Hvordan nemnda treffer sine avgjørelser

Organisering av arbeidet og beslutningsdyktighet

Saksforberedelse

Saker for skatteklagenemnda forberedes av skattekontoret. Kontoret skal utforme et skriftlig forslag til vedtak, jf. ligningsloven § 3-9. Primært skal skatteklagenemndene behandle endringssaker fra egen region, men Skattedirektoratet kan bestemme at nemnda, i likhet med skattekontorene, skal behandle saker fra andre regioner. Nemndsmedlemmene skal få tilgang til sakens dokumenter i god tid, slik at de kan sette seg godt inn i saken før avgjørelse fattes.

Avgjørelse i avdeling

Skatteklagenemnda treffer avgjørelse i avdeling som består av tre av nemndas medlemmer, jf. ligningsloven § 3-10 nr. 1.

Nemndas leder organiserer nemnda i avdelinger i samarbeid med skattekontoret. Det kan opprettes særskilte avdelinger for behandling av bestemte skattytergrupper eller sakstyper. Det er opp til det enkelte skattekontor i samarbeid med nemndas leder å vurdere om det er behov for at avdelingene bør være spesialiserte, ha geografisk tilknytning eller lignende. Avdelingene skal være sammensatt i samsvar med kompetansekravet i forskriften § 3 første ledd, men nemndas leder kan i særlige tilfeller beslutte at kompetansekravet skal fravikes.

Skattekontoret fordeler sakene mellom avdelingene.

Avgjørelsen treffes skriftlig eller i fulltallig møte. Nemnda treffer som hovedregel skriftlige vedtak i avdeling. Enkeltsaker anses avgjort når saken har vært forelagt skriftlig for medlemmene av avdelingen og alle er enige i avgjørelsen.

Avgjørelse i utvidet avdeling

Dersom det er dissens i avdelingen eller nemndas leder bestemmer det, treffes avgjørelsen i møte der avdelingen utvides med to medlemmer, hvorav en er nemndas leder, se ligningsloven § 3-10 nr. 2. Nemndas leder kan for eksempel beslutte at saker av prinsipiell betydning kan treffes i utvidet avdeling uten at det direkte er uenighet i avdelingen. Behandling i utvidet avdeling kan bestemmes både før og etter at saken er påbegynt behandlet i avdeling, men ikke etter at avdelingen har truffet en enstemmig avgjørelse. Innkalling til møter bør skje skriftlig, med mindre det etter omstendighetene er hensiktsmessig at innkallingen skjer på annen og tilfredsstillende måte. For å treffe avgjørelse i utvidet avdeling må alle fem medlemmene være til stede i møtet. Saken avgjøres ved simpelt flertall.

Skattekontorets og skattyters rett til å delta i møtebehandling

Når skatteklagenemnda avgjør saker i møte, har skattekontoret rett – og hvis nemnda krever det – plikt til å møte og gi uttalelse, jf. ligningsloven § 3-9 nr. 3.

Skattyter er ikke gitt en tilsvarende rett til å delta i skatteklagenemndas møte.

Virkningen av at reglene ikke følges

Blir reglene om saksbehandlingsformer ikke fulgt, kan avgjørelsen eller vedtaket være ugyldig. Det er bare når det ikke er grunn til å regne med at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, at avgjørelsen eller vedtaket er gyldig jf. ligningsloven § 3-12.