Skattedirektoratet

  • Skriv ut

Skattedirektoratet (SKD) står for den sentrale faglige, strategiske og administrative ledelse av Skatteetaten.

Direktoratet holder til i Oslo, der 280 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber. Samt en internrevisjonsenhet.

Rettsavdelingen

Rettsavdelingen er delt inn i seks juridiske seksjoner, i tillegg til én stab. Det er i hovedsak jurister som utgjør avdelingens cirka 130 medarbeidere.

Arbeidsoppgavene består i å utvikle, fortolke og administrere lovgivningen på følgende områder:

  • alminnelig inntekts- og formuesskatt
  • skatt på kraftforetak
  • merverdiavgift
  • arbeidsgiveravgift
  • arveavgift
  • folkeregistrering
  • innkreving av skatter og avgifter
  • det regnskapsjuridiske området

Regionavdelingen

Med sine cirka 80 medarbeidere er Regionavdelingen faglig og administrativt ansvarlig for Skattedirektoratets styring av de fem regionene og Skatteopplysningen.Samt Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) og Statens innkrevingssentral (SI). 

Avdelingen er inndelt i to enheter; Analyse og Metode, og Kjerneproduksjon. Analyse og Metode består av seksjonene Plan og Organisasjonsutvikling, Analyse og Metodeutvikling.

Kjerneproduksjon består av seksjonene Registre og grunnlagsdata, Kundeservice og Innsats. I tillegg har avdelingen èn stab under direktør for avdelingen. 

Innovasjons- og utviklingsavdelingen

Innovasjons- og utviklingsavdelingen er ansvarlig for at Skatteetaten har et strategisk og helhetlig grep om utviklingsprosjekter innenfor områder som IKT, regelverk, prosess og organisering. Avdelingen skal bidra til at Skatteetaten prioriterer riktige utviklingsaktiviteter og tjenestekonsepter, og deres arbeid er svært viktig for at etaten skal nå sine langsiktige strategiske målsetninger. Om lag 35 ansatte er delt inn i tre seksjoner: idéutvikling, porteføljestyring og tjenestestyring.

IT-staben

IT-staben er ansvarlig for etatens IT-strategi, -styringsstruktur og -arkitektur. Det samarbeides nært med Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) og de øvrige avdelingene i Skattedirektoratet. Stabens fem ansatte skal også sikre systemer for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og fungere som rådgiver for Skattedirektøren i strategiske IT-spørsmål.

HR-staben

HR-staben er ansvarlig for Skatteetatens utvikling av politikker og planer for bruk og utvikling av menneskelige ressurser (HR). Det arbeides med personal- og organisasjonspolitikk, i tillegg til strategier for etatens arbeidsgiverprofilering. Staben på åtte medarbeidere er også ansvarlig for etatens arbeid med etikk og samfunnsansvar.

HR-staben gir rådgivning til etatens ledere i arbeidsrettslige spørsmål og i saker vedrørende etikk og misligheter.

Kommunikasjonsstaben

Kommunikasjonsstaben har overordnet ansvar for etatens kommunikasjonsstrategier. Staben planlegger både utspill og profilering i mediene, og fungerer som strategisk rådgiver i mediespørsmål for skattedirektør, øvrig ledelse og regionene.

I tillegg kommer redaksjonsansvar for Skattebladet, etatens internavis, redaksjonsansvar for intranett og skatteetaten.no.

Internrevisjonsstaben

Internrevisjonen er en integrert del av Skattedirektørens styring og kontroll av Skatteetatens virksomhet. Den interne kontrollen omfatter alle organisasjonstiltak, systemer, metoder, prosedyrer og arbeidsprosesser som settes i verk. Formålet er å bidra til at etaten når sine mål og resultatkrav. Staben har fem ansatte.

Virksomhetsstaben

Virksomhetsstaben har overordnet ansvar for etatens strategiutvikling og langtidsplanlegging, og skal sørge for helhetlig styring av etatens økonomi og resultater. I dette inngår å identifisere behov for omstilling, effektivisering, prosjekter og analyser. Stabens 16 medarbeidere koordinerer også kommunikasjonen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Hovedkanalen for dialogen med Finansdepartementet går gjennom Virksomhetsstaben, som også koordinerer forespørsler fra Riksrevisjonen.

Internasjonal stab

Internasjonal stab har oversikten over etatens arbeid med oppgaver av internasjonal karakter. Staben skal bidra til å sette internasjonale problemstillinger og utfordringer på dagsorden, og ta initiativ til og foreslå strategiske tiltak for etaten og/eller andre land. Med fast deltakelse i møter, arbeidsgrupper, nettverk etc i regi av OECD; IOTA og Nordisk samarbeid, sørger staben kunnskapsdeling på området.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.