Aktuelle lover / regelverk

Lover:

 • Lov om ligningsforvaltningen av 13. juni 1980 nr. 24 (ligningsloven).
 • Lov om skatt av formue og inntekt av 18. august 1911 nr. 8 (skatteloven) –
  Loven er opphevet, men kommer til anvendelse for likninger t.o.m. inntektsåret 1999.
 • Lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) –
  Loven kommer til anvendelse for likninger f.o.m. inntektsåret 2000.
 • Lov om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere av 20. juli 1991 nr. 65 (selskapsskatteloven). Opphevet fra 1. januar 2000.
 • Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), kapittel 1, 2, 3 og 23
 • Lov om betaling og innkreving av skatt av 21. november 1952 nr. 2 (skattebetalingsloven).
 • Lov om skatt til Svalbard av 29. november 1996 nr. 68 (Svalbardskatteloven).

Andre sentrale kilder:

 • Skattedirektoratets Lignings-ABC. Omtaler de viktigste reglene på området.
 • Harboe, Kalgaard og Leikvang: Ligningsloven med kommentarer.
 • Ligningsutvalget: Dommer uttalelser mv. i skattesaker og skattespørsmål. (Utvalget, Utv.)
 • Skattedirektoratets meldinger.

Annen informasjon: