Sammendrag av undersøkelsen 'Svart økonomi' (2002)

 • Skriv ut

Deltakerne i Samarbeid mot svart økonomi har et felles mål om å bekjempe den svarte økonomien. I den sammenheng er det viktig å skaffe seg kunnskap om dette problemområdet spesielt i næringslivet.

Undersøkelsen retter seg mot 950 virksomheter innenfor bygg/anlegg, restaurant og fiske, og ble gjennomført våren 2002. Valgene av bransjer har klar sammenheng med at det her tradisjonelt har vært avdekket mye svart økonomi på skatte- og avgiftsområdet, men samtidig har Skatteetaten fortsatt mye kontrollfokus mot disse gruppene.

Noen resultater fra undersøkelsen:
Kunnskap om unndragelsesmuligheter og unndragelser innen bransjen

 • Kontant oppgjør uten kvittering, la være å oppgi inntekter og bruk av uregistrert arbeidskraft synes å være de fremste formene for unndragelse.
 • Hele 28 prosent av utvalget tror at unndragelser forekommer i minst en av fire virksomheter, men samtidig sier nær halvparten at de tror det er mindre unndragelser i dag enn for fem år siden.

Motivasjonsfaktorer for unndragelser
("Motivasjonsfaktorer" er forhold som kan friste til unndragelser, uten dermed nødvendigvis å føre til at unndragelser begås)

 • Motivasjonsfaktorene for unndragelser synes å ligge både innenfor og utenfor forhold som skattemyndighetene rår med. Urimelig og urettferdig regelverk er det forholdet som hele 53 prosent trekker fram som årsak. Dernest det forhold at det foreligger unndragelsesmuligheter som er vanskelig å oppdage selv ved kontroll.
 • Innenfor bygg og anleggssektoren er det verdt å merke seg at hele 52 prosent trekker fram det forholdet at kundene krever svarte leveranser.

Barrierer mot unndragelser
("Barrierer" er forhold som kan motvirke unndragelser, uten nødvendigvis å hindre dem)

 1. Et viktig funn under barrierer er at hele 78 prosent mener at en våken regnskapsfører/revisor har betydning for å motvirke unndragelser.
 2. Likeledes synes også bransjeforeningers klare standpunkt mot unndragelser å fremstå som en betydelig barriere for 64 prosent av utvalget.
 3. Innen restaurantbransjen svarer 79 prosent at risikoen for å miste skjenkebevilling er den viktigste barrieren.

Kunnskap om skattemyndighetenes kontrollmetoder

 • Bokettersyn er den kontrollform som flest i næringslivet er kjent med.
 • 61 prosent mener at informasjon/varsel om kontrolltiltak fra skattemyndighetenes side er et viktig signal til næringslivet fordi man da bestreber seg på en riktig håndtering av skatte- og avgiftsforhold.

Erfaringer med skattemyndighetenes kontroll av respondentens egen virksomhet

 • Knapt halvparten, 46 prosent, hadde opplevd regnskaps- eller annen kontroll i egen bedrift de siste 3 - 5 årene.
 • Hele 55 prosent av utvalget mener det er minst 50/50 sjanse for kontroll i løpet av det nærmeste året.

Holdninger og adferd i egen virksomhet

 • 14 prosent svarer at de ikke ser bort fra at det i egen virksomhet er gjort bevisste forsøk på skatte- og avgiftsunndragelser de siste 3 - 5 år.
  Råd til skattemyndighetene
 • Om hva som kan forebygge skatte- og avgiftsunndragelser svarte 25 prosent oftere kontroll, 23 prosent lavere skatter og avgifter, og 20 prosent enklere regler.

Vedlegg

 "Svart økonomi" (.pdf 522kB)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.