Utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer - Krav til dokumentasjon for trekk av kildeskatt med redusert sats

 • Skriv ut

Fra og med 1. januar 2018 kommer det nye regler om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 prosent på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.

De nye reglene innebærer at det stilles krav til hvilken dokumentasjon som må foreligge før det kan registreres aksjer på en konto i VPS med lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent:

 • Alle aksjer som er registrert på en NOM-konto i VPS, må være registrert på en konto med 25 prosent kildeskatt. Med mindre forvalteren har mottatt den dokumentasjonen som beskrives i punkt 2. VPS-konti som tilhører utenlandske utbyttemottakere som er direkteregistrert, må være registrert med 25 prosent kildeskatt. Med mindre kontofører investor har mottatt den dokumentasjonen som beskrives i punkt 2.

De nye dokumentasjonskravene vil også gjelde for utdelinger på aksjer som ikke er registret i VPS, se punkt 3.

Ordning med tillatelse til utenlandske forvaltere om å ha VPS-konti (NOM-konto) med lavere kildeskatt enn 25 prosent, faller bort. En utenlandsk forvalter som fortsatt ønsker å ha slike konti i VPS, må søke om ny tillatelse, se punkt 4.

Aksjonærer (endelig utbyttemottaker) som ikke er fysiske personer, må vise at de har krav på lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent etter en skatteavtale eller etter fritaksmetoden. Det gjøres ved å fremlegge en godkjent refusjonssøknad eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at utbyttemottakeren har krav på lavere kildeskatt. Dette gjelder både for aksjer i VPS og aksjer utenfor VPS. Godkjenningsordningen er nærmere beskrevet i punkt 5.

Reglene ble varslet av Finansdepartementet i forbindelse med innføringen av den nye skatteforvaltningsloven. For en mer detaljert beskrivelse om bakgrunnen for regelendringene vises det til Prop. 38 L (2015 – 2016) punkt 15.2.7.

De nye reglene vil bli tatt inn i forskriftene til skattebetalingsloven. Reglene blir nærmere gjennomgått nedenfor.

1. Tidspunkt for ikrafttredelse av de nye reglene om dokumentasjonskrav

De nye reglene vil tre i kraft 1. januar 2018 og reglene vil stå i ny § 5-10a i forskrift til skattebetalingsloven. Gjeldende regler og praksis knyttet til kildeskattetrekk gjelder fortsatt i 2017, jfr. någjeldende § 5-10a i samme forskrift.

Bakgrunnen for at de nye dokumentasjonsreglene først trer i kraft ett år etter skatteforvaltningsloven og de tilhørende regelendringer, er å gi aktørene som omfattes av reglene, mulighet til å sørge for at kravene til dokumentasjon som vil gjelde fra og med 2018, er oppfylt per 1. januar 2018.

2. Krav til dokumentasjon for VPS-registrerte aksjer

For aksjer som er registrert i VPS, vil hovedregelen være at dersom det utbetalende selskapet ikke kjenner den endelige utbyttemottakerens identitet og skattemessige status, skal selskapet trekke 25 prosent kildeskatt i aksjeutbyttet.

Den endelige utbyttemottaker (den utenlandske aksjonæren) kan kvalifisere for lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent. Det er åpnet for at kontofører investor eller forvalter kan registrere aksjer på en konto i VPS som er registrert med en lavere kildeskattesats enn 25 prosent.

Fra og med 2018 vil det bli nye krav til hvilken dokumentasjon som må foreligge hos forvalter eller kontofører investor, før aksjer kan registreres på en VPS-konto med lavere kildeskattesats enn 25 prosent.

Aksjer som er registrert på en konto i utenlandsk forvalters navn (NOM eller med angivelse av utbyttemottakers navn) og aksjer registrert på en konto i den endelige utbyttemottakers navn (direkteregistrert), kan bare stå på en konto med lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent når følgende informasjon er lagt frem for henholdsvis forvalter (NOM-konti) eller kontofører investor (direkteregistrering):

 • for personlige utbyttemottakere:
  • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at aksjonæren er bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at bostedsbekreftelse skaffes til veie på forespørsel fra eller kontroll gjort av skattemyndighetene. Det skal foreligge gyldig bostedsbekreftelse på registreringstidspunktet, og denne må fornyes hvert tredje år.
 • for utbyttemottakere som er juridiske personer og andre enheter (aksjonærer som ikke er fysiske personer):
  • Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på lavere skatt etter skatteavtale.
  • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at aksjonæren er hjemmehørende der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen. Det skal foreligge gyldig bostedsbekreftelse på registreringstidspunktet, og denne må fornyes hvert tredje år.
 • for utbyttemottakere som er selskapsaksjonærer hjemmehørende i EØS-området:
  • Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter på at aksjonæren har krav på fritak fra skatt etter skatteloven § 2-38 femte ledd.
  • Det må i tillegg foreligge bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land, samt egenerklæring som bekrefter at grunnlaget for skattefritaket ikke har endret seg. Bekreftelsen og egenerklæringen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen. Bekreftelsen og egenerklæringen må foreligge på registreringstidspunktet og må fornyes hvert tredje år.
 • I tillegg for alle utbyttemottakere: bekreftelse fra utbyttemottaker på at vedkommende er den virkelige rettighetshaver til utbyttet.

For nærmere omtale av hva som menes med "godkjenning fra norske skattemyndigheter", se beskrivelsen i punkt 5 nedenfor.

3. Aksjer utenfor VPS

For aksjer som ikke er registrert i VPS, vil hovedregelen være at dersom det norske utbetalende selskapet ikke kjenner den endelige utbyttemottakerens identitet og skattemessige status, skal selskapet trekke 25 prosent kildeskatt i aksjeutbyttet. Det er ofte enklere for selskaper utenfor VPS å skaffe seg oversikt over aksjonærenes skattemessige status enn det er for VPS-registrerte selskaper. De spesifikke dokumentasjonskravene vil derfor ikke gjelde absolutt ved utdeling på aksjer som ikke er registrert i VPS.

Utdelende selskap kan likevel i alle tilfeller trekke lavere kildeskatt enn 25 prosent uten å bli stilt til ansvar for manglende trekk, dersom selskapet har mottatt følgende dokumentasjon fra aksjonær (samme dokumentasjonskrav som for aksjer registrert i VPS):

 • for personlige utbyttemottakere: Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at aksjonæren er bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at bostedsbekreftelse skaffes til veie i etterkant av utbytteutdelingen, på forespørsel fra eller kontroll gjort av skattemyndighetene.
 • for utbyttemottakere som er juridiske personer og andre enheter (aksjonærer som ikke er fysiske personer): Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på lavere skatt etter skatteavtale. Det må i tillegg foreligge bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at aksjonæren er hjemmehørende der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at bostedsbekreftelse skaffes til veie i etterkant av utbytteutdelingen, på forespørsel fra eller kontroll gjort av skattemyndighetene.
 • for utbyttemottakere som er selskapsaksjonærer hjemmehørende i EØS-området: Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på fritak fra skatt etter skatteloven § 2-38 femte ledd. Det må i tillegg foreligge bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land, samt egenerklæring som bekrefter at grunnlaget for skattefritaket ikke har endret seg. Bekreftelsen og egenerklæringen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen.
 • I tillegg og for alle utbyttemottakere: bekreftelse fra utbyttemottaker på at vedkommende er den virkelige rettighetshaver til utbyttet.

For nærmere omtale av hva som ligger i "godkjenning fra norske skattemyndigheter", se beskrivelse i punkt 5 nedenfor.

4. Tillatelse til forvalter til å registrere aksjer på NOM-konti med redusert kildeskattesats

Det er gjennom gjeldende forvaltningspraksis åpnet for en ordning der utenlandske forvaltere gis tillatelse fra Sentralskattekontoret for utlandssaker (SFU) til å registrere aksjer på en VPS-konto (NOM-konto) med redusert kildeskattesats.

En tilsvarende ordning blir forskriftsfestet fra og med 2018. Alle tillatelser som er gitt til utenlandsk forvalter i medhold av gjeldende forvaltningspraksis, vil derfor falle bort fra 1. januar 2018.

Utenlandsk forvalter som ønsker å ha NOM-konti med lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent etter 1. januar 2018, må søke SFU om ny tillatelse etter de reglene som skal gjelder fra og med 2018.

Slike søknader vil bli behandlet fortløpende i 2017.

Søknadens innhold

Søknad om tillatelse til å ha NOM-konto med redusert sats (inkludert nullsats) skal inneholde følgende:

 • En bekreftelse fra forvalter om at de vil legge frem opplysninger om hvem som er reell eier til utbyttet utbetalt på forespørsel og innen den frist skattekontoret bestemmer. (Opplysningene må være oppdatert per dato for vedtak om utbytteutdeling, og må inkludere utbyttemottakers navn, adresse, skattemessige bostedsland, skatteregistreringsnummer i bostedslandet, samt antall aksjer som er trukket lavere skatt og med hvilken skattesats.)
 • Bekreftelse fra forvalter på at de vil fremlegge dokumentasjon om hver reelle eier til utbetalt utbytte, i tråd med de til enhver tid gjeldende dokumentasjonskrav, på forespørsel og innen den frist skattekontoret bestemmer jf. punkt 3.1
 • Kopi av tillatelse etter lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 6-3, gitt av Finanstilsynet for å stå oppført som forvalter i VPS. (I de tilfeller det har skjedd endringer av betydning etter at tillatelsen ble gitt, må en ny tillatelse innhentes.
 • VPS-kontonummer til NOM-konti som skal registreres med redusert sats, der dette foreligger.

Søknad med vedlegg skal sendes til:

Sentralskattekontoret for utlandssaker
Postboks 8031
4068 Stavanger

5. Søknad om godkjennelse som berettiget til redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt

De nye dokumentasjonskravene innebærer at aksjonærer (endelige utbyttemottakere) som ikke er fysiske personer, må vise at de har krav på lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent etter en skatteavtale eller etter fritaksmetoden. Det gjøres ved å fremlegge enten en godkjent refusjonssøknad eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at utbyttemottakeren har krav på lavere kildeskatt. Når aksjene er registrert i VPS, skal dokumentasjonen fremlegges for enten forvalter (NOM-konti) eller kontofører investor (direkteregistrering), se beskrivelse i punkt 2. For aksjer utenfor VPS skal dokumentasjonen fremlegges direkte overfor utdelende selskap, se beskrivelse i punkt 3.

Denne godkjenningsordningen åpner for at aksjonærer som ikke er fysiske personer slipper å gå veien om en refusjonssøknad for å kunne dokumentere sin rett på lavere kildeskatt enn 25 prosent.

Aksjonærer som ikke er fysiske personer og som ikke tidligere har mottatt refusjon av kildeskatt, kan søke om en slik godkjennelse fra og med 2017.

En godkjennelse vil gjelde så lenge de faktiske forhold som ligger til grunn for godkjenningen forblir uendret.

Søknadens innhold

I søknaden om godkjennelse må det redegjøres for og dokumenteres at vilkårene for enten redusert kildeskatt etter en skatteavtale eller fritak for kildeskatt etter fritaksmetoden, er oppfylt.

Søknader om fritak for kildeskatt etter fritaksmetoden bør inneholde en redegjørelse for den aktuelle utenlandske enhetens selskapsform og en vurdering av hvilken norsk selskapstype den utenlandske enheten tilsvarer.

Søknaden må også inneholde følgende informasjon og dokumentasjon:

 • Fullt navn og adresse til utbyttemottaker (og til fullmektig, hvis relevant).
 • Ved søknad etter en skatteavtale: Bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i det landet utbyttemottaker er hjemmehørende. Bostedsbekreftelsen må være utstedt av skattemyndighetene og vise til skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn seks måneder.
 • Ved søknad etter fritaksmetoden: Bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land.
 • Fullmakt (dersom søknaden ikke er underskrevet av den endelige utbyttemottaker).

Det er ingen spesielle formkrav til en slik søknad. Skatteetaten vil vurdere å utarbeide et eget standardskjema for slike søknader.

Søknad med vedlegg skal sendes til:

Sentralskattekontoret for utlandssaker
Postboks 8031
4068 Stavanger

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.