Bedre kontroll på personer med midlertidig tilknytning til landet

  • Skriv ut

Tverretatlig samarbeid rundt ny løsning for tildeling av midlertidige identifikasjonsnummer, såkalte d-nummer, reduserer saksbehandlingstiden med opptil flere uker. Resultatet blir bedre kontroll på hvem som befinner seg i landet vårt.

I oktober tok NAV i bruk ny løsning for tildeling av d-nummer til personer som søker om ytelser og har en midlertidig tilknytning til landet. UDI og Skatteetaten har tatt i bruk tilsvarende løsning gjennom 2017. Når NAV nå går over på ny løsning, har alle de store, offentlige aktørene som rekvirerer midlertidige identifikasjonsnumre, såkalte d-nummer, tatt i bruk den nye elektroniske løsningen. Det innebærer at omtrent 9 av 10 personer med midlertidig tilknytning til Norge får tildelt d-nummer umiddelbart, eller i løpet av få dager, framfor å måtte vente i uker og måneder.
Ny løsning for d-nummertildeling er et resultat av Skatteetatens arbeid med å modernisere folkeregisteret. Gjennom prosjektet samarbeider en rekke offentlige etater for å digitalisere og automatisere prosesser som tidligere har vært håndtert på papir, med manuell saksbehandling.

Redusert risiko for identitetskriminalitet

Elektronisk tildeling av d-nummer gir bedre identitetsforvaltning i Norge. I de ukene det tidligere tok fra en person søkte om d-nummer, til d-nummeret ble tildelt, var systemet sårbart for at vedkommende kunne søke om, og få innvilget, flere d-numre gjennom andre etater. Flere d-numre kan åpne for misbruk der en og samme person opptrer med flere identiteter. Med umiddelbar, eller tilnærmet umiddelbar tildeling, reduserer vi drastisk risikoen for at en og samme person kan skaffe seg flere d-numre. Dermed bidrar vi til å redusere risikoen for misbruk av identiteter til kriminelle formål.

Den nye løsningen gir myndighetene bedre kontroll på personer som har en midlertidig tilknytning til Norge, fordi opplysninger om disse personene registreres likt og samtidig i begge virksomheters it-systemer, og tilgjengeliggjøres for samfunnet dagen etter.
Elektronisk tildeling av d-nummer løfter også kvaliteten på opplysningene. Vi fjerner feil forårsaket av blant annet uriktig tolket håndskrift og øker kompetansen ved registrering av opplysninger i ny løsning.

Bedre for brukerne

For at en person skal kunne motta en rekke tjenester, som å opprette en bankkonto, etablere et mobilabonnement eller installere bredbånd, stilles det krav til at vedkommende må ha et fødselsnummer eller d-nummer.

Den nye løsningen vil gi de rundt 100.000 personene som hvert år søker midlertidig tilknytning til landet, et enklere møte med norske offentlige og private virksomheter.
For arbeidssøkere og arbeidsinnvandrere gjør umiddelbare tildeling av d-nummer det mulig å komme ut i arbeid raskere enn før. For dem er det naturlig nok stor forskjell om de mottar d-nummer umiddelbart eller må vente i uker og måneder før de kan komme seg videre og søke jobb, opprette bankkonto, et mobilabonnement osv.

For asylsøkere betyr i tillegg umiddelbar tildeling av d-nummer at de får et unikt identifikasjonsnummer som kan settes på asylsøkerbeviset fra første dag. Dette bidrar til å sikre deres rettigheter, og øker offentlig sektors mulighet til å støtte med korrekte helsetjenester og annen støtte asylsøkere kan ha behov for.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.