Beregning av nettoinntekt av omsetning med medlemmene i forbrukersamvirkeforetak

 • Skriv ut

Selskaper har etter norsk skatterett ikke noen generell hjemmel for inntektsfradrag for overskuddsanvendelse. Bakgrunnen er at anvendelse av selskapsoverskudd til fordel for eierne ikke skal påvirke selskapets skattepliktige inntekt.

For enkelte samvirkeforetak, som for eksempel forbrukersamvirkeforetak, åpnes det imidlertid i skatteloven § 10-50 likevel for fradrag for overskuddsanvendelse. Det fremgår av bestemmelsen at forbrukersamvirkeforetak kan kreve fradrag i sin inntekt for etterbetalinger til medlemmene etter samvirkeloven § 27. Fradraget er imidlertid begrenset oppad ved at det bare gis fradrag i foretakets nettoinntekt av omsetning med medlemmene (”Taket”). Den direkte sammenheng mellom nettoinntekten av omsetningen med medlemmer i forbrukersamvirkeforetak og inntektsfradraget på selskapets hånd medfører at tolkningen av inntektsbegrepet vi her snakker om blir praktisk viktig.
 
I forskrift til skatteloven § 10-50 har Skattedirektoratet gitt nærmere regler for hvordan foretakets nettoinntekt av omsetning med medlemmene skal beregnes. For forbruker-samvirkeforetak kan regelen uttrykkes i følgende formel som er gjengitt i Skatte-ABC 2015 side 1101 pkt 10.3.3:

Foretakets netto virksomhetsinntekt (100) x (ganger) Brutto omsetning med egne medlemmer (80) / (delt på) Foretakets regulære omsetning (200)

Med foretakets netto virksomhetsinntekt menes her samvirkeforetakets totale skattepliktige inntekter inklusive eventuelle provisjonsinntekter, utleieinntekter mv. Dette tilsvarer skattemessig næringsinntekt.

Bruker man tallene i parentesene, vil nettoinntekten av omsetningen med medlemmene i eksemplet utgjøre 40. Foretakets maksimale fradrag for etterbetaling etter skatteloven § 10-50 vil for det aktuelle år da være 40.

I forbindelse med praktiseringen av formelen er det nødvendig å ta stilling til hva som er foretakets regulære omsetning. Forståelsen har direkte innvirkning på foretakets beregnede nettoinntekt av omsetning med medlemmer og dermed ”Taket” for fradrag for etterbetaling.

Ved denne vurderingen har Skattedirektoratet hatt som mål å finne en praktikabel og samtidig juridisk holdbar avgrensning av formelens begrep.

Utgangspunktet for vurderingen er Skattedirektoratets forskrift (FSSD) § 10-50-4. I denne forbindelse har direktoratet sett nærmere på Næringsoppgave 2 (RF-1167) for å se hvilken/hvilke poster i foretakets resultatregnskap som kan sies å inngå i foretakets regulære omsetning.

Ved tolkningen av begrepet ”foretakets regulære omsetning” i Skattedirektoratets forskrift § 10-50-4 er det naturlig å se hen til ”samhandlingsprinsippet”. Dette er et alminnelig samvirkerettslige prinsipp som bygger på en forutsetning om at fordeling av foretakets avkastning i form av etterbetaling til medlemmene i forbrukersamvirkene skal samsvare med medlemmenes handel med samvirkeforetaket. Prinsippet er nå nedfelt i samvirkeloven §§ 1 annet ledd og 27 første ledd og omtales i NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak pkt. 23.4.5 (og er vist til i Ot.prp. nr. 21 (2006-2007) om lov om samvirkeforetak pkt. 5.1.1.).

På denne bakgrunn konkluderer Skattedirektoratet med at uttrykket ”foretakets regulære omsetning” i FSSD § 10-50-4 må forstås vidt, slik at resultatet samsvarer best mulig med formålet med de særskilte regler for beskatning av samvirkeforetak. Dersom man i stedet hadde lagt en innsnevrende fortolkning til grunn, ville man etter direktoratets syn legge opp til å henføre en for stor del foretakets samlede nettoinntekt til medlemsomsetning.

I tråd med en ”vid” forståelse av begrepet la Skattedirektoratet til grunn at følgende poster i Næringsoppgave 2 for 2010 vil inngå i ”foretakets regulære omsetning” ved beregningen av foretakets nettoinntekt av omsetning med medlemmene.

Post:

 • 3000 Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig
 • 3100 Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri
 • 3200 Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet
 • 3300 Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg
 • 3400 Offentlig tilskudd/refusjon
 • 3500 Uopptjent inntekt
 • 3600 Leieinntekt fast eiendom
 • 3695 Annen leieinntekt
 • 3700 Provisjonsinntekt
 • 3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler
 • 3900 Annen driftsrelatert inntekt

Med mindre forbrukersamvirkeforetaket benytter IFRS, vil de ovennevnte poster utgjøre samtlige poster som skal summeres opp i næringsoppgave 2 post 9000 ”Sum driftsinntekter” og denne posten utgjør derfor ”foretakets regulære omsetning” i den sammenheng som her omtales.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.