Slik fyller du ut skattemeldingen - Selskap med deltakerfastsetting (SDF)

 • Skriv ut

Her får du råd om utfylling av skattemeldingen for personlig skattyter som har vært deltaker i selskap med deltakerfastsetting i fjor.

Er du deltaker i selskap med deltakerfastsetting kan du ikke levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister.

Et selskap med deltakerfastsetting er et foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser. Dette gjelder for:

 • ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
 • ansvarlig selskap med proratarisk ansvar (DA)
 • indre selskap
 • kommandittselskap (KS)
 • partrederi (PR)
 • tilsvarende utenlandsk selskap som driver virksomhet som er skattepliktig til Norge

Også sameier regnes som selskap med deltakerfastsetting dersom de driver virksomhet for eiernes felles regning og risiko.

Type skattemelding

Skatteetaten har sendt skattemelding (selvangivelse) for næringsdrivende til de fleste personlige deltakerne i KS, ANS mv. Har du mottatt skattemelding  for lønnstakere og pensjonister, har ikke Skatteetaten registrert før at du er deltaker i selskap med deltakerfastsetting. 

Hva skal du som deltaker levere?

Som deltaker leverer du RF-1221 Deltakerens melding over egen inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting som vedlegg til skattemeldingen din. Flere av tallene i deltakermeldingen (se nedenfor) fører du i skattemeldingen.

Selskapet plikter å levere RF-1215 Selskapsmelding, næringsoppgave mv. til Skatteetaten. Disse skjemaene er underspesifikasjon av opplysningene selskapet rapporterer om andelen din i RF-1233 Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting. Selskapet sender også kopi av RF-1233 til deg som deltaker. Du trenger normalt ikke levere kopi av RF-1215, RF-1233 eller næringsoppgave mv. som vedlegg til skattemeldingen din, men du skal kontrollere de postene selskapet har fylt ut. 

Er du deltaker i utenlandsk selskap med deltakerfastsetting, må du levere skattemelding for næringsdrivende, og du har selv ansvaret for at RF-1215 Selskapsmelding med pliktige vedlegg blir levert til Skatteetaten innen riktig frist. 

Norske deltakere i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting har plikt til å gå sammen om å levere meldinger på vegne av selskapene. Det samme gjelder norske skattytere som alene eller sammen med andre skattlegges etter skatteloven §§ 10-60 til 10-68 (NOKUS-reglene).

Selskapsoppgave for NOKUS

Hvilken frist har du for å levere skattemeldigen?

Som deltaker plikter du å levere skattemelding. Du må levere elektronisk og har frist til 31. mai.

Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, for eksempel fordi selskapet ikke klarer å sende RF-1233 Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting til deg før fristen.

Deltakeren i et SDF har samme leveringsfrist som sitt SDF. Hvis et SDF har fått utsatt frist, utover mai, har deltakeren samme utsatte frist. Det er altså ikke nødvendig for deltaker å søke om utsettelse hvis selskapet allerede har søkt.

Hvordan fyller du ut skattemeldingen og deltakermeldingen?

Når du har mottatt kopi av RF-1233, kan du fylle ut skattemeldingen.

Som vedlegg til skattemeldingen leverer du RF-1221.

Som deltaker er du ansvarlig for å gi riktige og fullstendige opplysninger i RF-1221. Tallene du skal føre i meldingen finner du i kopien av RF-1233 hvor du skal kontrollere de postene selskapet har fylt ut.

Slik leverer du elektronisk skattemelding for næringsdrivende

 1. Logg inn.
 2. Første gang du åpner skattemeldingen får du spørsmål om du skal levere skattemelding med RF 1175 Næringsoppgave 1, eller uten. Kryss av for «Uten næringsoppgave: jeg er deltaker i KS, ANS mv. eller har inntekt felles bedrift fordelt fra ektefelle» hvis du bare er deltaker i selskap med deltakerfastsetting og ikke har egen næring i tillegg.
 3. Øverst i skjermbildet ser du arkfanen merket «Vedlegg». Klikker du på denne, kan du opprette RF-1221 Deltakerens melding over egen inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting, som nytt vedlegg til skattemeldingen.
 4. Du klikker på «Legg til» til høyre for deltakermeldingen.
 5. Når du har fylt ut alle aktuelle poster i deltakermeldingen, klikker du på «Lagre/Gå tilbake» nederst i skjermbildet. Du vil da få et annet skjermbilde som viser hvilke tall som løsningen overfører fra deltakermeldingen til skattemeldingen for deg.

I stedet for punkt 4 kan du også åpne deltakermeldingen fra en av postene i skattemeldingen hvor det fylles ut tall fra deltakermeldingen.

Har du mottatt skattemelding for lønnstakere og pensjonister mv, kan du ikke levere denne, men må bytte til elektronisk skattemelding for næringsdrivende.

Du må fylle ut skattemeldingen med eventuelle tall fra disse postene i deltakermeldingen:

 • 1101 Andel av nettoformue
 • 1140 Sum alminnelig inntekt (inkl. evt. arbeidsgodgjørelse)
 • 1143 Tillegg i alminnelig inntekt for personlig deltaker
 • 1145 Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel.
 • 1160 Arbeidsgodtgjørelse/lott fra fiske eller familiebarnehage i deltakerens hjem
 • 1162 Arbeidsgodtgjørelse fra annen næring.

I deltakermeldingen ser du hvilke poster i skattemeldingen som det er aktuelt å føre tall i. Postnumrene du skal bruke, avhenger av hvilken type virksomhet selskapet driver.

I skattemeldingen for næringsdrivende finner du poster som er aktuelle for deltaker i selskap med deltakerfastsetting. Bruk minustegn dersom du overfører et negativt tall fra deltakermeldingen.

Leverer du skattemelding for lønnstakere og pensjonister på papir, må du opprette nye poster under «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». I disse postene fører du tallene fra deltakermeldingen.

Hvor finner du tallene du skal føre i Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221)?


Som deltaker er du ansvarlig for å gi riktige og fullstendige opplysninger i RF-1221. Tallene du skal føre i skjemaet finner du i kopien av RF-1233 som selskapet har sendt til deg.

Postnummeret foran beløpsfeltene i RF-1221 samsvarer stort sett med postnummeret foran beløpsfeltet i RF-1233 hvor du skal hente det aktuelle beløpet fra. For eksempel finner du i RF-1233 post 1101 nettoformuen du skal føre i RF-1221 post 1101.

Er du ikke enig i beløpene selskapet har ført i RF-1233, må du forklare avvikene i eget vedlegg til skattemeldingen.

Deler du tallene i deltakermeldingen med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer?

Er begge ektefellene aktive i samme selskap, kan de fordele formue og inntekt. Dette gjelder også registrerte partnere og meldepliktige samboere. Den av ektefellene mv. som mottar kopi av RF-1233, leverer RF-1221 som vedlegg til skattemeldingen sin. Den andre ektefellen mv. trenger ikke levere RF-1221.

I RF-1233 er det ikke spesifisert hvordan nettoformue og alminnelig inntekt skal fordeles mellom ektefellene mv. Du spesifiserer fordelingen i postene under overskriften "Felt dersom du fordeler nettoformue og inntekt med ektefelle" i RF-1221. Begge ektefellene mv. fører sin andel av tallene inn i skattemeldingen.

Den av ektefellene mv. som ikke leverer RF-1221, overfører manuelt sin andel av tallene til elektronisk «Skattemelding for næringsdrivende mv.». Gjelder dette deg går du fram slik:

 • Positiv nettoformue fra RF-1221 post 1101 fører du i skattemeldingen post 4.5.4.
 • Positiv alminnelig inntekt fra RF-1221 post 1140 fører du i skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.7 eller 2.7.8.
 • Tillegg i alminnelig inntekt fra RF-1221 post 1143 fører du i skattemeldingen post 2.7.10 eller 2.7.11.
 • Positivt tall (gevinst) fra RF-1221 post 1145 fører du i skattemeldingen post 3.1.12. Negativt tall (tap) fører du i post 3.3.7.
 • Arbeidsgodtgjørelse fra RF-1221 post 1160 fører du i skattemeldingen post 1.7.1, mens arbeidsgodtgjørelse fra RF-1221 post 1263 fører du i skattemeldingen post 1.7.4. Disse tallene inngår i tillegg i summen som du fører i skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.7 eller 2.7.8 (se ovenfor).

Med virkning fra og med inntektsåret 2015 kan ektefeller som driver en virksomhet sammen velge å registrere virksomheten som et selskap med deltakerfastsetting med hver av ektefellene som selvstendige deltakere, se Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 10-48-1, jf. sktl. § 10-48. Denne valgadgangen gjelder også for andel i selskap med deltakerfastsetting hvor det er andre deltakere.

Er du deltaker i selskap som driver skogbruk eller reindriftsnæring?

Det er særskilte regler for inntekt fra skogbruk og reindriftsnæring. Skattyteren skattlegges som hovedregel for et gjennomsnitt av inntektene som skogbruket og/eller reindriftsnæringen har gitt de siste årene. Gjennomsnittsfastsettingen medfører en korreksjon i post 1117 og eventuelt post 1127 i Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1233).

Fra og med inntektsåret 2015 er lovbestemmelsen om gjennomsnittsfastsetting for skogbruk og reindrift endret til bare å gjelde slik virksomhet drevet i enkeltpersonforetak. (Skatteloven § 14-81 og § 14-82)

Personlige deltakere i selskap med slik virksomhet som ble gjennomsnittsfastsetting etter de reglene som gjaldt tom inntektsåret 2014, kan velge å fortsette gjennomsnittsfastsetting til og med inntektsåret 2019.

I rettledningen til RF-1220 "Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift" kan du lese om reglene som gjelder for avvikling av gjennomsnittsfastsetting for deltakere i selskap.

Tallet i RF-1233 post 1117a og post 1127a er spesifisert i RF-1220 Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift. Denne oppgaven sender selskapet inn. Deltakeren trenger derfor ikke levere RF-1220.

Gjennomsnittsfastsettingen avsluttes hvis selskapets virksomhet opphører eller du avhender andelen. I noen tilfeller medfører dette avbruddsfastsettingen for deltakeren. Du kan lese mer om gjennomsnittslikning i Skatte-ABC. Se emne ”Reindrift” og ”Skogbruk”.

 

For deltakere som leverer egen næringsoppgave

Du behøver ikke levere RF-1175 Næringsoppgave 1, eller annen næringsoppgave som vedlegg til skattemeldingen, hvis du ikke driver annen næringsvirksomhet i tillegg til at du er deltaker i selskap med deltakerfastsetting. I noen få tilfeller kan stor aktivitet knyttet til å eie, kjøpe og selge andeler i selskap med deltakerfastsetting, aksjer og andre verdipapirer i seg selv bli regnet som næringsvirksomhet.

For deltakere som krever jordbruksfradrag

Bare personlige deltakere som krever jordbruksfradrag, skal fylle ut post 1155 og post 1156 i RF 1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.

Skattyteren kan kreve jordbruksfradrag i positiv næringsinntekt fra jordbruk, gartneri, pelsdyrnæring og birøkt. For å få fradrag må skattyteren som hovedregel ha bodd på driftsenheten over halvparten av inntektsåret. Uavhengig av kravet om botid gis jordbruksfradrag til skattyter som driver birøkt eller pelsdyrnæring hvis de øvrige vilkårene er oppfylt. I spesielle tilfeller knyttet til generasjonsskifte, der den yngre generasjon har overtatt bruket, kan det dispenseres fra kravet til botid. Også forpaktere som ikke bor på bruket kan få dispensasjon fra bokravet. I alle tilfeller må skattyteren som krever jordbruksfradrag, bo i rimelig nærhet av driftsenheten. Overstiger ikke avstanden 20 kilometer, kan du legge til grunn at skattyteren bor i rimelig nærhet av driftsenheten.

Jordbruksfradraget er knyttet til driftsenheten. Består driftsenheten av flere bruk kan det bare kreves ett fradrag.

Foregår en eller annen form for samdrift mellom brukere med hver sin driftsenhet, kan hver enkelt bruker kreve jordbruksfradrag hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. I slike tilfeller beregner hver deltaker jordbruksfradrag med hver sin maksimumsgrense (se nedenfor) av jordbruksinntekten. Også inntekt fra samdriften inngår i grunnlaget som jordbruksfradraget beregnes av. Slik inntekt skal i tilfelle føres i RF-1221 post 1155 på grunnlag av beløpet som står i RF-1233 post 1155.

Driver flere skattytere jordbruks- eller hagebruksvirksomhet på samme driftsenhet og oppfyller kravet for jordbruksfradrag, skal brukerne dele jordbruksfradraget for driftsenheten innenfor maksimalgrensen nevnt nedenfor. Også i slike tilfeller fyller deltakeren ut RF-1221 post 1155 på grunnlag av beløpet som står i RF-1233 post 1155.

Leverer deltakeren RF-1177 Landbruk, skal hun/han overføre differensen mellom RF-1221 post 1155 og post 1156 til RF-1177 post 436.

Leverer ikke deltakeren egen næringsoppgave, må hun/han beregne jordbruksfradraget på grunnlag av RF-1221 post 1155 og føre fradraget i skattemeldingen post 3.2.15. Fradraget utgjør kr 63 500 pluss 38 prosent av inntekt som overstiger kr 63 500, opp til et maksimalt fradrag på kr 166 400 per driftsenhet. Fradragene kan bare redusere inntekten fra disse virksomhetene ned til null. Er inntekten fra slik virksomhet for eksempel kr 14 000, blir fradraget kr 14 000.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.