Endring av representantordningen

  • Skriv ut

Krav til merverdiavgiftsrepresentant for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) endres fra 1. april 2017

Fra 1. april 2017 endres merverdiavgiftsloven. Det innføres unntak fra kravet om representant for næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i Norge, dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav. Dette gjelder virksomheter hjemmehørende i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Færøyene, Grønland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn.

Næringsdrivende fra andre land enn de som er listet ovenfor, er ikke unntatt fra kravet og må fortsatt la seg registrere i Norge ved representant som er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift.

Bakgrunn

Siden 1. mai 1977 har merverdiavgiftsloven hatt bestemmelse om avgifts- og registreringsplikt for næringsdrivende som ikke har forretnings- eller hjemsted i landet. Registreringsplikten er regulert i merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd. Samtidig ble det innført krav om at næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge skal beregne og betale merverdiavgift ved representant, jamfør merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd. 

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet ved brev 28. mars 2012 formell traktatbruddssak mot Norge der det ble anført at ordningen med merverdiavgiftsrepresentant kunne utgjøre et brudd på EØS-avtalen artikkel 11 (forbud mot kvantitative importrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning) og artikkel 36 (forbud mot restriksjoner som hindrer fri flyt av tjenester). 

Solidaransvaret for representanter for virksomheter fra land som har inngått avtale med Norge om utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift ble opphevet fra 1. juli 2013.

Hvilke konsekvenser får endringen? 

 

Siden det innføres unntak fra kravet om stedlig representant kan NUF med morselskap registrert i landene listet over velge bort representant og levere inn omsetningsoppgaver selv. NUF som ikke ønsker å ha en representant, og heller ikke har daglig leder eller styre i den norske avdelingen, må tildele rollen kontaktperson for NUF, slik at denne personen kan levere omsetningsoppgaver i Altinn. NUF'et kan velge å videreføre bruk av representant, uten solidaransvar. Dersom NUF'et ikke foretar seg noe vil representanten som er registrert videreføres.

Ved behov for endring, må melding om endring sendes til Enhetsregisteret. - Skjema: Samordnet registermelding i Altinn

Forvaltning av merverdiavgift for næringsdrivende som omfattes av lovendringen blir sentralisert under Skatt Midt-Norge.

Hva er de viktigste endringene? 

  • NUF fra EØS stater med avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav med Norge kan velge å innberette omsetningsoppgave selv.
  • NUF som omfattes av lovendringen saksbehandles av Skatt Midt-Norge
  • Skattekontoret registrerer NUF i Merverdiavgiftsregisteret og sender bekreftelse til den utenlandske adressen
  • Altinn-skjema tilrettelegges for utenlandsk kontoinformasjon • Utbetaling og innbetaling kan skje til/fra utenlandsk bank
  • Utbetalingskort fungerer ikke i utlandet og vil dermed ikke bli produsert og sendt til utlandet
  • Alle relevante brev oversettes til engelsk

Hva må jeg som NUF gjøre?

  • Skal du innberette MVA selv må du besørge nødvendige roller i Altinn til dette.
  • Kontakt din nåværende representant og avklar hvordan innberetningen skal skje etter lovendringen 1.4.2017.
  • Vurdere om det er rett person som er ført opp som kontaktperson i Enhetsregisteret.

Hva må jeg som Representant gjøre?

Du må kontakte det NUF du er representant for og avklare hvordan innberetningen skal skje etter lovendringen trer i kraft 1.4.2017.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.