Divisjonsdirektør innkreving

 • Skriv ut

Om Skatteetaten

Skatteetaten omorganiserer for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Etaten har valgt en organisasjonsmodell med landsdekkende ansvar.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Skatteetaten leverer gode resultater og rigger seg nå for fremtiden. Er du den rette til å sitte i den nye toppledelsen og gjennomføre viktige endringer som bringer etaten videre?

Den nye toppledergruppen i Skatteetaten består av tolv ledere og ledes av skattedirektøren. Skatteetaten har rundt 6 700 ansatte og ny organisasjonsstruktur vil være gjeldende fra 2019.

Divisjon innkreving

Innkreving er en av seks nye divisjoner i Skatteetaten med landsdekkende ansvar på sitt virksomhetsområde.

Divisjonen samler innkrevingsoppgavene i Skatteetaten og skal utvikle den statlige kreditorrollen, samt etablere enklere betalingsløsninger for innbyggere og næringsliv. Skatteetaten har ansvar for innkreving av toll, merverdiavgift ved innførsel og særavgifter, samt Statens innkrevingssentral. NAV innkreving overføres til Skatteetaten fra 1. april 2018.

Divisjonen har faglig styring på oppgaver lagt til skatteoppkreverne, og har ansvar for at skatteregnskapet er korrekt og oppdatert.

Innkreving vil bestå av ca. 800 årsverk. Divisjonsdirektøren vil ha sitt arbeidssted i Trondheim. Ledelsen av de fem avdelingene i divisjonen er lokalisert i Trondheim, Skien, Grimstad, Mo i Rana og Bjørnevatn.

Organisasjonkart innkreving

Sentrale ansvarsområder for divisjonen

 • forvalte og utvikle ordninger for innkreving av skatt, merverdiavgift, særavgifter og andre krav
 • utvikle effektiv og koordinert innkrevingsvirksomhet på tvers av alle kravtyper som for eksempel: skatte- og avgiftskrav, innkreving etter avtale med eksterne oppdragsgivere, bidrags- og tilbakesøkingskrav, og gebyrer og tvangsmulkter
 • føring av alle statlige skatte- og avgiftsregnskap
 • forvalte og videreutvikle etatens mange regnskaps- og innfordringssystemer
 • faglig styring og kontroll av landets 250 kommunale skatteoppkreverkontor

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet
 • solid kjennskap til eller erfaring fra divisjonens ansvarsområder
 • erfaring fra å lede i endrings- og digitaliseringsprosesser
 • erfaring fra større virksomhet med ansvar for store transaksjonsvolumer

Personlige egenskaper

 • forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov

 • er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus

 • er samlende og helhetlig orientert

 • er god til å kommunisere og skape engasjement

 • har høy integritet, pågangsmot og gjennomføringsevne

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.                                                      

Kontaktinformasjon

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen kontakte Geir Fottland eller Erik Vaag på tlf. 22 06 87 00 eller på iscogroup.no. Assisterende skattedirektør Nina S. Funnemark kan også kontaktes, tlf. 922 92 645.

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 11.3.2018

Søknad og CV registreres på:

Ref.nr: 2018/338957

SØK PÅ STILLINGEN

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som direktør i kode 1062, etter avtale.

Andre opplysninger

 • Fast 100 prosent stilling. Reisevirksomhet må påregnes.

Generelt

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Det er et stort landsdekkende ansvar for samfunnsoppdraget som samles direkte rundt skattedirektørens bord fra 2019.

 "Jeg ser etter gode kandidater som motiveres av å være toppleder i en etat som ligger i front på mange områder og skal inn i en spennende omstilling".

Hans Christian Holte, Skattedirektør

Nye toppledere til Skatteetaten

Les mer om alle topplederstillingene 

Aktuell informasjon:

Priser til Skatteetaten

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.