Eksempel 6 – Omfordeling av anskaffelsesverdi ved fusjon

Aksjonæren kjøpte 4 aksjer i selskap (G) den 20. mars 1996. Han betalte kr 1000 per aksje. Han mottok ikke utbytte på disse aksjene i 2008, og har ubenyttet skjermingsfradrag fra dette året på kr 38 per aksje.

Den 1. oktober 2009 fusjonerer selskap G (overdragende selskap) inn i selskap H (overtagende selskap). I det overtagende selskapet H mottar aksjonæren 8 aksjer.
Justeringsfaktor i dette tilfelle blir  4 : 8 = 0,5. Denne skal ganges med opprinnelig inngangsverdi på kr 1000 for å finne ny inngangsverdi som oppgis i post 201.

Antall aksjer per 1.1.2009 i post 107 blir 4, mens antallet per 31.12.2009 blir 8, da alle fortsatt eies ved utgangen av året.
Anskaffelsesdato og anskaffelsesmåte i post 106 blir 1996 og bokstavkoden FU (fusjon).

I post 108 oppgis dato for fusjonen,, bokstavkoden FU, justeringsfaktor 0,5 og selskap G med navn og organisasjonsnummer.

Ved beregning av skjermingsfradrag for  aksje/andel eid pr 31.12.2009 vil omfordelt inngangsverdi i post 201 være (kr 1 000 x 0,5) = kr 500.
Omfordelt ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 i post 205 vil være (kr 38 x 0,5) = kr 19.

 Eksempel 6 – Omfordeling av anskaffelsesverdi ved fusjon