Eksempel 2 – Eier to aksjer i et selskap, og har mottatt utbytte på disse aksjene i 2009. Etter at utbytte er mottatt er den ene aksjen solgt. Har ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008

Aksjonær eier to aksjer i selskap (B)
Aksjene ble kjøpt 1. februar 1990 for kr 150 per aksje.
Mottatt utbytte i mars 2009 på kr 20 per aksje.
Den ene aksjen er solgt 5. november 2009 for kr 280.
Ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 er kr 5,7 per aksje.

Skjermingsfradrag skal beregnes årlig og  tilordnes eier av aksjen/andelen ved utgangen av  inntektsåret. Det betyr at for aksjer som er solgt i 2009 vil det bare være ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 som kan redusere skattepliktig utbytte på de realiserte aksjene/andelene.

Skjermingsfradrag per aksje for 2009  = kr 7,72 (tilordnes bare  aksjer eid per 31.12.2009)
Skattepliktig utbytte per aksje for aksjer eid per 31.12.2009 = kr 12,28

Ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 = kr5,7 (kan benyttes på utbytte på aksjer som er solgt i løpet av 2009)
Skattepliktig utbytte per aksje for aksjer som er realisert i 2009 = kr 14,3

Hvis ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 overstiger det utbytte som er utbetalt på den realiserte aksjen, kan rest skjermingsfradrag redusere skattepliktig gevinst på samme aksje. I dette tilfelle er hele skjermingsfradraget anvendt på utbytte, slik at hele gevinsten i dette tilfelle skattepliktig (se post 705 i RF-1059).

Samlet anvendt skjerming i post 903 utgjør kr 13,42 og hentes fra post 306 og post 606.

 

 Eksempel 2 – Eier to aksjer i et selskap, og har mottatt utbytte på disse aksjene i 2009. Etter at utbytte er mottatt er den ene aksjen solgt. Har ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008