Straff for å betale svart

  • Skriv ut

Hvis du betaler håndverkere svart kan du bli dømt til fengsel. Det slo Høyesterett fast i en dom som falt 7. april i år (2012) da en hytteeier fikk 21 dagers ubetinget fengsel for å ha betalt svart for innredningsarbeid på hytta.

Av Jens Erik Holmås, avdelingsdirektør skattekrim, Skatt sør

Snekkeren utførte innredningsarbeid på hytta for mer enn 300 000,- og medvirket dermed til unndragelse skatter og avgifter for over kr 90 000,-. Det førte til 21 dagers ubetinget fengsel. I tillegg ble hytteeierens besparelse, beregnet til kr 80 000, inndratt til fordel for statskassen.    

Staten fikk i saken gjennomslag i Høyesterett for at privatpersoner kan straffes med fengsel dersom håndverkere betales svart og dermed medvirker til alvorlig skatte- og avgiftsunndragelse. Når oppdragsgiveren – i dette tilfellet hytteeieren – er klar over at jobben blir gjort uten at skatt og avgift blir betalt, kan det følge et medvirkningsansvar. I dette ansvaret ligger både krav om at oppdragsgiver selv må betale for håndverkerens manglende innbetaling av skatter og avgifter, og risiko for ubetinget fengsel og inndragning av besparelsen.

Svart arbeid er en trussel mot finansieringen av velferdsstaten. I tillegg virker svart omsetning konkurransevridende. Det kan føre til at seriøse aktører presses ut av markedet.

Den siste store ”svart arbeid-undersøkelsen” gjennomført av TNS Gallup for Samarbeid mot svart økonomi i februar 2009, viste at 37 prosent av de spurte hadde kjøpt eller vurderte å kjøpe svart arbeid, mens 43 prosent oppga at de kjenner noen som har kjøpt svart arbeid. Privatpersoners kjøp av svarte tjenester er et alvorlig samfunnsproblem. Høyesterett legger da også betydelig vekt på den allmennpreventive effekten i sin begrunnelse for den strenge straffeutmålingen.

Tenk deg om

Det er flere grunner til å betale hvitt når du skal gjøre byggearbeider. Undersøkelser viser at håndverkere som er useriøse i forhold til skatter og avgifter, også tar lett på lover og regler og inngåtte avtaler. I mange tilfeller er det påvist at useriøse håndverkere ikke utfører kvalitetsmessig godt arbeid. Dette kan påføre privatpersoner betydelige ekstrautgifter ved at arbeid må gjøres om igjen.

Hvert oppdrag med svart arbeid reduserer statens inntekter og fører til strammere økonomi i kommunene og staten. Velferdsstaten svekkes. Skatteetatens kontrollarbeid viser at andelen svart arbeid og skatteunndragelser er økende – da må sterke virkemidler som flere aksjoner, bruk av tilleggsskatt og fengsel benyttes for å demme opp mot denne utviklingen.

Medvirkning

Snekkeren i nevnte sak ble dømt til fengsel for svart arbeid. Skatteetatens kontroll av håndverkere for å avdekke svart arbeid er fortsatt hovedinnfallsporten i kontrollarbeidet – den som utfører svart arbeid skal stoppes og holdes økonomisk ansvarlig. Det nye elementet er at privatpersoner  - den som bestiller det svarte arbeidet - risikerer både fengselsstraff og inndragning av midler. Dommen er et kraftig signal om at bestilling av svart arbeid er samfunnsskadelig virksomhet som må stoppes. Ved å bestille svart arbeid bidrar du til at håndverkere velger å opptre useriøst.

Så vil mange hevde at: ”Jeg kan ikke vite om håndverkeren betaler skatt og avgift som bestemt”. Og det er en vanskelig vurdering å legge på den vanlige borger. Men likevel – som oftest gir håndverkere som opptrer useriøst noen alternativer ; ”Med eller uten moms”? ”Skal du ha regning blir prisen en annen”? Eller ”prisen er så lav at det ikke er mulig å få plass til skatt og avgift”. Ofte er det vel slik at det burde blinke mange røde varsellamper. Noen avtaler blir gjort muntlig. Hva da med reklamasjonsmulighetene?

Dommen i Høyesterett legger en aktsomhetsnorm på hver enkelt av oss i forhold til å begrense de useriøse svarte aktørenes marked og handlingsrom.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.