Om forholdet mellom ligningsloven og forvaltningsloven

Forvaltningslovens bestemmelser gjelder som hovedregel ikke ved likningen. Bestemmelser av forvaltningsmessig art som gjelder ved likningen, er tatt inn i ligningsloven. Forvaltningslovens regler kan imidlertid, hvis særskilte hensyn ikke taler imot det, benyttes i enkelttilfeller der ligningsloven ikke regulerer et spørsmål. På samme måte kan forvaltningslovens regler tillegges vekt ved fortolkningen av ligningsloven. Ulovfestede prinsipper om såkalt «alminnelig god forvaltningsskikk» gjelder i likningsforvaltningen så vel som i annen forvaltningsutøvelse. Slike prinsipper er blant annet at saksbehandlingen skal være forsvarlig eller at begge parter bør høres før avgjørelsen treffes hvis det er interessemotsetninger mellom partene.