NHH og Norwegian Center for Taxation

  • Skriv ut

På 1970-tallet hadde Norge et verdensledende forskningsmiljø om skatteunndragelser og etterlevelse, men dette forskningsfeltet har vært i ferd med å forvitre. Skatteetaten skal sammen med Norges Handelshøyskole bidra til å gjenoppbygge miljøet.

Skattetaten etablerte et forprosjekt med Norges Handelshøyskole (NHH) med mål om å gjenoppbygge forskningsfeltet. Forprosjektet så blant annet på mulighetene for å etablere et forskningssenter for skatt og etterlevelse. Innenfor rammen for forprosjektet ble det besluttet at Skatteetaten skulle støtte en søknad fra NHH til Norges Forskningsråd om å etablere et senter for offentlig økonomi.

I utgangspunktet ville Norges Forskningsråd kun etablere ett senter for skatteøkonomisk forskning. Gjennom en økt bevilgning fra Finansdepartementet og to gode søknader fra NHH og UiO, var det imidlertid mulig å finansiere to sentre.

I april 2012 besluttet Norges Forskningsråd å støtte senteret på NHH med 3,2 millioner kroner per år. Skatteetaten har besluttet å støtte sentret med 3 millioner kroner per år i 5 år (men en mulig forlengelse i ytterligere 5 år). Skatteetaten har i tillegg lovet å bidra med praktisk støtte i form av bland annet forskningsdata og veiledning.

Skatteetatens stimulering av forskningsaktiviteter

Det sentrale i Skatteetatens forskningssatsning er oppbyggingen av et Norwegian  Center for Taxation ved NHH. Senteret åpnet i løpet av høsten 2012, og skal revitalisere forskning om skatt og etterlevelse i Norge. Skatteetaten skal sammen med NHH bygge et robust fagmiljø i Norge om forskning på skatt og offentlig økonomi. Senteret vil bidra til å bygge kunnskap om skatt og etterlevelse, og at Skatteetaten kan ta beslutninger som i større utstrekning er forskningsbasert.

Ved siden av å støtte oppbyggingen av et senter på NHH, har Skatteetaten igangsatt ulike aktiviteter som skal øke interessen for forskning om skatt og etterlevelse og bidra med verdifull kunnskap for etaten.

Stipendordning for masterstudenter

En viktig kanal for å øke interessen for skatteforskning er å få flere studenter til å velge et skatterelatert tema i masteroppgavene. Det er derfor viktig at Skatteetaten legger til rette for og støtter studenter. Det innebærer at vi skal bli flinke på å promotere i studentmiljøer, ha ”ferdige” problemstillinger og lett tilgjengelige data.

Videre bør Skatteetaten stille opp som veiledere og diskusjonspartnere for studenter og doktorgradstipendiater. Senteret og Skatteetaten samarbeider om en ordning med stipend til studenter som velger å skrive masteroppgave om skatt.

Aktivt deltagelse i forskningsprosjekter

Skatteetaten skal også være en aktiv bidragsyter i NHHs forskningsprosjekter, både for å stimulere til økt forskningsaktivitet, og for å gjøre forskningen mer praksisrelevant. Det vil også være viktig å høste erfaringer.
Skatteetaten kan også bruke oppdragsforskning til å få belyst viktige problemstillinger. Etaten har allerede gjort noen erfaring med dette, og vil antagelig gjøre enda flere i fremtiden.

I løpet av 2011- 2012 gjennomførte NHH et oppdrag der de søkte etter kjennetegn ved personer som har skjulte formuer utenfor Norge; det såkalte Skatteamnesti-prosjektet. Sammen med Finansdepartementet planlegger etaten et forskningsoppdrag som skal evaluere bortfallet av revisjonsplikten. En positiv bieffekt av oppdragsforskning er at det bidrar til å styrke forskningsmiljøer rundt skatt i Norge.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.