Næringsdrivende

Skattemelding og forskuddsskatt

Næringsdrivende i enkeltpersonforetak og personlige deltakere i deltakerliknet selskap skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Har du ikke mottatt skattemeldingen innen 15. april, må du kontakte Skatteetaten. Det første året du er selvstendig næringsdrivende, må du be om forskuddsskatt. Bestill nytt skattekort på skatteetaten.no.

Klage på skatteoppgjøret

Se “Klage på skatteoppgjøret” for lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Næringsdrivende som er merverdiavgiftspliktige skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. For å registrere virksomheten, sender du skjemaet “Samordnet registermelding” til Skatteetaten der virksomheten har forretningssted, eller til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Skjemaet får du blant annet på skatteetaten.no.

Skatteetaten behandler søknad om registrering innen tre uker. I tillegg kommer behandlingstid ved Brønnøysundregistrene. Skatteetaten kan opplyse om en virksomhet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kan du også finne ut på hjemmesiden til Brønnøysundregistrene, brreg.no.

Rett til å klage

Dersom søknaden om registrering blir avslått, kan du klage til Skatteetaten innen seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være skriftlig og begrunnet.

Mva-melding

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere skattemelding for merverdiavgift (mva-melding). Mva-meldingen skal leveres elektronisk på altinn.no. For elektronisk levering, se informasjon på skatteetaten.no eller på altinn.no.
Hvis du har gitt feil opplysninger i mva-meldingen kan du sende en endringsmelding.

Endringsmeldingen må sendes innen tre år etter fristen for å levere mva-melding for den terminen det gjelder.

Merverdiavgift skal betales inn til staten via den sentrale innbetalingskontoen for merverdiavgift. Ved manglende eller ugyldig KID må du kontakte Skatteetaten. Dersom du har merverdiavgift til gode, utbetaler Skatteetaten beløpet innen tre uker etter at vi har mottatt mva-meldingenen. Dette gjelder ikke hvis mva-meldingen blir tatt ut til kontroll eller hvis du skylder andre skatter eller avgifter som kan motregnes mot tilgodebeløpet.

Fortolking av reglene om merverdiavgift

Har du spørsmål om reglene, kan du kontakte Skatteetaten. Vi svarer på skriftlige spørsmål innen fire uker. Svar på muntlige spørsmål blir gitt innen en dag. Svarene er ikke bindende for Skatteetaten, og du kan ikke klage på uttalelsene.

Bindende forhåndsuttalelser (BFU)

Du kan også be skattekontoret om en bindende forhåndsuttalelse.  En slik uttalelse vil være bindende for Skatteetaten. Du finner mer informasjon om ordningen her.

Arbeidsgiveravgift, skattetrekk og a-melding

Arbeidsgiver skal regne ut arbeidsgiveravgift av lønn og andre avgiftspliktige godtgjøringer. Arbeidsgiveravgiften skal betales til skatteoppkreverkontoret. Skatteoppkreverkontoret kontrollerer rapportering av lønn og andre ytelser på a-meldingen, beregning og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
Skatteoppkrever rettleder og informerer om reglene for lønnsopplysningsplikt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Etatenes fellesforvaltning (EFF) rettleder om a-ordningen.

Bokettersyn

Alle næringsdrivende kan få bokettersyn. Bokettersyn blir vanligvis varslet. Under ettersynet får du informasjon om dine rettigheter og plikter. Du får anledning til å uttale deg før vedtak blir truffet.

Skatteattest

Næringsdrivende som vil dokumentere at de har betalt skatter og avgifter, kan be om skatteattest. Skal du ha attest for skatter og avgifter som du har betalt, må du henvende deg til skatteoppkreverkontoret. Skatteetaten sender ut attest for betalt merverdiavgift, og du får den innen en dag. Dersom du henter attesten, må du ha med legitimasjon og fullmakt.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og a-meldingen på skatteetaten.no For de som skal starte egen virksomhet viser vi til brosjyrene “Ny som næringsdrivende”, som du finner på skatteetaten.no og på altinn.no.