Spørsmål og svar om endring av representantordningen

  • Skriv ut

Norsk

Spørsmål

Svar

Når gjelder endringen fra? 

1.april 2017

Hvilke land gjelder endringen for?

Dette gjelder NUF med morselskap registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Færøyene, Grønland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn.

Hva betyr dette for virksomheter fra land som ikke er på listen?

Virksomheter fra andre land må fortsatt la seg registrere ved representant som er   solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgiften.

Må NUF fra land på listen levere MVA-meldinger selv?

Du kan fortsatt la representanten levere MVA-melding.

Regnskapsfører i Norge vil også ha fullmakt.

Må jeg ha D-nummer for å levere inn MVA-melding?

Ja, som utenlandsk statsborger må du ha D-nummer for å få tilgang til Altinn.

Hvis du sender inn Samordnet registermelding på papir kan søknad om D-nummer (BR1016) legges sammen med skjemaet.

Hvis du benytter Samordnet registermelding i Altinn må søknad om D-nummer (BR1016)   sendes inn først, og så etter at D-nummeret er tildelt kan de melde endringer i rollene i Altinn.

Du finner mer informasjon på sidene til Brønnøysundregistrene.

Hva skjer om jeg ikke foretar meg noe?

Ingen ting endres.. Representanten vil fortsatt være registrert i enhetsregisteret og   kan levere MVA-melding.

Har virksomheten fortsatt bokføringsplikt for MVA?

Det følger av bokføringsloven § 2 annet ledd at enhver som har plikt til å levere   skattemelding for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3 har bokføringsplikt for den virksomhet som drives. En utenlandsk næringsdrivende uten forretningssted i Norge må fortsatt foreta bokføring som underbygger pliktig regnskapsrapportering i Norge og dokumentere de bokførte opplysningene.

Må regnskapet fortsatt oppbevares i Norge?

Etter bokføringsloven § 13 annet ledd, skal regnskapsmateriale oppbevares i Norge. Kravet gjelder selv om den utenlandske næringsdrivende velger å ikke ha merverdiavgiftsrepresentant i Norge. 

Kan det søkes om dispensasjon fra krav om oppbevaring av regnskapet?

Avgiftssubjekt som velger å ikke ha representant i Norge, vil etter søknad gis tillatelse til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale hos hovedselskapet. Det vil være krav om at det skal være tilgang til elektronisk regnskapsmateriale fra Norge, men det kreves ikke at det oppgis et sted i Norge hvor slik tilgang skal gis.

Her finner du mer informasjon: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Kunngjoringer/dispensasjon-fra-kravet-til-a-oppbevare-elektronisk-regnskapsmateriale-i-norge/

Hvor finner jeg informasjon om lovendringene?

Prop. 113 L (2015-2016) «Endringer i   merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)» som ble fremmet for Stortinget 22. april 2016?

Hvor finner jeg høringen og høringsuttalelsene?

Høringen og relevante vedlegg finnes her.

Hvor finner jeg informasjon på engelsk?

Her er engelske nettsider.

Kan 1. termin innberettes uten representant?

Ja hvis du ønsker å innberette MVA-melding selv kan du gjøre det. Også for første   termin.

Er det endringer på roller i Altinn?

Rollen Kontaktperson NUF får rettigheter til å innberette MVA-meldingr.

Kan jeg registrere utenlandsk banknummer i Altinn?

Fra og med 1.4.2017, er det mulig å melde utenlandsk kontonummer (med IBAN og BIC/SWIFT) på MVA-meldingen. Det er ikke mulig å velge valuta på utbetalingen. Oppgitt landkode for utenlandsk bank avgjør utbetalingens valuta. 

Hva er forskjellen på å registrere NUF med Norsk forretningsadresse og uten?

Ingen. Et utenlandsk selskap som oppretter NUF vil ha samme plikter og rettigheter med   eller uten norsk forretningssted.

Skal regnskapssystemet være tilpasset SAFT?

Det er ikke besluttet hvilket tidspunkt SAF-T blir obligatorisk. Når SAF-T blir innført   må NUF forholde seg til dette selv om det ikke er krav i hjemlandet.

Når ble lovendringen formelt vedtatt?

Endringen ble vedtatt i statsråd 24.03.2017

Er Landlisten oppdatert?

Ja landlisten ble revidert og utvidet med 12 land 5 mars 2017. De nye landene er: Bulgaria, Estland, Færøyene, Grønland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.