Likningsmyndigheter

De regionale kontorene er etter ligningsloven skattekontorer med landsdekkende ligningsmyndighet. Skattekontoret Skatt øst som Sentralskattekontoret er en del av har avgjørelsesmyndighet under ordninær ligning, ved klage i første instans og ved endring av ordinær ligning. Andre klageinstans for saker hvor Sentralskattekontoret for storbedrifter har fattet vedtak, er en skatteklagenemnd som utnevnes av Finansdepartementet særskilt for klagesaker fra Sentralskattekontoret for storbedrifter.

I særskilte tilfeller kan en klage avgjørelse truffet av skatteklagenemnda bringes inn for Riksskattenemnda. Det er ikke klagerett til Riksskattenemnda.

Sentralskattekontoret utpeker protokollfører og vara protokollfører for skatteklagenemnda.

Skatteklagenemnda er sammensatt av følgende fagpersoner 1.1.2008-31.12.2011:

  • Amanuensis Hugo Matre (leder)
  • Advokat Geir Brynildsen (nestleder)
  • Advokat Per Magnus Bråthen
  • Statsautorisert revisor Siv Tone Franche
  • Statsautorisert revisor Solfrid Alme

Varamedlemmer:

  • Høgskolelektor Odd Anders Bøyum-Folkeseth
  • Statsautorisert revisor Elin Karfjell
  • Siviløkonom Christine Nilsson Sørlie
  • Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland