Avdekket høyeste beløp noensinne

Pressemelding Publisert: 12.01.2012

  • Skriv ut
Skatteetatens foreløpige resultater for 2011 viser at fjorårets kontroll av 6000 selskaper avdekket over 29 milliarder kroner som ikke var oppgitt til beskatning.

I 2010 var tilsvarende tall 11,7 milliarder kroner, og 17,2 milliarder kroner i 2009.

- 29 milliarder kroner er et svært høyt beløp og skyldes flere store enkeltsaker som har blitt avdekket i det foregående året. To av sakene dreier seg om beløp på over én milliard kroner, ytterligere seks saker om beløp på over en halv milliard kroner, sier skattedirektør Svein Kristensen.

- Vi ønsker å vri kontrollinnsatsen mot omfattende, kompliserte saker og lykkes med dette, sier Kristensen. Han påpeker samtidig at beløpene vil kunne variere mye fra år til år når etaten jobber med saker av slike omfang.

Økt skatteinngang

I 2011 fastsatte Skatteetaten til sammen 834,4 milliarder kroner i skatter og avgifter.

Skatt av inntekt og formue utgjorde 347,9 milliarder kroner det foregående året. I 2010 var tilsvarende tall 324,6 milliarder kroner.

- Utviklingen gjenspeiler veksten i den norske økonomien, sier skattedirektør Svein Kristensen.

For 2011 ble det gjort økninger av skattepliktig inntekt i selvangivelsen for til sammen 11, 3 milliarder kroner for lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende. Samtidig er det mange som får redusert skattepliktig inntekt fordi skattekontorene oppdager at det var ført opp for mye. Til sammen ble det gjort korreksjoner til skattyters gunst for 3, 2 milliarder kroner i 2011.

- Skatteetaten er opptatt av riktig skatt til rett tid. Derfor har vi kontroller som tar sikte på at man verken betaler for mye eller for lite skatt, påpeker skattedirektøren.


Slik er skatteinngangen (provenyet) fordelt
:

Skatte- og merverdiavgiftsproveny
fastsatt av Skatteetaten
2009
i mrd. kroner
2010
i mrd. kroner
2011
i mrd. kroner
Total utliknet skatt og avgift 846,0 773,2 834,4
Skatt på inntekt/formue 307,5 324,6 347,9
Petroleumsskatt 246,8 145,1 174,4
Trygdeavgift 86,2 89,6 93,4
Arbeidsgiveravgift 116,3 119,8 123,8
Merverdiavgift fastsatt av Skatteetaten 86,5 92,1 93,2
Arveavgift 2,7 2,0 1,7


Skattehjelpen


Det er en viktig oppgave for Skatteetaten å avdekke skatteunndragelser, men det handler ikke bare om kontroll.  Skatteetaten bruker stadig større ressurser på veiledning og forebyggende virksomhet.

- Gjennom Skattehjelpen som vi opprettet i fjor, ønsker vi å finne løsninger for skattytere som har pådratt seg skattegjeld fordi de ikke har klart å ivareta egne rettigheter og plikter. Vi hjelper dem som ønsker å gjøre opp for seg, men som trenger ekstra bistand for å få det til, sier Kristensen.

Skattehjelpen har som hovedmål å veilede skattytere som er i en vanskelig situasjon og kan i helt særskilte tilfeller bidra til endret ligning og ettergi krav. Til sammen er nærmere 1200 saker tatt til vurdering i 2011, og nærmere halvparten av sakene har ført til at skattyter har fått endret ligningen.

- Skattehjelpen skal bidra til at skattytere som er i en vanskelig livssituasjon skal få den veiledningen de trenger for å følge opp skattesaken sin. Målet er at de i neste runde skal være selvhjulpne, sier Kristensen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.