Vilkår for bestilling og bruk av skattelister

 • Skriv ut

Hvem kan bestille skattelister?

Det er bare presseorganer som kan få tilgang til skattelistene, dvs. media som har som hovedformål å drive med selvstendig redaksjonelt arbeid. Av forarbeidene til ligningsloven, jf. Prop. 116 LS (2010-2011) pkt. 2.5.3.2, følger at det ved avgjørelsen av hva som regnes som et presseorgan i denne sammenheng bør tas utgangspunkt i medium som omfattes av virkeområdet til mediefridomslova, se § 2.

Frilansjournalister vil ikke få tilgang til skattelister. Internettportaler og startsider, eller medier som har som hovedformål å drive med reklame/markedsføring vil heller ikke få slik tilgang.

Bestillingen må sendes fra det enkelte presseorgan. Samlebestilling fra grupper av presseorganer vil bli avvist. 

Bruk av skattelister

Presseorganet skal bare bruke skattelistene og skattelisteopplysningene i forbindelse med sitt eget selvstendige redaksjonelle arbeid. Dette innebærer at presseorganet kan bruke skattelisten som ledd i sitt interne journalistiske arbeid og publisere sine journalistiske funn. 

Presseorganer kan ikke tilgjengeliggjøre eller legge ut hele eller deler av skattelisten for personlige skattytere i søkbar form på Internett eller på annen måte gi disse videre til andre. Dette innebærer for eksempel at pressen ikke kan distribuere papirlister som omfatter hele eller deler av befolkningen i et område.  Vilkårene er ikke ment som en journalistisk begrensning. Som Finanskomiteens flertall viste til under behandlingen av lovendringen, skal det fortsatt være slik at: 

”pressen kan plukke ut personer fra listene for å lage saker som ivaretar pressens rolle som en samfunnskritisk aktør ovenfor myndighetene og samfunnsutvikling. Det betyr at lister over kommunenes ti rikeste, folkevalgtes inntekt, osv. skal også i framtiden være mulig å publisere.” 

Skattedirektoratet har tolket Finanskomiteen slik at publisering av lister på opptil 100 personer per kommune ikke vil komme i konflikt med vilkåret i ligningsloven § 8-8 nr. 4 om at hele eller deler av skattelisten ikke skal publiseres. For at listene skal vise omtrent det samme forholdsmessige antallet i store og små kommuner, må imidlertid listenes lengde vurderes opp mot kommunens størrelse. I små kommuner forutsettes følgelig antall eksponerte å måtte bli betydelig lavere enn 100 personer.

Det er ikke noe krav om at listene ikke kan gjelde mindre områder enn kommuner. Det avgjørende må være at det samlet sett ikke publiseres opplysninger om for mange skattytere. En liste som er begrenset til et mindre område må dermed omfatte færre skattytere. 

Skattedirektoratet anser det følgelig ikke som et brudd på reglene å publisere topplister pr. postnummer forutsatt at antallet skattelisteopplysninger pr. postnummer begrenses slik at det samlede antall skattytere som omfattes blir lagt på nivå med det som aksepteres ved topp 100-listene for kommunene. For at det totale antallet eksponerte ikke skal bli for høyt, legger Skattedirektoratet til grunn at det maksimalt kan eksponeres 15 personer pr. postnummer. Antall eksponerte skal være betydelig lavere der postnummeret har få skattytere. Det er viktig at det tydeliggjøres hva slags uttrekk presseorganet velger å bruke. 

Avtale om bruk av skattelistene

For at Skattedirektoratet skal kunne behandle den elektroniske bestillingen fra presseorganet, må presseorganet – før det har fylt ut og sendt inn bestillingsskjemaet elektronisk – fylle ut og signere en avtale. Det er linket til avtalen i den elektroniske bestillingsløsningen. 

Avtalen skal undertegnes av presseorganets ansvarlige redaktør (evt. en fungerende fullmektig) og sendes til Skattedirektoratet. 

Avtalevilkårene gjelder ikke skattelisten for upersonlige skattytere (aksjeselskaper mv.). 

Publisering av hvem som har fått elektronisk tilgang til skattelistene.

Stortinget har besluttet at det skal lages en oversikt over alle presseorgan som har fått elektronisk tilgang til skattelistene. Denne oversikten skal publiseres på Skatteetaten.no, jf. Prop. 94 LS (2013-2014) pkt. 8.4.8.

For inntektsåret 2016 kan pressen bestille to typer skattelister:

 • Skatteliste for personlige skattytere (inkludert fire oppdateringer i året) for kr 7 500,- (eksklusiv mva). 
 • Skatteliste for upersonlige skattytere (aksjeselskaper mv.) for kr 7 500,- (eksklusiv mva). Denne skattelisten oppdateres ikke. 

Skattelistene omfatter hele landet. Skattedirektoratet vil fortløpende effektuere bestillinger av skattelister. 

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

 • Navn 
 • Fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper) 
 • Postnummer og poststed 
 • Kommune 
 • Nettoinntekt (omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42)
 • Nettoformue 
 • Skatt 

Skattelistene viser kun siste inntektsår og inneholder opplysninger om skattyters forhold på tidspunktet listene ble lagt ut eller sist ble oppdatert. 

Oppdatering av skattelisten for personlige skattytere

Skattelisten for personlige skattytere oppdateres fire ganger i året frem til utlegg for etterfølgende inntektsår. Den oppdaterte listen erstatter tidligere versjoner. Skattedirektoratet vil fortløpende gjøre oppdateringer tilgjengelige for pressen. For å sikre best mulig kvalitet på skattelistene, tilbys alle oppdateringer vederlagsfritt. Skattedirektoratet anmoder pressen om å benytte opplysninger fra de oppdaterte listene av hensyn til de skattytere som opplysningene gjelder.

Bestilling av skattelister 

Skattelistene kan bare bestilles på nett via skatteetaten.no. Listene tilgjengeliggjøres kun elektronisk.

Avtale vedrørende pressens bruk av skattelistene 

Avtalen regulerer presseorganets bruk av skattelistene/skattelisteopplysningene (se pkt. over). Avtalen skal undertegnes av presseorganets ansvarlige redaktør eller dennes fullmektige og sendes til Skattedirektoratet. Presseorganet kan sende avtalen på følgende måter: 

 • Skanne inn den undertegnede avtalen og sende den som vedlegg til e-post til skattelistebestilling@skatteetaten.no
 • Sende avtalen på papir til Skattedirektoratet, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Vi gjør oppmerksom på at bestillinger behandles raskere når avtalen sendes via e-post. 

Skattedirektoratet vil etter mottak av undertegnet avtale, godkjenne og effektuere bestillingen dersom vilkårene ellers er oppfylt.

Bekreftelse fra Skattedirektoratet for mottatt bestilling og avtale 

Har bestiller rett til å få utlevert skattelister etter skatteforvaltningsloven § 9-7, vil Skattedirektoratet så snart bestillingen er godkjent sende ut bekreftelse på godkjent bestilling, recordbeskrivelser, nødvendig informasjon om testfiler, krypteringsnøkler samt produksjonsdata. Formatet er flat fil med fast recordlengde. 

Bestiller kan ikke åpne filene før del 2 av krypteringsnøkkelen er gjort tilgjengelig på skatteetaten.no/media

Betaling

Skattedirektoratet vil sende faktura etter at det er gitt elektronisk tilgang til skattelistene.Oppdateringer av skattelisten for personlige skattytere frem til neste hovedutlegg (inntektsår) er inkludert i prisen. Skattelisten for upersonlige skattytere (aksjeselskaper mv.) oppdateres ikke. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.