Anker ikke Gudesen-saken

Pressemelding Publisert: 13.02.2014

  • Skriv ut

Tirsdag denne uken falt det dom i skattesaken mot Hans Gude Gudesen. Oslo tingrett konkluderer med at Skatteetaten har vært passiv i syv av de 11 årene saken har vært til behandling, og gir Gudesen fullt medhold. Etter en gjennomgang av dommen er vår beslutning at saken ikke ankes til lagmannsretten.

- I denne saken har det vært stor uenighet mellom partene om det forelå en felles forståelse og avtale om å utsette saken, eller om dette ble gjort i strid med Gudesens ønske. Det som imidlertid er klart, er at Gudesen ikke har opptrådt på en slik måte at han kan lastes for tidsbruken. Vi velger å ikke anke Oslo tingretts dom etter en helhetsvurdering, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Valget om ikke å anke dommen betyr ikke at Skatteetaten er enig i tingrettens bevisvurdering. Situasjonen er at Skatteetaten ikke har hatt gode nok rutiner for å sikre dokumentasjon for den enighet som vi oppfattet at forelå. Dette er hensyntatt i spørsmålet om staten skulle anke bevisspørsmålet til lagmannsretten.

- Gudesen-saken vil bidra til en fremtidig innskjerping av rutiner og dokumentasjonskrav. Skattedirektoratet vil iverksette tiltak for å forebygge at saker drar veldig ut i tid. Det er både skattytere, Skatteetaten og rettssikkerheten tjent med, sier Holte.

Skatteetaten opplever ofte at saksbehandlingen i noen saker kan trekke ut i tid fordi skattyter bruker alle rettsmidler som står til disposisjon for å angripe skattekontorets vedtak. Dette er skattyters fulle rett, men vil ofte medføre at saken kan ta lang tid å ferdigbehandle. I slike saker vil ikke det forhold at saken har blitt gammel tillegges stor vekt i Skatteetatens anke- eller henleggelsesvurderinger.

- Gudesens sak står i en særstilling da tidsbruken ikke skyldes anførsler eller bruk av rettsmidler fra Gudesens side samt at vi ikke kan dokumentere at det forelå en felles forståelse om at saken skulle utsettes. Uansett har saken blitt gammel uten at det kan lastes Gudesen. I dette tilfellet har vi derfor lagt vekt på at det er gått lang tid i vår vurdering av en anke, avslutter Holte.

For mer informasjon, kontakt Skattedirektoratets pressetelefon 945 01 000

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.