Hvem lignes ved Sentralskattekontoret?

Kontoret skal ligne skattytere med særskilt komplisert og sammensatt ligning, hovedsakelig konsern med forgreninger til utlandet. Det er det enkelte selskap som er skattyter etter norsk skattelovgivning. Ved å overføre alle konsernselskapene i konsernet til sentral ligning, får man en bedre oversikt over konsernet som økonomisk enhet. De fleste skattytere som lignes ved kontoret består av selskap tilført etter overføringsvedtak fattet av Skattedirektoratet.

Vedtak om overføring av skattytere til sentral ligning fattes bl.a. på grunnlag av virksomhetens årsomsetning, utenlandstilknytning og om det foreligger et konsernforhold. Fordi hvert selskap er et eget rettssubjekt og eget skattesubjekt, må det fattes overføringsvedtak for hvert enkelt selskap i konsernet. Overføringsvedtakene vil i sin alminnelighet bli fattet innen den 1.1. i ligningsåret. Vedtakene er ikke tidsbegrenset, og vil gjelde inntil Skattedirektoratet har fattet vedtak om tilbakeføring til lokal ligning.

I tillegg til selskap tilført etter overføringsvedtak, er det i ligningsloven bestemt at tre særskilte grupper av skattytere skal lignes ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, nemlig norskkontrollerte utenlandske selskaper - forkortet NOKUS, norske deltakere i utenlandske ANS, kommandittselskaper (KS) m.v. og rederiselskaper lignet etter særlige skatteregler. Kontoret ligner også alle kraftselskaper som eier kraftverk med en samlet merkeytelse på mer enn 5500kVA.

Kontoret er landsdekkende, og ligner ca. 2.800 selskaper hjemmehørende i samtlige fylker og i ca. 300 kommuner. Halvparten av selskapene er hjemmehørende utenfor Skatt øst. Samlet omsetning i selskapene er på ca. 2.000 mrd. kr. pr år