Utskrevet terminsskatt 2007: kr 187 mrd

Pressemelding Publisert: 05.09.2007

  • Skriv ut
Pressemelding fra Oljeskattekontoret, 4. september2007

Oljeskattekontoret har nylig skrevet ut terminskatt (forhåndsskatt) for 23 selskaper for inntektsåret 2007. Skatten utgjør til sammen 187,2 milliarder kroner. Den forfaller til betaling i to terminer, henholdsvis 1. oktober 2007 og 1. april 2008. Skatten er skrevet ut på grunnlag av selskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt. Beregningene er hovedsakelig basert på halvårsregnskap for første halvår 2007 og estimater for annet halvår.

Selskapenes anslag over forventet oljepris i annet halvår varierer mellom 60,0 og 76,3 dollar pr. fat, med et veiet gjennomsnitt på 67,8 dollar. Forventet dollarkurs varierer mellom 5,9 og 6,3, med et veiet gjennomsnitt på 6,0. Gjennomsnittlig forventet oljepris i norske kroner blir derved ca. 407 kroner pr. fat. Hittil i annet halvår har gjennomsnittlig oljepris [1] vært 73,6 dollar og gjennomsnittlig dollarkurs vært 5,82, som gir en oljepris på ca. 428 kroner pr. fat. Isolert sett, og under forutsetning av tilsvarende priser resten av året, kan dette indikere at terminskatten er noe undervurdert.

I 2007-priser er årets terminskatt på 187,2 milliarder kroner den tredje høyeste som noen gang er skrevet ut. Innbetalt terminskatt for inntektsåret 2006 utgjorde ca. 220 milliarder kroner. Det antas at årsakene til reduksjonen i skatteinntekter sammenlignet med 2006 blant annet er redusert produksjon på norsk sokkel [2] og svekket dollarkurs.

For å illustrere hvilken betydning skatt på petroleumsutvinning har fått, kan det opplyses at skatt på inntekt og formue unntatt utvinning av petroleum utgjorde ca. 260 milliarder kroner for 2006, mens merverdiavgiften utgjorde ca. 172 milliarder kroner [3].

Statens inntekter i form av skatt fra utvinningsvirksomhet har økt betydelig de senere årene. Gjennomsnittlig årlig petroleumsskatt for inntektsårene 2000-2007 utgjør ca 138 milliarder kroner mot ca 20 milliarder kroner for inntektsårene 1990-1999 [4]. Variasjonene fra år til år er illustrert i det følgende diagrammet:

 

Endelig fastsetting av skatten for inntektsåret 2007 for det enkelte selskap vil skje ved ligningsbehandlingen i 2008 – eventuelt med etterfølgende klage- eller domstolsbehandling.

Utskrevet terminskatt for inntektsåret 2006 var 242,5 milliarder kroner, mens innbetalt beløp utgjorde ca. 220 milliarder kroner. Ligningen forventes å bli lagt ut 1. desember 2007. Skattelisten er offentlig, og det vil som vanlig bli sendt ut pressemelding i forbindelse med utlegging av ligningen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til underdirektør Erik Solheim på telefon 22 88 79 02 eller seniorrådgiver Brit Thu Gundersen på telefon 22 88 79 03.

Nærmere forklaring om terminskatten

For selskaper som driver utvinningsvirksomhet gjelder det en særlig ordning for innbetaling av skatt. Skatten skal betales i to like store terminer – hhv. 1. oktober i inntektsåret og 1. april det påfølgende året. Dette gir en gjennomsnittlig utsettelse på seks måneder i forhold til når inntektene opptjenes.

Terminskatten skrives ut av Oljeskattekontoret, og bygger på selskapenes egne beregninger av forventet skatt.

Dersom terminskatten skulle være for høy eller lav, kan Oljeskattekontoret etter søknad samtykke i at annen termin avviker fra den første. Skattyter kan uansett selv velge å innbetale mer enn utskrevet terminskatt.

Det er gitt bestemmelser om renteberegning for å motvirke at selskapene vil ha fordel av for lave skatteanslag. Rentesatsen er 5,5 pst. p.a.

Ordningen med terminskatt følger av lov 13.6.1975 nr. 35 (petroleumsskatteloven) § 7, jf. Finansdepartementets forskrift 5.9.1980 nr. 4 (terminskatteforskriften).

Henvisninger

[1] Brent blend, spot.

[2] Kilde: Oljedirektoratet (http://www.npd.no/no/nyheter/produksjonstall/2007/juni-2007/)

[3] Kilde: Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no/emner/12/01/offinnut/tab-02.html)

[4] 2007-kroner.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.