Orientering til Finansdepartementet

Pressemelding Publisert: 16.10.2012

  • Skriv ut

Skattedirektoratet har nå sendt en orientering til Finansdepartementet om mediesakene om den såkalte ”ambassadesaken”.

Vi viser til departementets henvendelse om media-oppslagene i den såkalte ”Ambassade-saken” – og skal i det følgende gi en kortfattet orientering:

1. Uriktighet om saksbehandling
Oppslagene på TV2 gir inntrykk av at politiet avgjør spørsmålet om reglene om frivillig retting skal komme til anvendelse. For ordens skyld bekrefter vi at dette ikke medfører riktighet. Politiet har ansvar for den strafferettslige behandling. Skatteetaten har ansvar for den ligningsmessige behandling.

Reglene om frivillig retting, også kalt skatteamnesti, er regulert i ligningsloven. Det vil derfor alltid være Skatteetaten som vurderer hvorvidt det er grunnlag for frivillig retting.

Skatteetaten kan ikke kommentere en eventuell videre ligningsmessig behandling av enkeltskattytere. Taushetsplikten etter ligningsloven § 3-13 og vernet om enkeltskatteytere går her foran allmennhetens krav på informasjon.

2. Om anvendelse av reglene for frivillig retting
Ordningen med såkalt skatteamnesti innebærer at de som har skjulte verdier og melder fra til skattekontoret på eget initiativ, slipper å betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten kan ellers utgjøre inntil 60 prosent. Det er skattyternes tro på at de uoppfordret bidrar til riktig ligning som skal belønnes.

Skatten de har unndratt å betale på den skjulte formuen og inntekten i tillegg til renter, må de selvsagt betale. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid.

Hovedvilkåret for å komme inn under amnestiet er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetenes side eller at skattemyndighetene har fått opplysninger fra andre, for eksempel gjennom mediene. Hver enkelt sak blir gjenstand for en konkret vurdering. Reglene er nærmere beskrevet i Skattedirektoratets melding Sk nr. 6/2011.av 19. mai 2011. Meldingen er tilgjengelig på skatteetatens nettside:
http://www.skatteetaten.no/Upload/SKD/2011/Melding_om_frivillig_retting.pdf
 

3. Om overføring av saker og skattedirektørens rolle

Skatteetaten er fra og med 2008 organisert med fem regionale skattekontorer som hver har riksdekkende myndighet på samtlige av etatens forvaltningsområder. Det åpner for å overføre oppgaver mellom kontorene, når dette er hensiktsmessig. Blant annet gir dette mulighet for en god og samlet ressursdisponering, en samlet håndtering av likeartede oppgaver, ivaretakelse av habilitetshensyn, etablering av landsdekkende funksjoner, samlet behandling av skattytere innen samme problemkompleks eller saker med samme faglige tema, økt spesialisering av kontorene mv. Sentralt ved overføring av saker er ikke minst hensynet til likebehandling av skattytere med likeartede forhold.

Loven stiller ingen krav til noen nærmere, skriftlig begrunnelse for hvordan oppgavene fordeles mellom regionene, heller ikke i tilfeller der vedtaksmyndigheten for enkeltskattytere overføres fra en region til en annen. I praksis avgjøres slike spørsmål ut fra konkrete hensiktsmessighetsvurderinger. Skattyters rettigheter og plikter etter ligningsloven vil uansett være de samme, uavhengig av hvor i landet vedkommende lignes eller får sin klagesak behandlet. Alle regioner har god kompetanse innenfor skattejus, revisjon og kontroll.

Det er ikke uvanlig at saker overføres  mellom regionene. Slik overføring skjer på et hvert trinn i saksbehandlingen. Uten å ha eksakt statistikk, vil vi anslå at ca 200 - 400 sakskompleks - med et ulikt antall skattytere - årlig overføres. I tillegg overføres årlig større skattytergrupper for behandling ved andre regioner enn bostedsregionen.

Oppslagene i TV2 kan gi inntrykk av at skattedirektøren har grepet inn i en konkret sak for å påvirke det skattemessige utfall. Dette medfører ikke riktighet

 

4. Kontakt mellom skattedirektøren og amerikanske myndigheter
Det har ikke på noe tidspunkt vært kontakt mellom skattedirektøren og de amerikanske myndighetene om noen skattesaker.


5. Intern oppfølging
På TV2 fremkommer det at det verserer ulike oppfatninger internt i Skatteetaten om overføring av saker. Skattedirektøren vil initiere og følge opp en intern dialog om dette.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.