Forord

Dette heftet er ment å gi en kortfattet beskrivelse av skatteklagenemndas plass i likningsforvaltningen og en orientering om de viktigste formelle regler som gjelder for nemndas arbeid. Enkelte materielle skatteregler er også omtalt. For en mer omfattende beskrivelse av den materielle skatteretten vises det til andre kilder, f.eks. Lignings-ABC.

Dersom ikke annet er angitt, viser paragrafhenvisningene i heftet til ligningsloven. Den enkelte nemnd og det enkelte kontor avgjør hvordan de ønsker å benytte heftet. Det kan f.eks. være en del av et undervisnings- eller informasjonsopplegg sammen med muntlig informasjon.

Henvendelser om innhold, utforming, distribusjon mv. av heftet, kan rettes til Skattedirektoratet .

Oslo, desember 2007