Betalingsproblemer

Har du store problemer med å betale skyldige skatter og avgifter, finnes det i særlige tilfeller muligheter for å inngå en betalingsavtale.

Kontakt Skatteetaten om det gjelder merverdiavgift og skatteoppkrever om det gjelder skatt og arbeidsgiveravgift. Du må kunne dokumentere alle opplysninger som viser at du ikke er i stand til å betale. Skatteetaten svarer på søknad om avdragsordning for merverdiavgift innen tre uker.

Andre skriftlige spørsmål om innkreving behandler skattekontoret innen tre måneder. Du får melding om skattekontoret sender saken videre i etaten.

Skatteetaten er statlig og består av Skattedirektoratet, skattekontor organisert i fem regioner, Skatteopplysningen, Sentralskattekontoret for storbedrifter, Oljeskattekontoret, Statens innkrevingssentral og sekretariatet for Skatteklagenemnda. Skatteoppkrever er kommunalt og kalles også kommunekasserer eller kemnerkontor.