Oppdatering av skattelisten for personlige skattytere

Skattelisten for personlige skattytere oppdateres fire ganger frem til utlegg for etterfølgende inntektsår. Den oppdaterte listen erstatter tidligere versjoner. Skattedirektoratet vil fortløpende gjøre oppdateringer tilgjengelige for pressen.

Tidligere har dessverre få bestillere benyttet seg av muligheten til å laste ned oppdaterte lister. For skattytere som får endret ligningen kan dette slå svært uheldig ut, da den opprinnelige skattelisten (utleggslisten) kan gi et bilde av vedkommende inntekts- og formuesforhold som ikke samsvarer med den endelige fastsettelsen. Manglende ajourhold kan dessuten få alvorlige konsekvenser for personer som er innvilget sperret adresse etter utsendelse av den opprinnelige skattelisten (utleggslisten). I de ajourførte skattelistene er opplysninger om slike personer fjernet.

Skattedirektoratet ser det som sterkt ønskelig at skattelisteopplysninger som offentliggjøres er mest mulig oppdatert, jf. også prinsippet i personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav e. For å sikre best mulig kvalitet på skattelistene, tilbys alle oppdateringer vederlagsfritt. Skattedirektoratet oppfordrer pressen til å benytte de oppdaterte listene.