Utskrevet terminskatt 2008: kr 289,5 mrd

Pressemelding Publisert: 15.08.2008

  • Skriv ut
Oljeskattekontoret har nylig skrevet ut terminskatt (forhåndsskatt) for 23 selskaper for inntektsåret 2008.

Skatten utgjør til sammen 289,5 milliarder kroner. Den forfaller til betaling i seks terminer, henholdsvis 1. august, 1. oktober, 1. desember 2008 og 1. februar, 1. april og 1. juni 2009. Skatten er skrevet ut på grunnlag av selskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt. Beregningene er hovedsakelig basert på halvårsregnskap for første halvår 2008 og estimater for annet halvår.

Selskapenes anslag over forventet oljepris i annet halvår varierer mellom 75 og 136 dollar pr. fat, med et vektet gjennomsnitt på 122,6 dollar. Forventet dollarkurs varierer mellom 5,0 og 5,5, med et vektet gjennomsnitt på 5,3. Gjennomsnittlig forventet oljepris i norske kroner blir derved ca. 649 kroner pr. fat. Hittil i annet halvår har gjennomsnittlig oljepris vært 134,8  dollar og gjennomsnittlig dollarkurs vært 5,14, som gir en oljepris på ca. 693 kroner pr. fat. Isolert sett, og under forutsetning av tilsvarende priser resten av året, kan dette indikere at terminskatten er noe undervurdert. Imidlertid kan den være noe overvurdert dersom de siste dagenes prisfall på olje blir varig.

I 2008-priser er årets terminskatt på 289,5 milliarder kroner den høyeste som noen gang er skrevet ut. Dette til tross for fallende produksjon på norsk sokkel og lav dollarkurs. Innbetalt terminskatt for inntektsåret 2007 utgjorde til sammenligning ca. 190,3 milliarder kroner. Økningen i skatteinntekter for 2008 kan i hovedsak tilskrives den kraftige økningen i oljeprisen.

For å illustrere hvilken betydning skatt på petroleumsutvinning har fått, kan det opplyses at skatt på inntekt og formue unntatt utvinning av petroleum – dvs. skatt fra selskaper og personlige skattytere – utgjorde ca. 293,1 milliarder kroner for 2007, mens merverdiavgiften utgjorde ca. 188,7 milliarder kroner .

Statens inntekter i form av skatt fra utvinningsvirksomheten har økt betydelig de senere årene. Gjennomsnittlig årlig petroleumsskatt for inntektsårene 2000-2008 utgjør ca. 164 milliarder kroner mot ca. 26 milliarder kroner for inntektsårene 1990-1999 . Variasjonene fra år til år er illustrert av figuren under.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.