirksomhet og annen forvaltning av verdipapirer: 

Driver du ikke næringsvirksomhet, trenger du ikke levere næringsoppgave og personinntektsskjema.

Jeg har mottatt kopi av skjemaet Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1233)? Må jeg levere næringsoppgave som vedlegg til skattemelding for næringsdrivende?
Personlig skattyter som er deltaker i ANS eller i annet selskap med deltakerfastsetting, skal levere skjemaet  Deltakarens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221). Som deltaker trenger du i utgangspunktet ikke å levere næringsoppgave. Du må levere næringsoppgave og personinntektsskjema hvis aktiviteten din med å forvalte ulike selskapsandeler og/eller andre eierinteresser er så omfattende at aktiviteten regnes som næringsvirksomhet i seg selv, eller du driver annen form for enkeltpersonforetak.

Første gang du åpner skattemeldingen for næringsdrivende elektronisk, får du spørsmål om du skal levere skattemeldingen med eller uten næringsoppgave, eller om du vil benytte Næringsrapport skatt. Hvilken leveringsform skal jeg velge for min bedrift?

Jeg deler inntekt fra felles virksomhet med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer. Trenger vi begge to å levere næringsoppgave som vedlegg til skattemelding for næringsdrivende?
Nei, det holder at hovedutøveren av næringsvirksomheten leverer næringsoppgave og skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) eller Næringsoppgave skatt. Se ellers artikkelen om hvordan deler ektefeller m.v. inntekt fra felles virksomhet.