Sakskostnader

Når likningsmyndighetene endrer en likningsavgjørelse til skattyters gunst, har han under visse betingelser krav på hel eller delvis dekning av sakskostnadene som er pådratt for å fremme saken overfor skatteklagenemnda. Kravet stilles til skattekontoret som avgjør saken i første instans. Skattekontorets avgjørelse om dekning av sakskostnader kan påklages til skatteklagenemnda. Se ligningsloven § 9-11. Det er bare kostnader som skattyter må betale selv som kan kreves dekket. Skattyter må selv sette frem krav om dekning av kostnadene, og de må dokumenteres med regninger, fakturaer mv.

Betingelsene for å få dekket sakskostnadene er at

  • kostnadene er vesentlige i forhold til de økonomiske forhold (vanligvis mer enn kr 1 500)
  • det er med god grunn de er oppstått
  • det er urimelig at skattyter må dekke dem selv