Spørsmål og svar: Land-for-land-rapportering

  • Skriv ut

- Hvilke virksomheter i Norge er rapporteringspliktige?


- Flernasjonale konsern med norsk morselskap og konsolidert inntekt over 6,5 milliarder kroner i året skal levere land-for land rapport til Skatteetaten. I tråd med multilaterale avtaler om automatisk informasjonsutveksling vil Skatteetaten dele opplysningene med andre skattemyndigheter.

- Hvordan kan vi varsle om at vi er rapporteringspliktige?


- Det skal dere gjøre via skattemeldingen. Det vil komme egne felt for varsling i skattemeldingen for 2016. Vaslingen skal inneholde navn på rapporteringspliktig foretak, i de fleste tilfeller konsernspissen, og landkode for foretaket. Er dere usikre, send en henvendelse til llr@skatteetaten.no

- Hva må virksomheter i Norge som er en del av av et flernasjonalt konsern gjøre?


-  Det er i utgangspunktet konsernets toppselskap som skal rapportere om alle selskapene i konsernet. Virksomheter i Norge har imidlertid sekundær rapporteringsplikt dersom morselskapet i utlandet ikke har plikt til å levere land-for-land-rapport etter lovgivningen i hjemstaten, dersom morselskapets hjemstat ikke i tide har inngått en avtale om automatisk utveksling av slike rapporter med Norge, eller dersom norske skattemyndigheter har varslet det norske foretaket om at morselskapets hjemstat ikke overholder plikten til å utveksle av land-for-land-rapport eller av andre grunner ikke sender land-for-land-rapport til Norge. Den sekundære rapporteringsplikten vil imidlertid først inntre fra og med regnskapsåret 2017.

- Hvordan vil rapporteringsløsningen til Skatteetaten bli?


- Det vil bli mulig å innrapportere opplysninger ved å laste opp vedleggskjema i XML-format i Altinn. Vi vil publisere eksempelfiler på hvordan dere skal fylle ut XML-filene. Konsern som har få opplysninger eller enkle forhold, kan laste ned eksempelfilen, og fylle ut denne med opplysninger som skal innrapporteres. Tilbakemeldinger og spørsmål om innrapportering og skjema kan dere sende til llr@skatteetaten.no.

- Hvordan kan vi delta på testinnrapportering, og når er testperioden?


- Skatteetaten tilbyr testinnsending for oppgavegivere og innsendere som skal levere oppgaver som filvedlegg via Altinn. Vi tar sikte på å åpne opp for testinnsendinger fra august 2017.


Ved å delta får du mulighet til å teste hele verdikjeden. Når vi har åpnet for testinnsendinger, vil det bli  anledning til å teste hele året. Du kan foreløpig melde interesse for test ved å sende en e-post til llr@skatteetaten.no. I eposten oppgir du organisasjonsnummer til oppgavegiver og evt. innsender, samt navn, epostadresse og telefonnummer til kontaktperson for testinnsendingen. Du vil da motta informasjon når endelig dato for testinnsendinger foreligger, og nødvendige opplysninger for å delta på test.


Innsendte testdata kan bli benyttet til testformål av Skatteetaten eller leverandører av datasystemer til Skatteetaten. Testinnsendingene skal derfor ikke inneholde reelle data om innsender eller 3. parter.

- Hvor finner vi mer informasjon?


- Vi anbefaler at dere leser endelig BEPS-13 rapport, brukerveiledning (på engelsk) og Prop. 120 L (2015–2016) Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene). Høringsnotatet kan i noen tilfeller gi ytterligere veiledning.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.