Om petroleumsskattemyndighetene

  • Skriv ut

Oljeskattekontoret ble opprettet som et sentralskattekontor i 1981. Kontoret holder til på Brynseng i Oslo.

De første årene hadde kontoret en underavdeling i Sandnes, men denne ble senere skilt ut som et selvstendig kontor (Sentralskattekontoret for Utenlandssaker).

Oljeskattekontoret har 46 ansatte og ledes av oljeskattedirektør Torstein Fløystad. Alle saksbehandlere ved kontoret er siviløkonomer, sosialøkonomer eller jurister.

Kontoret er administrativt underlagt Skattedirektoratet, men står faglig direkte under Finansdepartementet. Kontorets primære oppgave er å være saksforberedende organ for vedtak som fattes av de særskilte nemndene. I tillegg har kontoret betydelige oppgaver ved rettssaker om ligningsfastsettelsen. Kontoret yter også bistand til Finansdepartementet i forskjellige sammenhenger.

Avgjørelser under ligningsbehandlingen tas av Oljeskattenemnda. Nemnda kan også fatte endringsvedtak om tidligere års ligningsfastsettelser. Oljeskattenemnda har fem medlemmer og ledes av advokat Gudrun Bugge Andvord.

Klagenemnda for petroleumsskatt er klageinstans for avgjørelser som er fattet av Oljeskattenemnda. Klagenemnda har syv medlemmer og ledes av lagdommer Anne Magnus.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.