Hvem kan bli fritatt fra levering av næringsoppgave mv

Noen personlige næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave. Omfattes du av denne ordningen kan du likevel velge å levere næringsoppgave eller Næringsrapport skatt.

Dersom du er fritatt fra å levere næringsoppgave, er du også fritatt fra å fylle ut vedleggsskjema RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak. Ønsker du likevel å gjøre det, for å kunne utnytte et eventuelt skjermingsfradrag, har du anledning til å fylle ut skjemaet.

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave, har du heller ikke bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle dine inntekter og kostnader. Denne dokumentasjonen må du oppbevare i samsvar med reglene i bokføringsloven.

Vilkår for fritak

  • Årets brutto driftsinntekt må ikke overstige kr 50 000
  • Du må være skattemessig bosatt i Norge
  • Foretaket ditt må ikke ha regnskapsplikt, jf. lov 17.07.1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2
  • Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. lov 19.06.2009 nr. 58 (merverdiavgiftsloven) § 2-1.

Unntak

Inngår virksomhetens årsresultat i gjennomsnittsfastsetting for skogbruk (skatteloven § 14-81) eller reindrift (skatteloven § 14-82) kan du ikke benytte deg av ordningen. Driver du slik virksomhet må du levere næringsoppgave og RF-1177. Ordningen kan ikke benyttes dersom du plikter å levere:

  • RF-1223 «Drosje- og lastebilnæring»
  • RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom» sammen med RF-1084 «Avskrivning» som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen

Du kan heller ikke benytte ordningen hvis du:

  • krever næringsinntekten fordelt med ektefelle mv.
  • har drevet mer enn én virksomhet i året
  • har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune.