Aksjer anskaffet i arbeidsforhold

Reglene nedenfor gjelder bare for aksjer anskaffet til underpris når dette er en alminnelig ordning i selskapet. Kjøp til markedspris følger ordinære regler for aksjekjøp. Gjelder ikke opsjoner i arbeidsforhold.

Fordelen ved at skattyter har kjøpt til underpris skal beskattes. Den skattepliktige fordelen settes til differansen mellom det skattyter eventuelt har betalt (kostpris) og salgsverdien på anskaffelsestidspunktet. Dersom slik anskaffelse er en generell ordning for alle i bedriften, kan fordelen reduseres med 20 %, men ikke over kr 1500 pr. år, jf. sktl. § 5-14.

Hvor kan du finne ut om du har anskaffet aksje i arbeidsforhold?

Undersøk om bedriften har slik ordning for ansatte. Sjekk i selskapets vedtekter eller i styreprotokoller om aksjeutstedelse til ansatte. Du kan også sjekke i aksjeeierboken til selskapet om du er oppført som aksjeeier. Sjekk om du har en overdragelsesavtale, aksjebevis eller aksjonæravtale.

Er selskapet registrert i Verdipapirsentralen, skal aksjeeierne være registrert der.

Hvordan fastsettes inngangsverdien?

Inngangsverdien settes til omsetningsverdien på anskaffelsestidspunktet; dvs. det du har betalt for aksjen pluss eventuell beskattet fordel, samt det du eventuelt har fått i reduksjon i skattepliktig fordel begrenset oppad til kr 1500.